Kompleksowy program wsparcia MSP działających w branży opiekuńczej - adaptacja modelu szwedzkiego dla pracowników 50+

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:                QS Zurich Sp. z o.o.
Partner zagraniczny:        Swedish Care International AB
Okres realizacji:                01.01.2021 - 31.12.2022
Obszar działania:              Cała Polska
Numer projektu:                POWR.04.03.00-00-0040/20-05
 

O projekcie: 

Projekt: „Kompleksowy program wsparcia MSP działających w branży opiekuńczej – adaptacja modelu szwedzkiego dla pracowników 50+” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego, realizowany na terenie całej Polski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.3 Współpraca Ponadnarodowa.
Powyższy projekt ma na celu wprowadzenie na rynek Polski modelu utrzymania oraz wydłużenia aktywności zawodowej opiekunów osób starszych. Jest odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane między innymi podczas realizacji projektu: „Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi- DOS”. Nasz projekt proponuje więc wprowadzenie programu zarządzania wiekiem. Ma to zapobiegać odejściu, a sprzyjać wydłużeniu, okresu aktywności zawodowej zatrudnionej kadry pracowniczej w branży opiekuńczej.
Jako narzędzie wykonawcze naszego projektu proponujemy pierwszy w Polsce Standard Zarządzania Wiekiem oraz Repozytorium Online.
Nasze produkty
Wychodzimy z inicjatywą wdrożenia naszych produktów ułatwiających zrealizowanie zamierzonego celu.

 • Opracowanych programów wsparcia, którymi zostaną objęci opiekunowie osób starszych po osiągnięciu wieku przedemerytalnego i emerytalnego. Są one dostosowane specjalnie do ich potrzeb.
 • Ponadto program coachingu oraz szkoleń uwzględniających zarówno elementy z zakresu wykonywanych usług, jak i trudności wynikających z aktualnych zagrożeń epidemiologicznych.
 • A także kompleksowy system doszkalający w formie stacjonalrno – e-learningowej połączony z elementami wirtualnej rzeczywistości. Ma on na celu przede wszystkim, łatwiejsze i bardziej atrakcyjne zrozumienie przekazywanych treści. 

Grupa docelowa: 

Nasze działania kierowana są bezpośrednio do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży opiekuńczej
 • osób wchodzących w skład kadry zarządzającej takimi przedsiębiorstwami, czyli przełożonych
 • pracowników przedsiębiorstw branży opiekuńczej, czyli opiekunów osób starszych w wieku przedemerytalnym i emerytalnym

Przede wszystkim, działania adresowane są dla pracowników w podeszłym wieku, gdyż to właśnie oni, według badań, stanowią większość zasobów ludzkich przedsiębiorstw w branży opiekuńczej.
 

Rekrutacja: 

Rekrutacja umożliwiająca zakwalifikowanie się do projektu ma charakter otwarty i dostępny dla wszystkich. Określony jest następującymi po sobie etapami:

 • I etap testowy
 • II etap wdrożeniowy

Na każdym etapie tworzona jest lista uczestników zainteresowanych udziałem w projekcie, a także lista osób rezerwowych. Osoby z listy rezerwowej brane są pod uwagę w przypadku rezygnacji któregoś
z uczestników zakwalifikowanych. Natomiast w przypadku małej lub dużej liczby osób zainteresowanych projektem na danym etapie, nabór przeprowadzany jest ponownie.
Proces rekrutacji przebiega w sposób następujący:

 1. Zgłoszenie potencjalnego uczestnika projektu
 2. Weryfikacja ustalonych kryteriów
  1. Kryteria formalne
  2. Kryteria dostępu
  3. Kryteria premiujące
 3. Potwierdzenie uczestnikowi listownie lub mailowo zakwalifikowania do projektu
 4. Wpisanie uczestnika na listę podstawową lub rezerwową
 5. Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych

Formularze zgłoszeniowe i dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

 • w Biurze Projektu w Warszawie
 • na stronie internetowej projektu
 • lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego

Wymagana jest konieczność złożenia dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.
 

