Sukcesja firm rodzinnych sektora MMSP 

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:                QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                                 Sukcesja firm rodzinnych sektora MMSP z obszaru województwa łódzkiego, opolskiego i śląskiego 
Okres realizacji:               2019-01-01 do: 2022-12-31
Obszar działania:             województwa łódzkie, opolskie i śląskie (rekrutacja przedsiębiorstw z całej Polski)
Numer projektu:               POWR.02.21.00-00-0010/18

O projekcie: 

Projekt "Sukcesja firm rodzinnych sektora MMSP z obszaru województwa łódzkiego, opolskiego i śląskiego" ma na celu zwiększenie adaptacyjności w zakresie przeprowadzenia procesu sukcesji w 200 firmach rodzinnych z sektora MMSP z obszaru województwa łódzkiego, opolskiego i śląskiego w okresie 01/01/2019-31/12/2022. Grupę docelową projektu stanowi 200 przedsiębiorców rodzinnych (i ich pracowników) z sektora MMSP, którzy przewidują, iż w ich firmie rodzinnej dokona się zmiana pokoleniowa, czyli przekazanie firmy w ręce kolejnego pokolenia. Projektem zostanie objętych 400 właścicieli przekazujących firmę i sukcesorów z 200 firm rodzinnych (200 firm x 2 osoby), w tym min.:
- 40 firm z obszaru woj. łódzkiego,
- 30 firm z obszaru woj. opolskiego,
- 50 firm z obszaru woj. śląskiego,
- 20 firm z obszaru woj. łódzkiego, opolskiego lub śląskiego,
- 60 firm z całej Polski (dostępność dla firm spoza makroregionu).
Projekt zakłada wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmujące:
- analizę sytuacji firmy oraz jej potrzeby szkoleniowe i/lub doradcze (200 firm x 10 godz.);
- szkolenie w zakresie psychologicznych, finansowych, prawnych i organizacyjno-zarządczych aspektów sukcesji - wiedza ogólna (200 firm x 2 osoby x 4 dni x 8 godz.)
- doradztwo organizacyjne (200 firm x średnio 21,5 godz.)
-  doradztwo prawne (200 firm x średnio 14,5 godz.)
- doradztwo finansowe (200 firm x średnio 10 godz.)
- doradztwo psychologiczne (200 firm x średnio 7 godz.)
- opracowanie strategii sukcesji (200 firm) - wdrożenie strategii sukcesji (200 firm)
Głównymi rezultatami projektu będzie wdrożenie przez min. 180 firm rodzinnych rozwiązań w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych oraz nabycie kompetencji przez min. 360 osób (nestorów/sukcesorów) w zakresie psychologicznych, finansowych, prawnych i organizacyjno-zarządczych aspektów sukcesji. Głównym produktem projektu będzie liczba firm rodzinnych, które otrzymały wsparcie w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych wynosząca 200 firm rodzinnych.
 

Grupa docelowa: 

Grupę docelową  Projektu stanowi 200 przedsiębiorców rodzinnych (i ich pracowników) z sektora MMSP, którzy przewidują, iż w ich FR dokona się zmiana pokoleniowa, czyli przekazanie FR w ręce kolejnego pokolenia. 
Projektem zostanie objętych 400 właścicieli przekazujących firmę i sukcesorów z 200 firm rodzinnych (200 firm x 2 osoby), w tym min.:
- 40 firm z obszaru woj. łódzkiego,
- 30 firm z obszaru woj. opolskiego,
- 50 firm z obszaru woj. śląskiego,
- 20 firm z obszaru woj. łódzkiego, opolskiego lub śląskiego,
- 60 firm z całej Polski (dostępność dla firm spoza makroregionu).
*pracownik w roz. art. 2 ustawy z 26.06.1974 - KP (Dz.U z 2014 poz. 1502, z późn. zm.); os. wykonująca pracę na podstawie um. agencyjnej, zlecenia lub innej umowy o świadczeniu usług, do której zgodnie  z KC stosuje  się przepisy dot. zlecenia albo um. o dzieło, jeżeli um. taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stos. pracy, lub jeżeli w ramach takiej um. wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stos. pracy; właściciel pełniący funkcje kierownicze; wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finans. 
 

Rekrutacja: 

REKRUTACJA (01/01/2019-31/01/2022-umożliwiając UP zak. wsparcia do 31/12/2022) Rekrutacja otwarta/etapowa (I-56 firm 01.2019; II-48 firm 01.2020; III-48 firm 01.2021; IV-48 firm 01.2022). Na każdym z etapów tworzona będzie lista potencjalnych UP zainteresowanych udziałem w P. oraz lista rezerwowa (min. 10% podst.) na wypadek rezygnacji UP z udziału w P. W przypadku małej liczby zainteresowanych UP lub dużej liczby UP w danym okresie zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór. Proces rekr.: 1.zgłoszenie potencjalnego UP; 2.weryfikacja kryt. formalnych/dostępu/premiujących; 3.potwierdzenie kwalifikowalności UP (listownie lub mailowo); 4.wpisanie na listę podstawową, ew. rezerwową; 5.podpisanie umowy. For. zgł. i dok. rekr. dostępne: 1.w biurze P. w WŁ lub WŚ (godz. pracy dopasowane do potrzeb UP min. 6h/dzień, dost. dla OzN); 2.na stronie www P. (WCAG 2.0); 3.zgł. tel./mailowo/osobiście. Konieczność złożenia dok. w wersji papierowej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera. Różnorodność form zgłoszeń do P. umożliwi uczestnictwo w P. większej liczbie os. zainteresowanych.
ZGODNIE Z REGULAMINEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA DOLE STRONY 
Wymagane dok.: -for. rekr. (m.in. dane firmy/dane UP - płeć, wiek, status na RP, wykszt., syt. gosp. domowego) -ośw. o statusie MŚP -deklaracja chęci ucz. w P. -spełnienie kryt. kwalifikowalności (ośw.) -ośw. o przyjęciu do wiadomości info, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych os. (Dz.U.z 2014r. poz. 1182, z późn.zm) -zobowiązanie os. fiz. do przekazania info na temat syt. po opuszczeniu P. -dla OzN: orzeczenie/ośw. o st. N zg. z ust. z 27.08.1997 o rehabilitacji zaw. i społ. oraz zatr. OzN i ust. z 19.08.1994 o ochronie zdr. psych. War. kwalifik. UP będzie spełnienie przez niego kryt. kwalifik. (potwierdzone odp. dok. - np. ośw/zaśw/orzeczenie) i uzyskanie danych potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych i przeprowadzenia ewaluacji oraz zobowiązanie os. fiz. do przekazania info. na temat jej sytu. po opuszczeniu P.
Kwalifikowalność UP potwierdzona na et. rekr. i weryfikowana przed udzieleniem pierwszego wsparcia w ramach P.
 

Kryteria naboru: 

KRYT. NABORU: DOSTĘPU - spełnia/nie spełnia (pkt. 0/1):
-status przedsiębiorstwa (FR) 1 pkt.
-status na RP (pracownik w roz. art. 3 ust 3 ustawy z 09.11.2000 o utworzeniu PARP tj. Dz.U. z 2018, poz. 110 - nestor/sukcesor) 1 pkt.
-miejsce działania (WŁ/WO/WŚ - 140 FR; cała PL - 60 FR) 1 pkt.
KD muszą być spełnione w 100% (3 pkt.).
PREMIUJĄCE - (0-10 pkt.): -płeć (K) 2 pkt. -syt. os. (OzN) 2 pkt. -poziom motywacji do wdrożenia sukcesji - diagnoza (0-6 pkt.)
Wszystkie działania w ramach P. będą dostępne dla wszystkich os. spełniających kryteria dost., w tym dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb OzN. Możliwość przystąpienia OzN do P. bez wzgl. na rodzaj i st. N - w razie zidentyfikowania specjalnych potrzeb OzN zostanie uruchomiony mechanizm racjonalnych usprawnień dla UP. Rekr. prowadzona zg. z polityką r. szans. Na każdym etapie P. zast. zostaną działania r. traktowania i niedyskryminacji zg. ze stand. minimum: 1)K i M poprzez m.in.: -działania promo niestereotyp wizerunkowo; -stosowanie j. gender; -równe trakt. w trakcie rekr. i i formowanie gr. z uwzgl. syt. osob., domowej i zaw. (ankieta przy for. rekr.); -prom. obow. domowych i partnerskiego funkcj. rodzin poprzez odp. org. h i terminów zajęć; -promowanie wśród kadry P. i os. zaangażowanych w realizację postaw na rzecz r. szans (szk. wew.). 2)OzN poprzez m.in.: -działania promo. niestereotypowe wizerunkowo; -zgł. UP w różnorodnej formie (strona www, mailowo, tel., osobiście - wsparcie kadry P. przy wypełnianiu dok.); -realizację działań w budynkach dostosowanych architektonicznie zg. z rozp. Min.Infrastruktury z 12.04.2002 w spr. warunków technicznych, jakim powinny odp. budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz.U.z 2015, poz.1422), stosowanie oznaczeń, wskazówek; -możliwość odbycia spotkań ind. online, bez konieczności przemieszczania się; -odp. przyg. pomocy i mat. szk. w zależności od rodzaju N (materiały dost. w wersji papierowej i elektronicznej; formaty dost. do potrzeb aplikacji ułatwiających komunikację; tekst czytelny, pozwalający na swobodny format). OzN na etapie rekr. wypełni arkusz diagnost. badający specyficzne potrzeby m.in. wsparcie AON, dieta, transport. P. realizowany na terenie całego WŁ, WO i WŚ w celu umożliwienia równego dost. wszystkim os. spełniającym kryteria dost.

Rodzaje wsparcia: 

Projekt zakłada wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmujące:
- analizę sytuacji firmy oraz jej potrzeby szkoleniowe i/lub doradcze (200 firm x 10 godz.);
- szkolenie w zakresie psychologicznych, finansowych, prawnych i organizacyjno-zarządczych aspektów sukcesji - wiedza ogólna (200 firm x 2 osoby x 4 dni x 8 godz.)
- doradztwo organizacyjne (200 firm x średnio 21,5 godz.)
-  doradztwo prawne (200 firm x średnio 14,5 godz.)
- doradztwo finansowe (200 firm x średnio 10 godz.)
- doradztwo psychologiczne (200 firm x średnio 7 godz.)
- opracowanie strategii sukcesji (200 firm) - wdrożenie strategii sukcesji (200 firm)
Głównymi rezultatami projektu będzie wdrożenie przez min. 180 firm rodzinnych rozwiązań w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych oraz nabycie kompetencji przez min. 360 osób (nestorów/sukcesorów) w zakresie psychologicznych, finansowych, prawnych i organizacyjno-zarządczych aspektów sukcesji. Głównym produktem projektu będzie liczba firm rodzinnych, które otrzymały wsparcie w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych wynosząca 200 firm rodzinnych.
 

Definicje pojęć stosowanych w projekcie: 

Sukcesor – następca lub następcy prawni, w wyniku przeprowadzenia sukcesji obejmujący rolę większościowego właściciela i zarządzający przedsiębiorstwem; aby otrzymać wsparcie w ramach projektu, musi być to osoba / osoby będące pracownikami w rozumieniu art. 3 ust 3[1] ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110).
Nestor – osoba lub osoby będące większościowymi właścicielami i zarządzającymi przedsiębiorstwem, przekazujące rolę większościowego właściciela i zarządzającego firmą rodzinną sukcesorowi lub sukcesorom. Obowiązkowo muszą to być osoby będące pracownikami w rozumieniu art. 3 ust 3  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110).
Sukcesja – wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę ogółu praw lub części praw i obowiązków. O sukcesji mówimy wówczas, gdy następca prawny wywodzi swe prawa od poprzednika (właściciela przekazującego firmę / nestora). Nadrzędnym celem sukcesji w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zachowanie ciągłości działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania rodzinnego charakteru firmy tam, gdzie jest to uzasadnione.
Strategia sukcesyjna – koncepcja przekazania przedsiębiorstwa, tj. ciąg zdarzeń, które mają doprowadzić do przekazania firmy sukcesorowi lub sukcesorom w celu zachowania ciągłości działalności przedsiębiorstwa.
Firma rodzinna – należy rozumieć przez to przedsiębiorstwo prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej jeden z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem oraz przedsiębiorstwo, w którym członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe. W ramach niniejszego konkursu przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka,

 
 

Kontakt: 

Biuro w Warszawie:
ul. Stawy 12 lok 43
02-467 Warszawa
TEL: +48 22 651 74 88
EMAIL: biuro@qszurich.pl