Wzrost kompetencji zawodowych w woj. lubelskim

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:               QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                               Wzrost kompetencji zawodowych w woj. lubelskim
Okres realizacji:               01.10.2019 - 31.08.2021
Obszar działania:             woj. lubelskie (gminy: Zamość, Biłgoraj)
Numer projektu:               RPLU.12.04.00-06-0049/18
 

O projekcie: 

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 500 uczniów, uczęszczająych do Placówek Kształcenia zawodowego w woj. lubelskim, w wyniku którego zwiększone zostaną jednocześnie szanse na zatrudnienie 500 uczniów (200K i 300M) na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia poprzez realizację programu rozwoju kształcenia zawodowego w tym staży zawodowych.
Dodatkowo, celem głównym jest podniesienie kompetencji 20 nauczycieli (15 K i 5 M) Podmiotow objetych projektem.
Osiągnięcie celu głównego zrealizowane zostanie przez udział w projekcie 500uczniów (200K i 300M)), którzy zostaną objęci programem rozwoju kształcenia zawodowego, adekwatnym do zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych uczniów, także względem oczekiwań i zapotrzebowania lokalnego i regionalnego rynku pracy. Projekt realizowany będzie w okresie od 08.2019 do 07.2021 roku i obejmie 4 semestry nauki.
Podmioty objęte Projektem:
1. Rzemieślnicze Centrum Szkolenia Zawodowego w Biłgoraju(Partner Projektu nr 1)
2. Brażowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia w Zamościu(Partner Projektu nr 2) 
3. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu (Partner Projektu nr 3) 
Każda ze ww szkół/ placówek oświatowych objętych wsparciem w projekcie prowadzi kształcenie zawodowe w zawodzie związanym z: co najmniej jedną z inteligentnych specjalizacji regionu, wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego (RSI).
Dodatkowo, w ramch projektu, 70% UP odbędzie staże zawodowe.

 

Grupa docelowa: 

Grupa docelowa Projektu to 500 os (300M/200k) - uczniów poniższych Podmiotów:
1. Rzemieślnicze Centrum Szkolenia Zawodowego w Biłgoraju(Partner 1).
Wg stanu na 7.12.2018: 112 uczniów
Klasa I -53 os., w tym Mechanik pojazdów samochodowych -20 os.; Fryzjer – 20 os.; Piekarz—3 os.; Cukiernik – 4 os; Stolarz -2 os; Kucharz -4 os.;
Klasa II – 40 os., w tym Mechanik pojazdów samochodowych – 13 os.;Fryzjer – 20 os.; Cukiernik- 3 os.; Stolarz – 2 os.; Kucharz – 1 os.;Fotograf – 1 os.
Klasa III – 19 os.w tym Mechanik pojazdów samochodowych – 8 os.; Fryzjer – 4 os.;Piekarz – 4 os.; Cukiernik – 1 os.; Kucharz – 1 os.; Stolarz - 1 os.
Nauczyciele nauki zawodowu:
0- zatrudnienia. Nauczyciele zawodu w RCSZ w Biłgoraju to osoby zatrudnione w innych Szkołach na terenie woj. lubelskiego. Swoją pracę dla RCSZ świadczą na zasadzie umowy kontraktowej. Nie będą objęci wspraciem szkoleniowym w ramach Projektu.
2. Brażowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia w Zamościu (Partner 2) 
Wg stanu na XII 2018: 144 uczniów w zawodach cukiernik, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: Klasy I- 42 ucz, II- 50 ucz, III- 52 ucz
Nauczyciele nauki zawodowu:
19 osób, w tym 11 mężczyzn i 8 kobiet
3. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu (Partner 3) 
Wg stanu na XII 2018 :250 uczniów.
Klasy I, II, III (cukiernik, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektromechanik poj. sam. stolarz, murarz -tynkarz)
Nauczyciele nauki zawodowu: 28 osób, w tym 15 K i 13 M
Zakładamy, że 100% osób kształcących się w Placówkach zostanie objętych conajmniej 2 formami wsparcia.
Zakładamy, że ponad 40% nauczycieli zawodu zostanie objętych wsparciem w ramach projektu.
 

Rekrutacja: 

● os odp: Koordynator Regionalny
● odbywać będzie się w X 2019 i 2020 poprzedzona będzie akcją informacyjną skierowaną do uczniów i nauczycieli
● prowadzona w sposób jawny metodą wewn (spotkania inform dla uczniów i nauczycieli, info na stronie szkoły)

Wymagane dok.:
-formularz zgł. (m.in. płeć, wiek, wykształcenie, status na RP, syt. osobista)
-ośw./zaśw. potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności
-deklarację chęci udziału w P
-ośw. o przyjęciu do wiadomości info. o ochronie danych osobowych zg. z RODO
-zobowiązanie os. fiz. do przekazania info. na temat jej syt. po opuszczeniu P
-orzeczenie/ośw. o stopniu N zg. z ustawą z 27.08.1997 o rehabilitacji zaw. i społ. oraz zatrudnieniu OzN oraz ustawą z 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego (jeśli dotyczy)
Kwalifikowalność UP weryfikowana na etapie rekr. zostanie potwierdzona przed udzieleniem 1. formy wsparcia w ramach Projektu.
Kryteria kwalifikowalności:
DOSTĘPU

1. uczeń/nauczyciel szkoły objetej projektem
PREMIUJĄCE (kryteria punktowane nie uniemożliwiające udziału w P) [0-7pkt.]:
w odniesieniu do UP
płeć (K) [5 pkt.], syt. osobista (OzN) [2 pkt.]
Jeżeli będzie więcej chętnych niż liczba dostępnych miejsc stworzona zostanie lista rezerwowa, z której kandydaci i kandydatki będą przyjmowani w razie rezygnacji, któregoś z uczestników, bądź uczestniczek projektu (zgodnie z ilością uzyskanych pkt i kolejnością zgłoszeń)
Ostateczna lista uczestników zostanie ogłoszona na stronie (Imię, pierwsza litera nazwiska)
 

Rodzaje wsparcia: 

Realizacja wsparcia będzie dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty albo osób obejmowanych wsparciem(dalej zwana "Diagnozą"). Diagnozy zostały przygotowane i przeprowadzone przez WSZYSTKICH 3 PARTNERÓW oraz zatwierdzone przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji. Podmiot przeprowadzający diagnozę miał możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Wnioski z diagnozy stanowią element WoD. Diagnoza zawierła min. elementy, tj. doposażenia szkół/placówek oświatowych objętych wsparciem w projekcie,przeszkolenia nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz organizację staży i/lub praktyk dla uczniów u pracodawców.

1.  Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych, umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.
2.  Organizacja zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
- 40 godzin szkoleniowych
W ramach zajęć, omówione zostaną tematy przyczyniąjące się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy tj. zajęć w zakresie umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.
3. Zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami poprzez organizację wysokiej jakości STAŻY ZAWODOWYCH dla uczniów
- wymiar stażu: 150 godzin na jednego ucznia
Staż będzie realizowany na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły/placówki we współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na staż. Program będzie opracowany w formie pisemnej oraz będzie wskazywać:
- konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie stażysta,
- treści edukacyjne,
- zakres obowiązków stażysty
- harmonogram realizacji stażu zawodowego
- szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy stażysty podczas odbywania stażu zawodowego oraz procedur wdrażania stażysty do pracy i monitorowania stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych.
4.  Podnoszenie kwalifikacji/ kompetencji nauczycieli / instruktorów praktycznej nauki zawodu
- 40 godzin szkoleniowych
Ramowy Program szkolenia będzie zawierał 40 punktów min. Podstawowe zasady komunikacji, Mowa ciała, a spóność komunikatu, Wybór zadań poprzez piorytety.
5. Doposażenie pracowni zawodowych
W ramach projektu doposażone zostaną Pracownie:
1) Gastronomicza dla Rzemieślniczego Centrum Szkolenia Zawodowego w Biłgoraju
2) Fryzjerska dla Brażowej Szkoły Rzemiosł Różnych I stopnia w Zamościu ul Okrzei
3) Gastroonomiczna dla Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Zamościu ul. Krasnobrodzka
 

Kontakt: 

QS Zurich Sp. z o.o.

Siedziba firmy: 
ul. Słupska 6a
02-495 Warszawa
tel: +48 22 651 74 88

Pliki do pobrania: