Profesjonalny Opiekun Staży - czas na zmiany

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:                     QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                                       Profesjonalny Opiekun Staży - czas na zmiany
Okres realizacji:                     2020.05.01 - 2020.09.30
Cel projektu grantowego:     Celem projektu grantowego jest w okresie od 1.04.2020 do 30.09.2020 transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego "Modelu wsparcia opiekunów stażu" w ramach ich działań na rzecz aktywizacji zawodowej Uczestników projektu głównego.  

Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

O projekcie: 

W wyniku realizacji Projektu głównego, zdiagnozowano potrzebę podniesienia kompetencji opiekunów stażu i praktycznego przygotowania ich do pełnionej roli. Zauważamy braki w tym obszarze i zbyt pobłażliwe traktowanie swojej roli opiekuna staży, co w znacznym stopniu przyczynia się do słabych wyników adaptacyjnych Uczestników Projektu Standardowego. Celem prokektu grantowego jest zwiększenie kompetencji opiekunów stażu, co znacznie polepszy jakość oferowanych staży zawodowych oraz zwiększy szanse na zdobycie oraz utrzymanie zatrudnienia przez uczestników projektu standardowego.

Wnioskodawca po przeprowadzaniu wywiadów z uczestnikami stażu zidentyfikował powtarzający się problem niewystarczających kompetencji do pełnienia funkcji opiekuna stażu jako jeden z głównych powodów opuszczania / zmieniania miejsca stażu. Mając na uwadze konsekwencje opisanego wyżej problemu tj. niepowodzenie stażu i pozostawanie Urzędu Pracy poza rynkiem pracy wraz z towarzyszącym spadkiem samooceny i wiary we własne możliwości, szczególne ważne jest stworzenie narzędzi polepszających jakoś i efektywność stażu. Wnioskodawca jako podmiot kierujący uczestników projektów standardowych na staż, był wielokrotnie proszony przez pracodawców i Opiekunów Stażystów o przekazanie wytycznych dotyczących opieki i wsparcia dla nowych stażystów. Dotychczas na rynku na którym działa Wnioskodawca brak jest konkretnych modeli szkolenia opiekunów stażu.

W związku z tym zdecydowaliśmy się na poszerzenie rezultatów projektu głównego o zaadaptowanie stosowanego przez partnera ponadnarodowego z Portugalii modelu ukierunkowanego na podniesienie kompetencji opiekunów stażu.
Kamienie milowe:
KM 1. Plan współpracy z Partnerem
KM 2. Opracowanie rozwiązania (produktu)
KM 3. Opracowanie końcowej wersji rozwiązania i planu jego wdrażania
KM 4. Wdrażanie rozwiązania

Grupa docelowa: 

Nowy model szkolenia może być zaimplementowany przez bardzo szerokie grono odbiorców.

Jest to związane z ‘luką wiedzy’ (Knowledge Gap) pracodawców w szczególności z sektora MŚP, którzy w przeciwieństwie do dużych przedsiębiorstw nie posiadają wystarczających narzędzi HR wspomagających wprowadzenie nowego stażysty / pracownika do zakładu pracy. Integracja pracownika przebiega w sposób nieformalny i nieprofesjonalny. Personel wprowadzający często nie posiada wystarczających umiejętności do przekazania wiedzy nowym pracowników, motywowania  ich oraz pomocy w radzenia sobie z konfliktami. Brakuje standaryzowanych procesów gwarantujących jakość działań osób wprowadzających. Nowa metoda może być zaimplementowana przez Agencje pracy, MŚP, Publiczną służbę zatrudnienia, szkoły zawodowe, spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.  

Wdrożenie nowego rozwiązania jest możliwe przy obowiązującym w Polsce stanie prawnym.

Rodzaje wsparcia: 

Zostanie zaimplementowany model portugalskiego Partnera - kompleksowe wsparcie Opiekuna Stażu poprzez przeprowadzenie szkoleń (4 bloki szkoleniowe) pełniących funkcję informacyjne dla przyszłego Opiekuna Stażu, oraz skierowane na rozwój kluczowych umiejętności i kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji Opiekuna Stażu. Szkolenia obejmą techniki przekazywania wiedzy praktycznej z elementami mentoringu, dobre praktyki w komunikacji interpersonalnej, radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi, konflikty oraz metod motywacji stażysty do rozwoju zawodowego. Zostaną powołane dwa zespoły robocze - u Wnioskodawcy i Partnera zagranicznego (Pracownicy merytoryczni i eksperci). U Wnioskodawcy będzie to zespół 4 osób: trenerów, psychologów oraz osób kluczowych w zakresie wypr.modelu

Harmonogram realizacji: 

Zaplanowane działania:

KM1 Plan współpracy z partnerem

1)Spotkanie zespołu roboczego, ekspertów którzy przygotują plan współpracy z Partnerem Zagranicznym, odbędzie się 6 spotkań w których weźmie udział 3 ekspertów ze strony Wnioskodawcy.

2)Spotkaie online dotyczące przygotowania warsztatów. Omówienie treści merytorycznej warsztatów. Tłumaczenie materiałów opisujących metodę. Wybór ekspertów partnera.

Zapoznanie 4 pracowników Wnioskodawcy z modelem wsparcia Opiekuna Stażu, stosowanym przez Partnera. Analiza sytuacji oraz możliwości zaadaptowania modelu w Polsce. Partner zapewni ekspertów, posiadających odpowiednie wykształcenie oraz wiedzę z zakresu modelu wsparcia Opiekuna Stażu, oraz doświadczenie praktyczne w korzystaniu z modelu. 

KM2 Opracowanie rozwiązania produktu

1)Udział w warsztatach służących wypracowaniu nowej metody

2)Analiza wniosków z warsztatów 

3)Spotkanie zespołu roboczego               

4)3 telekonferencje - Konsultacje z Partnerem Zgaranicznym nad wstępną wersją bloków szkoleniowych                                                                                                          

5)Opracowanie wstępnej wersji 4 modułów szkoleniowych: Prawa i obowiązki opiekuna stażu,Techniki przekazywania wiedzy praktycznej z elementami mentoringu, Dobre praktyki w komunikacji interpersonalnej w zakresie radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi oraz prewencji konfliktów, Metody motywacji stażysty do rozwoju zawodowego.

KM3 Opracowanie końcowej wersji rozwiązania i planu jego wdrażania

1)Warsztaty testowe dla gr.12 OS

2)Wnioski z przeprowadzonych warsztatów w ramach wypracowania nowej metody

3)Opracowanie merytoryczne ostatecznej wersji 4 modułów szkoleniowych skierowanych na podniesienie kompetencji Opiekuna Stażu.

KM 4 Wdrażanie rozwiązania

1)Opracowanie merytoryczne ostatecznej wersji Kompendium Opiekuna Stażu w formie Q&A

2)Opracowanie Forum dla Opiekuna Stażu

3)Opracowanie merytoryczne ostatecznej wersji Broszury dla stażodawców - Opracowanie wytycznych i rekomendacji dla dalszego procesu adaptacji nowego rozwiązania. Rekomendacje i wytyczne będą stanowić zbiorczy materiał, zawierający praktyczne wskazówki konieczne do wdrożenia rozwiązania i opis warunków niezbędnych do długotrwałego korzystania z produktu. Broszura będzie dostarczała podmiotom wdrażającym rozwiązania dotyczęce staży zawodowych, informowałą na temat tego, jakie będą wymagania związane z prawidłowo przeprowadzonym stażem zawodowym.

4)Opracowanie tekstu uchwały/decyzji.

5)Decyzja właścicieli Wnioskodawcy o wdrożeniu Modelu w dalszych działaniach na tym polu.

Rozeznanie rynku: 

Nie ma aktualnie na rynku wypracowanego takiego modelu, co czyni staże zawodowe mało skutecznymi i często sprowadza się do wykonywania poleceń, lub zlecania stażyście prac poniżej jego kwalifikacji i oczekiwań. 

Użytkownicy bezpośredni uzyskają nowe kompetencje i rozszerzą swój warsztat pracy o metody szkolenia opiekunów stażu. Polepszą również jakość współpracy z opiekunami stażu co wpłynie pozytywnie na osiągniecie przez stażystę (uczestnik projektu standardowego i użytkownika pośredniego projektu grantowego) zdefiniowanych w IPD celów.  Możliwość udzielenia wparcia wpłynie ponadto pozytywnie na wzajemne zaufanie co zaowocuje dalszymi ofertami staży zawodowych.

Użytkownicy bezpośredni – opiekunowie stażu zyskają nowe kompetencje, które pozwolą im lepiej wykonywać swoje obowiązki. Otrzymają dostęp do kompendium wiedzy, dzięki któremu będą mogli korzystać z najlepszych praktyk oraz znajdować sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych (kryzysowych oraz konfliktowych).

Odbiorcy rozwiązania – stażyści (osoby należące do grupy docelowej projektu standardowego) najbardziej skorzystają z nowego rozwiązania. Podniesienie kompetencji opiekunów stażu wpłynie bezpośrednio na jakość odbywanego stażu, atmosferę w miejscu pracy i otworzy uczestnikom nowe drogi rozwoju zawodowego przy wsparciu opiekuna stażu

Forum

Kontakt: 

Karolina Turkiewicz, Współwłaściciel