Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:             QS Zurich Sp. z o.o., Partner Projektu: SGS Polska Sp. z o.o.
Tytuł:                               Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego 
Okres realizacji:             18.04.2017 - 31.12.2018 
Obszar działania:           województwo lubelskie, podregion bialski i chełmsko - zamojski
Numer projektu:             RPLU.10.01.00-06-0005/16

O projekcie: 

Projekt ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP/osób samozatrudnionych oraz przystosowanie pracodawców i pracowników do koniecznych zmian związanych z globalnymi trendami. Trwała zmiana w zakresie poziomu zatrudnienia i rozwoju kompetencji pracowników wymaga działań mających na celu poprawę jakości zarządzania przedsiębiorstwami. Wsparcie w ramach Projektu przyczyni się do poprawy adaptacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP i ich pracowników lub osób samozatrudnionych.
Dofinansowanie można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników przedsiębiorstw MŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby. Usługi rozwojowe ze środków EFS w ramach Projektu realizowane są wyłącznie na usługi wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (z oznaczeniem "możliwość dofinansowania z EFS") za pomocą Karty Usługi przez uprawnione podmioty.

Z dofinansowania unijnego wyłącznie mogą skorzystać:

 1. przedsiębiorstwa sektora MŚP prowadzący działalność na terenie obszaru podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego oraz ich pracownicy/kadra zarządzająca;
 2. osoby prowadzące działalność na terenie obszaru podregionu bialskiego i chełmsko- zamojskiego.

 
Projekt jest skierowany wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i ich pracowników.
Przedsiębiorstwa muszą posiadać siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w podregionie bielskich lub chełmsko-zamojskim, a także być pojedynczym przedsiębiorstwem, a nie grupą przedsiębiorstw (np. klastry).
 
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP/osób samozatrudnionych z obszaru podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego w okresie 18.04.2017- 31.12.2018.  

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wysokość dofinansowania wynosi 16.218.510,00zł).

Zainteresowanych udziałem w Projekcie zachęcamy do rejestracji i zakładania profili (dla przedsiębiorców i pracowników biorących udział w usłudze rozwojowej) w Bazie Usług Rozwojowych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ . Po rejestracji możliwy będzie wybór usług rozwojowych według potrzeb danego przedsiębiorstwa i przyczyni się to do efektywnego procesu rekrutacji.

 

Grupa docelowa: 

Projektem zostaną objęte 1900 przedsiębiorców sektora MŚP lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i ich pracownicy, w tym:

 • min. 20% osób w wieku 50 lat i więcej;
 • min. 39% osób o niskich kwalifikacjach;
 • min. 20% przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. lubelskiego;
 • min. 10% przedsiębiorstw wysokiego wzrostu.

 
Za przedsiębiorcę działającego w danym regionie będzie uważany podmiot, który:

 • prowadzi działalność na terenie woj. lubelskiego w podregionie bialskim i chełmsko-zamojskim;
 • posiada siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną organizacyjnie działalność podmiotu) w podregionie bialskim i chełmsko- zamojskim;
 • jest pojedynczym przedsiębiorstwem (nie grupą przedsiębiorstw).

 
Pierwszeństwo w rekrutacji na dofinansowanie danej usługi rozwojowej mają przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.
 

Rekrutacja: 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.
 

Z uwagi na oczekiwanie transzy od Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, refundacje będą dokonywane sukcesywnie począwszy od 3 stycznia 2019r.

Podmioty, które nie otrzymały umowy na udzielenie wsparcia, mogą je odebrać od 3 stycznia 2019r. w biurze projektowym w Chełmie przy ul. Lwowskiej 24 (I piętro).

W sprawie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym uslugirozwojowe@qszurich.pl

Wszelkie pytania w zakresie refundacji poniesionych kosztów prosimy kierować do Justyny Rapackiej pod nr tel. +48 22 651 74 88 lub adresem e- mail: justyna.rapacka@qszurich.pl

Dokuemnty związane z refundacją prosimy dostarczać pod adres:
SGS Polska sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
Z dopiskiem "Wniosek o refundację"

Informacja o wynikach naborów znajduje się u dołu strony. 

Aby zgłosić się do projektu należy złożyć następujące dokumenty:
- Formularz zgłoszeniowy - zał. nr 1 do Regulaminu,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- zał. nr 1 do Formularza zgłoszeniowego bądź odpowiednio Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie- zał. nr 1a do Formularza zgłoszeniowego,
- Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis- zał. nr 2 do Formularza zgłoszeniowego,
- Dane osobowe uczestników- zał. nr 2 do Regulaminu,
- Oświadczenie o obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych- zał. nr 5 do Regulaminu,
- Kartę Usług wydrukowaną z BUR,
- Inne dokumenty wynikające z indywidualnych właściwości danego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w Projekcie składają wypełniony i podpisany komplet Dokumentów zgłoszeniowych w następujący sposób:

 • osobiście w Biurze Projektu mieszczącym się przy ul. Lwowskiej 24 w Chełmie (22-100),
 • elektronicznie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego certyfikatu, na adres e-mail uslugirozwojowe@qszurich.pl
 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu- liczy się data wpływu dokumentów do Biura.

Warunkiem kwalifikowalności uczestników projektu będzie spełnienie kryterium kwalifikowalności i uzyskanie danych potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, a także zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu. Kwalifikowalność uczestników projektu potwierdzona będzie na etapie rekrutacji i weryfikowana przed udzieleniem pierwszego wsparcia w ramach projektu. 

Kryteria naboru: 

Dostępu (obowiązkowe) udział w projekcie możliwy jedynie przy spełnieniu wszystkich kryteriów dostępu:
a) rodzaj przedsiębiorstwa – mikro, małe, średnie jako pojedyncze przedsiębiorstwo
b) miejsce przedsiębiorstwa – siedziba, filia, delegatura, oddział lub inna prawnie dozwolona forma organizacji działalności podmiotu w podregionie bialskim lub chełmsko-zamojskim
c) przynależność do odpowiedniej grupy – pracownik w rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.).

Premiujące (dodatkowe):
a) przynależność do odpowiedniej grupy:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej – 5 punktów,
 • osoby o niskim wykształceniu – 5 punktów;

b) właściwości przedsiębiorstwa:

 • działalność w obszarze tzw. Inteligentnych specjalizacji – 10 punktów,
 • poziom rozwoju- przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu – 10 punktów,
 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER – 35 punktów.

Rodzaje wsparcia: 

Przedsiębiorcom zostanie udzielone wsparcie adekwatne do ich potrzeb oraz możliwości rozwojowych w tym m.in:

 1. analiza potrzeb rozwojowych (z wyłączeniem wsparcia przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER);
 2. szkolenia;
 3. doradztwo. 

Usługa rozwojowa dofinansowana w ramach projektu w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio:

 1. dla mikroprzedsiębiorstwa - 75% kosztów usługi rozwojowej;
 2. dla małego przedsiębiorstwa - 70% kosztów usługi rozwojowej;
 3. dla średniego przedsiębiorstwa - 60% kosztów usługi rozwojowej.

 

Limity te ulegają podwyższeniu w następujących przypadkach:

 1. dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. lubelskiego - do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej;
 2. dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu - do poziomu 75% kosztów usługi rozwojowej;
 3. dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidację - do poziomu 80% kosztów usług rozwojowych.  

Analiza potrzeb szkoleniowych będzie refundowana na takich samych zasadach jak pozostałe usługi, przy czym poziom dofinansowania nie może przekroczyć maksymalnie 80% kosztów tej usługi.
 
Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN, natomiast maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorstwo w wymiarze rocznym może wynieść maksymalnie 15 000,00 PLN.

Harmonogram realizacji: 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.
 

Z uwagi na oczekiwanie transzy od Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, refundacje będą dokonywane sukcesywnie począwszy od 3 stycznia 2019r.

Firmy, które nie otrzymały umowy na udzielenie wsparcia, mogą je odebrać od 3 stycznia 2019r. w biurze projektowym w Chełmie przy ul. Lwowskiej 24 (I piętro).

W sprawie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym uslugirozwojowe@qszurich.pl

Wszelkie pytania w zakresie refundacji poniesionych kosztów prosimy kierować do Justyny Rapackiej pod nr tel. +48 22 651 74 88 lub adresem e- mail: justyna.rapacka@qszurich.pl

Dokuemnty związane z refundacją prosimy dostarczać pod adres:
SGS Polska sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
Z dopiskiem "Wniosek o refundację"

Definicje pojęć stosowanych w projekcie: 

Baza Usług Rozwojowych (BUR):
serwis przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w którym znajdują się wszystkie szkolenia wraz z terminami realizacji jednostek posiadających pozytywną akredytację PARP na świadczenie usług i szkoleń dofinansowanych.

Inteligentne specjalizacje:
koncepcja polityki Unii Europejskiej wobec regionów zgodnie z którą regiony powinny koncentrować się na rozwoju branż o największym potencjale rozwojowym lub/i branż strategicznych dla danego regionu, dla województwa lubelskiego są to obszary tj.:

 • Biogospodarka – specjalizacja kluczowa: kluczowe sektory gospodarki: farmaceutyczny, energetyczny, ekobiznes, rolno-spożywczy, chemiczny, papierniczy, drzewny i meblarski, usługi w zakresie informacji, badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie związanym z daną specjalizacją,
 • Medycyna i zdrowie – specjalizacja uzupełniająca: kluczowe sektory gospodarki: żywienie i dietetyka, usługi medyczne i prozdrowotne, badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie związanym z daną specjalizacją;
 • Energetyka niskoemisyjna – specjalizacja wyłaniająca się: kluczowe sektory gospodarki: górnictwo, usługi wspomagające górnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie związanym z daną specjalizacją,
 • Informatyka i automatyka – specjalizacja wspomagająca: kluczowe sektory gospodarki: oprogramowanie i doradztwo w zakresie informatyki, badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie związanym z daną specjalizacją, usługi w zakresie informacji, produkcja urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych.

Karta Usługi:
formularz, który stanowi załącznik do regulaminu BUR,  określający zakres niezbędnych informacji umożliwiających zarejestrowanie danej usługi rozwojowej w BUR, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju oraz dostępny na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Osoby o niskich kwalifikacjach:
osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia):
wykształcenie PODSTAWOWE – poziom ISCED 1;
wykształcenie GIMNAZJALNE – poziom ISCED 2;
wykształcenie PONADGIMNAZJALNE – poziom ISCED 3.
  
Osoby powyżej 50 roku życia:
osoba w wieku 50 lat i więcej, której wiek określa się na podstawie daty urodzenia i ustalany jest w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
 
Podregion bialski i chełmsko-zamojski:
teren, który obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: powiat bialski, powiat parczewski, powiat radzyński, powiat włodawski, powiat m. Biała Podlaska, powiat biłgorajski, powiat chełmski, powiat hrubieszowski, powiat krasnostawski, powiat tomaszowski, powiat zamojski, powiat m. Chełm, powiat m. Zamość.
 
Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu:
przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.

Usługa rozwojowa:
usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój (Dz. U. z 2016 r. poz. 64).

Kontakt: 

Adres Biura Projektu:
ul. Lwowska 24
22-100 Chełm

Adres siedziby firmy
QS Zurich Sp. z o.o.

ul. Słupska 6a
02-495 Warszawa

e-mail: uslugirozwojowe@qszurich.pl 
tel: +48 22 651 74 88

 

Pliki do pobrania: