Nowoczesna kadra w branży medycznej

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:                QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                                Nowoczesna kadra w branży medycznej 
Okres realizacji:               01.03.2017 - 28.02.2019 (24 miesiące)
Obszar działania:             cała Polska
Numer projektu:               POWR.05.02.00-00-0025/16-00

O projekcie: 

Projekt kierowany jest do pracowników podmiotów leczniczych wykonujących administracyjne czyności zawodowe, w tym m.in.dyrektorów, managerów ochrony zdrowia czyli kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi z terenu całej Polski.

Zakłada on przeprowadzenie cyklu szkoleń dla każdego uczestnika (80h na osobę) dotyczących zarządzania podmiotami leczniczymi, w następujących tematach:

1. Charakterystyka rynku usług medycznych w Polsce; strategia i struktura-modele w branży-E-LEARNING 
2. Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 
3. Nowoczesne narzędzia w zakresie ZZL-E-LEARNING
4. Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001  
5. Zarządzanie finansami placówki medycznej 
6. Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 
7. Marketing i PR w branży medycznej-E-LEARNING 

Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji u 256 pracowników podmiotów leczniczych w zakresie zarządzania i kontroli, poprzedzone cyklem szkoleń, prowadzące do poprawy efektywności funkcjonowania tych podmiotów w okresie 01.03.2017 - 28.02.2019. Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji przez pracowników administracyjnych podmiotów leczniczych w zakresie zarządzania i kontroli, a także wzrost efektywności funkcjonowania placówek leczniczych, w których są oni zatrudnieni.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wysokość dofinansowania wynosi 577 227,60 zł).

Grupa docelowa: 

Projektem zostanie objętych 256 pracowników podmiotów leczniczych (156 kobiet, 100 mężczyzn), w tym:

  • min.77 osób będą stanowiły osoby zatrudnione (bez względu na formę zatrudnienia) w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną (POZ).
  • pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowić będą nie więcej niż 20% uczestników w ramach Projektu.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia z dnia 04.07.2017r.

projekty realizowane w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych przypominamy, że:

W przypadku, gdy uczestnikami projektu będą pracownicy przedsiębiorstw, projekt musi spełniać następujące warunki:

• kształcenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników;

• nabór na daną formę kształcenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych;

• pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednej formy kształcenia w ramach tego samego projektu.

Wsparcie udzielane w ramach projektu nie jest skierowane do podmiotów leczniczych, a wyłącznie do pracowników podmiotów leczniczych, którzy z własnej inicjatywy przystępują do udziału w projekcie.

Rekrutacja: 

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest w terminie 01.03.2017 - 31.12.2018 i ma chatakter otwarty.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne:

  1. w biurze projektu
  2. na stronie www projektu: www.projektyunijne.qszurich.pl
  3. mailowo po zgłoszeniu telefonicznym

Chęć udziału w rekrutacji należy zgłosić osobiście w biurze projektu, mailowo lub telefonicznie. Potwierdzeniem udziału w rekrutacji będą wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne tj. Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie o zatrudnieniu oraz w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności Arkusz diagnostyczny potrzeb AON (możliwość złożenia osobistego w biurze projektu, pocztą tradycyjną, kurierem, mailowo).

Kryteria naboru: 

Dostępu (obowiązkowe) – udział w projekcie możliwy jedynie przy spełnieniu wszystkich kryteriów dostępu:

1. Zatrudnienie w podmiocie leczniczym i wykonywanie administracyjnych czynności zawodowych
2. Stanowisko kadry zarządzającej w podmiocie leczniczym
3. Oświadczenie o zatrudnieniu i wykonywanym stanowisku w miejscu pracy

Premiujące (dodatkowe):

Zatrudnienie w podmiocie leczniczym świadczącym POZ - na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu - 5pkt.

Działania w ramach Projektu będą dostępne dla wszystkich, w tym dla osób niepełnosprawnych.
Dla istnieje możliwość potwierdzania spełnienia kryteriów uprawniających do udziału w Projekcie oraz złożenia oświadczenia o stanie zdrowia w innych formah niż papierowa - elektronicznej/telelefonicznej.