Kryteria naboru: 

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnik, po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych, zostaje poddany weryfikacji przez następujące kryteria: 

 • Kryteria Formalne, indywidualne dla każdego uczestnika, zawierające dane uczestnika projektu lub firmy. W tym:
  • Płeć
  • Wiek
  • Status obywatelstwa
  • Wykształcenie
  • Sytuacja gospodarstwa domowego
 • Kryteria dostępu, które muszą być spełnione w całości. W tym miejscu wymagane jest:
  • Oświadczenie statusu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • Zdeklarowanie statusu pracownika bądź przedstawiciela kadry zarządzającej
  • Weryfikacja wieku przedemerytalnego lub emerytalnego na podstawie numeru PESEL
  • Przedstawienie odpowiedniego kodu CEIDG lub KRS w branży działania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Kryteria premiujące, uwzględniające takie wskaźniki jak:
  • Płeć: kobieta lub mężczyzna
  • Sytuacja osobista, czyli posiadanie lub nie orzeczenia o niepełnosprawności

W związku z promowaniem idei deinstytucjonalizacji promowane są dodatkowe punkty dla osób pracujących.
 

Rodzaje wsparcia: 

W ramach realizacji projektu udzielamy wsparcia w obszarach najbardziej tego potrzebnych. Proponujemy  otrzymanie prostych i łatwych wytycznych na rzecz utrzymania aktywności zawodowej, osób 50+, zatrudnionych w branży opiekuńczej. Wypracowane zostały one na podstawie międzynarodowych doświadczeń, które właśnie teraz chcemy wykorzystać w naszych rozwiązaniach.
Proponujemy wsparcie w zakresie:

 • Otrzymania prostego narzędzia do przeprowadzania audytów badających spełnienie kryteriów standardu
 • Zwiększenia adaptacyjności do zachodzących zmian
 • Wdrożenia rozwiązań organizacyjnych minimalizujących negatywne skutki zmian, które wynikają z braku personelu w wieku poniżej 50 lat
 • Uświadomienia wagi problemu związanego z brakiem wykwalifikowanej kadry 50+
 • Otrzymania certyfikatu poświadczającego wdrożeni wytycznych
 • Dostępu do wykwalifikowanej kadry trenerów i ekspertów
 • Rozwoju nowych modeli biznesowych, produktowych czy technologicznych

Ponadto proponujemy:

 • możliwość otrzymania wsparcia indywidualnego (coachingu), dla uczestników projektu
 • zindywidualizowane wsparcie w dziedzinie szkoleń uwzględniające bieżące zagrożenia. W tym przekazanie umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z pracą pod ogromnym stresem wynikającym również m.in. z COVID 19.
 • wsparcie w uzyskaniu wiedzy do świadczenia usług w sposób innowacyjny
 • możliwość realizacji szkoleń w formie spotkań bezpośrednich lub m-learningu, określonego
  w różnym czasie
 • możliwość dostępu do łatwej w obsłudze aplikacji do prowadzenia szkoleń
 • realizację wsparć szkoleniowo – doradczych w miejscach dostępnych komunikacyjnie

 
 

Harmonogram realizacji: 

Spotkania Zespołu Roboczego:
1. 24 marca 2021 r. - godz.10.00 - 16.00 - spotknie stacjonarne
2. 31 marca 2021 r. - godz. 10.00 - 16.00 - spotkanie on line
3. 7 kwietnia 2021 r. - godz. 10.00 - 16.00 - spotkanie on line
4. 14 kwietnia 2021 r. - godz. 10.00 - 16.00 - spotkanie on line
5. 21 kwietnia 2021 r. - godz.10.00 - 16.00 - spotknie stacjonarne
6. 5 maja 2021 r. - godz. 10.00 - 16.00 - spotkanie on line
7. 19 maja 2021 r. - godz. 10.00 - 16.00 - spotkanie on line
8. 2 czerwca 2021 r. - godz. 10.00 - 16.00 - spotkanie on line
9. 16 czerwca 2021 r. - godz. 10.00 - 16.00 - spotkanie on line
10. 30 czerwca 2021 r. - godz.10.00 - 16.00 - spotknie stacjonarne
 

Kontakt: 

Biuro projektu w Warszawie
Stawy 12/43 
02-495 Warszawa