Rodzaje wsparcia: 

W ramach projektu zostanie utworzonych 16 grup 16-osobowych - każdy Uczestnik Projektu odbędzie 80 godzin szkolenia, w tym 56 godz. szkolenia stacjonarnego i 24 godz. e-learningu - z 3 tematów) z zakresu zarządzania podmiotem leczniczym.
Zajęcia odbywać się będą poza miejscem pracy UP, w godzinach dostosowanych do potrzeb grupy.
Grupy formowane z uwzględnieniem zajmowanych stanowisk zarządczych.

Tematyka szkolenia:
1. Charakterystyka rynku usług medycznych w Polsce; strategia i struktura-modele w branży - E-LEARNING
2. Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 - 2dni x 8h
3. Nowoczesne narzędzia w zakresie ZZL - E-LEARNING 
4. Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001 - 2 dni x 8h
5. Zarządzanie finansami placówki medycznej- 8h
6. Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 - 2 dni x 8h
7. Marketing i PR w branży medycznej - E-LEARNING

Co najmniej 48 godzin wsparcia edukacyjnego dla każdego z UP będzie dotyczyło zagadnień związanych z:
a) rozwojem zdolności analitycznych oraz audytu wewnętrznego pracowników sektora ochrony zdrowia w tym:doskonalenie kompetencji analitycznych dotyczących m.in. interpretowania danych pochodzących z dokumentów, prezentowania wniosków z przeprowadzonej analizy, porównywania różnych aspektów interpretowanych danych, stosowania określonych procedur prowadzenia badań i zbierania danych oraz audyt wewnętrzny i jego przeprowadzanie zgodnie z normami ISO w ramach tematu 2 i 6 - 32 godziny
b) działaniami antykorupcyjnymi adresowanymi do grupy docelowej - kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi dot.m.in.tematyki postępowań antykorupcyjnych, przejawów nieetycznych, metod zwalczania tej patologii,utrwalenia wzorców zachowań w przypadku zjawisk niepożądanych w ramach tematu 4 - 16 godzin.

Każdy temat kończy się egzaminem, a następujące tematy szkoleń:

  • 1,3,5,7 - wydaniem Dyplomu Menadżera w Ochronie Zdrowia,
  • 2,4,6 - Certyfikatami Kompetencji Auditorów. 

W przypadku szkoleń stacjonarnych Uczestnicy Projektu otrzymują:
● materiały dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb, 
● wyżywienie,
● zwrot kosztów dojazdu.

W przypadku e-learningu Uczetnicy Projektu otrzymują:
● instrukcję obsługi platformy + login i hasło, 
● prezentację 160 ekranów na 1 temat + audiobook 

Harmonogram realizacji: 

Harmonogram szkoleń gr I
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 20.04.2017 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 08:00 – 14:40  No1Restaurant, ul. Stanisława Staszica 1, 85-014 Bydgoszcz
2. 21.04.2017 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 08:00 – 14:40  No1Restaurant, ul. Stanisława Staszica 1, 85-014 Bydgoszcz
3. 16.05.2017 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 08:00 – 14:40  No1Restaurant, ul. Stanisława Staszica 1, 85-014 Bydgoszcz
4. 25.05.2017 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016  1 08:00 – 14:40  No1Restaurant, ul. Stanisława Staszica 1, 85-014 Bydgoszcz
5. 26.05.2017 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016  2 08:00 – 14:40  No1Restaurant, ul. Stanisława Staszica 1, 85-014 Bydgoszcz
6. 05.06.2017 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001  1 08:00 – 14:40  No1Restaurant, ul. Stanisława Staszica 1, 85-014 Bydgoszcz
7 06.06.2017 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 08:00 – 14:40 No1Restaurant, ul. Stanisława Staszica 1, 85-014 Bydgoszcz

 

Harmonogram szkoleń gr II
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 11.09.2017 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 08:30 – 15:10  Restauracja DIAVOLLA, ul.Kościuszki 49c, Garwolin
2. 12.09.2017 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 08:30 – 15:10  Restauracja DIAVOLLA, ul.Kościuszki 49c, Garwolin
3. 26.09.2017 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 08:30 – 15:10  Restauracja DIAVOLLA, ul.Kościuszki 49c, Garwolin
4. 27.09.2017 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 08:30 – 15:10  Restauracja DIAVOLLA, ul.Kościuszki 49c, Garwolin
5. 12.10.2017 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 08:30 – 15:10  Restauracja DIAVOLLA, ul.Kościuszki 49c, Garwolin
6. 25.10.2017 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 08:30 – 15:10 Restauracja DIAVOLLA, ul.Kościuszki 49c, Garwolin
7. 26.10.2017 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 08:30 – 15:10 Restauracja DIAVOLLA, ul.Kościuszki 49c, Garwolin

 

Harmonogram szkoleń gr III
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 02.10.2017 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 09:00 – 15:40  Dworek Świętokrzyski, ul. Krywki 3, Starachowice
2. 03.10.2017 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 09:00 – 15:40  Dworek Świętokrzyski, ul. Krywki 3, Starachowice
3. 30.10.2017 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 09:00 – 15:40  Restauracja POD SOSNAMI, ul. Krzosa 9a, Starachowice
4. 06.11.2017 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 09:00 – 15:40 Restauracja POD SOSNAMI, ul. Krzosa 9a, Starachowice
5. 07.11.2017 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 09:00 – 15:40 Restauracja POD SOSNAMI, ul. Krzosa 9a, Starachowice
6. 27.11.2017 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 09:00 – 15:40 Restauracja POD SOSNAMI, ul. Krzosa 9a, Starachowice
7. 28.11.2017 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 09:00 – 15:40 Restauracja POD SOSNAMI, ul. Krzosa 9a, Starachowice

 

Harmonogram szkoleń gr IV
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 04.10.2017 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 09:00 – 15:40  Dworek Świętokrzyski, ul. Krywki 3, Starachowice
2. 05.10.2017 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 09:00 – 15:40  Dworek Świętokrzyski, ul. Krywki 3, Starachowice
3. 31.10.2017 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 09:00 – 15:40  Restauracja POD SOSNAMI, ul. Krzosa 9a, Starachowice
4. 08.11.2017 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 09:00 – 15:40  Restauracja POD SOSNAMI, ul. Krzosa 9a, Starachowice
5. 09.11.2017 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 09:00 – 15:40  Restauracja POD SOSNAMI, ul. Krzosa 9a, Starachowice
6. 29.11.2017 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 09:00 – 15:40 Restauracja POD SOSNAMI, ul. Krzosa 9a, Starachowice
7. 30.11.2017 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 09:00 – 15:40 Restauracja POD SOSNAMI, ul. Krzosa 9a, Starachowice

 

Harmonogram szkoleń gr V
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 13.11.2017 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 13:00 – 19:35  PESTKA Bistro, ul. Zamkowa 23, Pabianice
2. 14.11.2017 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 13:00 – 19:35  PESTKA Bistro, ul. Zamkowa 23, Pabianice
3. 06.12.2017 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 13:00 – 19:35 PESTKA Bistro, ul. Zamkowa 23, Pabianice
4. 07.12.2017 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 13:00 – 19:35 PESTKA Bistro, ul. Zamkowa 23, Pabianice
5. 13.12.2017 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 13:00 – 19:35 PESTKA Bistro, ul. Zamkowa 23, Pabianice
6. 18.12.2017 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 13:00 – 19:35 PESTKA Bistro, ul. Zamkowa 23, Pabianice
7. 19.12.2017 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 13:00 – 19:35 PESTKA Bistro, ul. Zamkowa 23, Pabianice

 

Harmonogram szkoleń gr VI
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 15.11.2017 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 09:00 – 15:40  Restauracja WERANDA, ul. Kilińskiego 6, Mrozy
2. 16.11.2017 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 09:00 – 15:40  Restauracja WERANDA, ul. Kilińskiego 6, Mrozy
3. 21.11.2017 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 09:00 – 15:40 Restauracja WERANDA, ul. Kilińskiego 6, Mrozy
4. 22.11.2017 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 09:00 – 15:40 Restauracja WERANDA, ul. Kilińskiego 6, Mrozy
5. 01.12.2017 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 09:00 – 15:40 Restauracja WERANDA, ul. Kilińskiego 6, Mrozy
6. 11.12.2017 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 09:00 – 15:40 Restauracja WERANDA, ul. Kilińskiego 6, Mrozy
7. 12.12.2017 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 09:00 – 15:40 Restauracja WERANDA, ul. Kilińskiego 6, Mrozy

 

Harmonogram szkoleń gr VII
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 08.01.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 09:00 – 15:40  Restauracja WERANDA, ul. Kilińskiego 6, Mrozy
2. 09.01.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 09:00 – 15:40  Restauracja WERANDA, ul. Kilińskiego 6, Mrozy
3. 18.01.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 09:00 – 15:40  Restauracja WERANDA, ul. Kilińskiego 6, Mrozy
4. 19.01.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 09:00 – 15:40  Restauracja WERANDA, ul. Kilińskiego 6, Mrozy
5. 23.01.2018 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 09:00 – 15:40  Restauracja WERANDA, ul. Kilińskiego 6, Mrozy
6. 29.01.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 09:00 – 15:40  Restauracja WERANDA, ul. Kilińskiego 6, Mrozy
7. 30.01.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 09:00 – 15:40  Restauracja WERANDA, ul. Kilińskiego 6, Mrozy

  

Harmonogram szkoleń gr VIII
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 15.02.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 10:00 – 16:40  Dom Pracy Twórczej, ul. Borowskiego 2, 63 – 322 Gołuchów
2. 16.02.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 09:00 – 15:40  Dom Pracy Twórczej, ul. Borowskiego 2, 63 – 322 Gołuchów
3. 21.02.2018 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 09:00 – 15:40  Dom Pracy Twórczej, ul. Borowskiego 2, 63 – 322 Gołuchów
4. 26.02.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 09:00 – 15:40  Dom Pracy Twórczej, ul. Borowskiego 2, 63 – 322 Gołuchów
5. 27.02.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 09:00 – 15:40  Dom Pracy Twórczej, ul. Borowskiego 2, 63 – 322 Gołuchów
6. 05.03.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 09:00 – 15:40  Dom Pracy Twórczej, ul. Borowskiego 2, 63 – 322 Gołuchów
7. 06.03.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 09:00 – 15:40  Dom Pracy Twórczej, ul. Borowskiego 2, 63 – 322 Gołuchów

 

Harmonogram szkoleń gr IX
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 14.03.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 09:00 – 15:40  Restauracja Galaktyka, ul. Kozienia 3, 35-326 Rzeszów
2. 15.03.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 09:00 – 15:40  Restauracja Galaktyka, ul. Kozienia 3, 35-326 Rzeszów
3. 26.03.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 09:00 – 15:40  Restauracja Galaktyka, ul. Kozienia 3, 35-326 Rzeszów
4. 27.03.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 09:00 – 15:40  Restauracja Galaktyka, ul. Kozienia 3, 35-326 Rzeszów
5. 18.04.2018 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 09:00 – 15:40  Restauracja Galaktyka, ul. Kozienia 3, 35-326 Rzeszów
6. 25.04.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 09:00 – 15:40  Restauracja Galaktyka, ul. Kozienia 3, 35-326 Rzeszów
7. 26.04.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 09:00 – 15:40  Restauracja Galaktyka, ul. Kozienia 3, 35-326 Rzeszów

 

Harmonogram szkoleń gr X
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 10.04.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 08:00 – 14:40 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!, ul. J. Brożka 4 p. I, 01-442 Warszawa
2. 11.04.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 08:00 – 14:40 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!, ul. J. Brożka 4 p. I, 01-442 Warszawa
3. 19.04.2018 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 08:00 – 14:40 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!, ul. J. Brożka 4 p. I, 01-442 Warszawa
4. 09.05.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 08:00 – 14:40 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!, ul. J. Brożka 4 p. I, 01-442 Warszawa
5. 10.05.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 08:00 – 14:40 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!, ul. J. Brożka 4 p. I, 01-442 Warszawa
6. 23.05.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 08:00 – 14:40 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!, ul. J. Brożka 4 p. I, 01-442 Warszawa
7. 24.05.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 08:00 – 14:40 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!, ul. J. Brożka 4 p. I, 01-442 Warszawa

 

Harmonogram szkoleń gr XI
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 11.05.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 13:00 – 19:40 Studio Coworking, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków
2. 12.05.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 08:00 – 14:40 Studio Coworking, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków
3. 18.05.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 13:00 – 19:40 Studio Coworking, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków
4. 19.05.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 08:00 – 14:40 Studio Coworking, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków
5. 08.06.2018 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 13:00 – 19:40 Studio Coworking, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków
6. 22.06.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 13:00 – 19:40 Studio Coworking, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków
7. 23.06.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 08:00 – 14:40 Studio Coworking, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków

 

Harmonogram szkoleń gr XII
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 21.05.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 09:00 – 15:40 Hotel Katowice, Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice
2. 22.05.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 09:00 – 15:40 Hotel Katowice, Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice
3. 30.05.2018 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 09:00 – 15:40 Hotel Katowice, Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice
4. 09.06.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 09:00 – 15:40 Hotel Katowice, Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice
5. 10.06.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 09:00 – 15:40 Hotel Katowice, Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice
6. 14.06.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 09:00 – 15:40 Hotel Katowice, Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice
7. 15.06.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 09:00 – 15:40 Hotel Katowice, Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice

 

Harmonogram szkoleń gr XIII
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 14.09.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 13:00 – 19:40 Studio Coworking, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków
2. 15.09.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 08:00 – 14:40 Studio Coworking, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków
3. 28.09.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 13:00 – 19:40 Studio Coworking, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków
4. 29.09.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 08:00 – 14:40 Studio Coworking, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków
5. 05.10.2018 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 13:00 – 19:40 Studio Coworking, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków
6. 12.10.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 13:00 – 19:40 Studio Coworking, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków
7. 13.10.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 08:00 – 14:40 Studio Coworking, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków

 

Harmonogram szkoleń gr XIV
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 18.09.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa
2. 19.09.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa
3. 25.09.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa
4. 26.09.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa
5. 02.10.2018 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa
6. 09.10.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa
7. 10.10.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa

 

Harmonogram szkoleń gr XV
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 21.09.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa
2. 22.09.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa
3. 05.10.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa
4. 06.10.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa
5. 19.10.2018 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa
6. 26.10.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa
7. 27.10.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa

 

Harmonogram szkoleń gr XVI
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 16.10.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 09:00 – 15:40 Dwór Konstancin, ul.Od lasu 23, 05-510 Konstancin-Jeziorna
2. 17.10.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 09:00 – 15:40 Dwór Konstancin, ul.Od lasu 23, 05-510 Konstancin-Jeziorna
3. 29.10.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 09:00 – 15:40 Dwór Konstancin, ul.Od lasu 23, 05-510 Konstancin-Jeziorna
4. 30.10.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 09:00 – 15:40 Dwór Konstancin, ul.Od lasu 23, 05-510 Konstancin-Jeziorna
5. 06.11.2018 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 09:00 – 15:40 Dwór Konstancin, ul. Od lasu 23, 05-510 Konstancin-Jeziorna
6. 27.11.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 09:00 – 15:40 Dwór Konstancin, ul. Od lasu 23, 05-510 Konstancin-Jeziorna
7. 28.11.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 09:00 – 15:40 Dwór Konstancin, ul. Od lasu 23, 05-510 Konstancin-Jeziorna

 

Harmonogram szkoleń gr XVII
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 09.11.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa
2. 10.11.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa
3. 16.11.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa
4. 17.11.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa
5. 30.11.2018 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa
6. 14.12.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa
7. 15.12.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 09:00 – 15:40 Al. Jerozolimskie 99 lok. 58, 02-001 Warszawa

 

Harmonogram szkoleń gr XVIII
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 13.11.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 09:00 – 15:40 Hotel Ibis Styles, ul. Jana Pawła II 10, 08-110 Siedlce
2. 14.11.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 09:00 – 15:40 Hotel Ibis Styles, ul. Jana Pawła II 10, 08-110 Siedlce
3. 22.11.2018 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 09:00 – 15:40 Hotel Ibis Styles, ul. Jana Pawła II 10, 08-110 Siedlce
4. 03.12.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 09:00 – 15:40 Hotel Ibis Styles, ul. Jana Pawła II 10, 08-110 Siedlce
5. 04.12.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 09:00 – 15:40 Hotel Ibis Styles, ul. Jana Pawła II 10, 08-110 Siedlce
6. 17.12.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 09:00 – 15:40 Hotel Ibis Styles, ul. Jana Pawła II 10, 08-110 Siedlce
7. 18.12.2018 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 09:00 – 15:40 Hotel Ibis Styles, ul. Jana Pawła II 10, 08-110 Siedlce

 

Harmonogram szkoleń gr XIX
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 19.11.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 09:00 – 15:40 Hotel Ibis Styles, ul. Jana Pawła II 10, 08-110 Siedlce
2. 20.11.2018 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 09:00 – 15:40 Hotel Ibis Styles, ul. Jana Pawła II 10, 08-110 Siedlce
3. 29.11.2018 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 09:00 – 15:40 Hotel Ibis Styles, ul. Jana Pawła II 10, 08-110 Siedlce
4, 10.12.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 09:00 – 15:40 Hotel Ibis Styles, ul. Jana Pawła II 10, 08-110 Siedlce
5. 11.12.2018 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 09:00 – 15:40 Hotel Ibis Styles, ul. Jana Pawła II 10, 08-110 Siedlce
6. 07.01.2019 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 09:00 – 15:40 Hotel Ibis Styles, ul. Jana Pawła II 10, 08-110 Siedlce
7. 08.01.2019 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 09:00 – 15:40 Hotel Ibis Styles, ul. Jana Pawła II 10, 08-110 Siedlce

Harmonogram szkoleń gr XX
 

Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 09.01.2019 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 09:00 – 15:40 ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce
2. 11.01.2019 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 09:00 – 15:40 ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce
3. 15.01.2019 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 09:00 – 15:40 ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce
4. 16.01.2019 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 09:00 – 15:40 ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce
5. 25.01.2019 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 09:00 – 15:40 ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce
6. 04.02.2019 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 09:00 – 15:40 ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce
7. 05.02.2019 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 09:00 – 15:40 ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce

 

Harmonogram szkoleń gr XXI
 
Lp. Daty  Temat Dzień szkolenia Godziny Miejsce
1. 31.01.2019 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 1 09:00 – 15:40 Hotel Kresowiak, ul. Grodzieńska 7, 17-300 Siemiatycze
2. 01.02.2019 Auditor systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 2 09:00 – 15:40 Hotel Kresowiak, ul. Grodzieńska 7, 17-300 Siemiatycze
3. 11.02.2019 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 1 09:00 – 15:40 Hotel Kresowiak, ul. Grodzieńska 7, 17-300 Siemiatycze
4. 12.02.2019 Auditor systemu ISO 14001:2015/OHSAS 18001 2 09:00 – 15:40 Hotel Kresowiak, ul. Grodzieńska 7, 17-300 Siemiatycze
5. 15.02.2019 Zarządzanie finansami placówki medycznej  1 09:00 – 15:40 Hotel Kresowiak, ul. Grodzieńska 7, 17-300 Siemiatycze
6. 20.02.2019 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 1 09:00 – 15:40 Hotel Kresowiak, ul. Grodzieńska 7, 17-300 Siemiatycze
7. 21.02.2019 Auditor systemu antykorupcyjnego ISO 37001:2016 2 09:00 – 15:40 Hotel Kresowiak, ul. Grodzieńska 7, 17-300 Siemiatycze

Rozeznanie rynku: 

Wszystkie dokumenty związane z realizacją zasady konkurencyjności i rozeznania rynku znajdują się odpowiednio na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl lub na dole strony, w części PLIKI DO POBRANIA. 
Zachęcamy potencjalnych Wykonawców do współpracy! 

Kontakt: 

QS Zurich Sp. z o.o.
ul. Słupska 6a
02-495 Warszawa
tel: +48 22 651 74 88

Z dniem 01.12.2018 biuro projektu mieści się w Warszawie (02-467), przy ul. Stawy 12 lok. 43.