Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi - DOS

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:             QS Zurich Sp. z o.o., 
Tytuł:                             Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi - DOS
Okres realizacji:             01.04.2017 - 30.09.2019 
Obszar działania:           cała Polska
Numer projektu:            POWR.04.03.00-00-0305/16 

O projekcie: 

Celem projektu jest opracowanie we współpracy z partnerem z Wielkiej Brytanii normy DOS, dotyczącej zarządzania jakością wykorzystującej istniejący w Wielkiej Brytanii system Cared4 w placówkach opieki dla osób starszych i platformy do zarządzania dokumentacją normy on-line oraz wdrożenie opracowanych produktów do dnia 30.09.2019.

Partner posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług związanych z wdrożeniem systemów zarządzania jakością m.in.w domach opieki dla osób starszych. System Zarządzania Jakością Cared4 powstał w 2006 roku i dzięki badaniom wśród osób świadczących usługi opiekuńcze w domach opieki, jest zrozumiały dla innych pracowników takich placówek. Zadania wynikające z procedur są uporządkowane w logicznej kolejności i stanowią doskonałe źródło wiedzy podczas adaptacji nowych pracowników. System jest dostępny online, dzięki czemu można go modyfikować tak, aby móc wdrażać dobre praktyki i stanowi narzędzie do pomiaru ciągłego doskonalenia. Dokumentacja systemowa jest spójna z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015. 

Grupa docelowa: 

Grupę docelową stanowi:
1) Kadra zarządzająca domami opieki nad osobami starszymi - 13 placówek i 13 osób
2) Kadra zarządzajaca domami opieki długoterminowej - 13 placówek i 13 osób
3) Kadra zarządzająca dziennymi domami opieki medycznej -  13 placówek i 13 osób

łącznie 39 podmiotów i instytucji oraz pracownicy i kadra zarządzająca ww.placówek (w tym 21 kobiet,18 mężczyzn, w wieku 28 - 60 lat) z terenu całej Polski posiadające motywację i chęć do poprawienia funkcjonowania placówek, dla których priorytetem jest jak najlepsza jakość świadczonych usług, a tym samym satysfakcja podopiecznych, chcące uatrakcyjnić swoją ofertę na rynku, poszukujące innowacji w zakresie zarządzania podległą placówką, tak aby zmniejszyć nakłady pracy biurowej na rzecz pracy z pacjentami,zachowując przy tym zgodność z polityką krajową. Celem wdrożenia proponowanego modelu jest doskonalenie pracy pracowników domów opieki poprzez wypełnianie wymagań przepisów prawnych, standardów i najlepszych praktyk na rzecz jakości życia podopiecznych.

Rekrutacja: 

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona w terminie 01.04.2017 - 30.09.2017 i ma chatakter otwarty.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne:

  1. w biurze projektu
  2. na stronie www projektu: www.projektyunijne.qszurich.pl
  3. mailowo po zgłoszeniu telefonicznym

Chęć udziału w rekrutacji należy zgłosić osobiście w biurze projektu, mailowo lub telefonicznie. Potwierdzeniem udziału w rekrutacji będą wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne (możliwość złożenia osobistego w biurze projektu, pocztą tradycyjną, kurierem).
Warunkiem kwalifikowalności uczestników projektu będzie spełnienie kryterium kwalifikowalności i uzyskanie danych potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, a także zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu. Kwalifikowalność uczestników projektu potwierdzona będzie na etapie rekrutacji i weryfikowana przed udzieleniem pierwszego wsparcia w ramach projektu. 

Kryteria naboru: 

Dostępu (obowiązkowe) udział w projekcie możliwy jedynie przy spełnieniu wszystkich kryteriów dostępu:

a) zatrudnienie w podmiocie opieki nad osobami starszymi na stanowisku zarządczym - na podstawie oświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające zatrudnienie w podmiocie opieki nad osobami starszymi i wykonywanym stanowisku,CEIDGlub KRS podmiotu.
b) zgodność z przepisami o pomocy de minimis/publicznej, kwalifikowalność przedsiębiorcy do otrzymania ww. pomocy 

Premiujące (dodatkowe):

gotowość do wdrożenia rozwiązania w swojej działalności - 5 pkt.

Działania w ramach Projektu będą dostępne dla wszystkich, w tym dla osób niepełnosprawnych.
Dla istnieje możliwość potwierdzania spełnienia kryteriów uprawniających do udziału w Projekcie oraz złożenia oświadczenia o stanie zdrowia w innych formah niż papierowa - elektronicznej/telefonicznej.

Rodzaje wsparcia: 

W ramach projektu zostanie zrealizowanne:

1) przygotowanie normy zarządzania jakością w domach opieki dla osób starszych oraz platformy on-line do zarządzania dokumentacją normy;
2) testowanie wypracowanego rozwiązania;
3) analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta merytorycznego;
4) opracowanie ostatecznej wersji normy zarządzania jakością w placówkach opieki nad osobami starszymi - DOS oraz platformy do zarządzania dokumentacją normy on-line gotowych do wdrożenia z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy;
5) wdrożenie normy DOS w 39 placówkach opieki nad osobami starszymi biorącymi udział w testowaniu;
6) opracowane instrukcji i rekomendacji dla użytkowników chcących wdrożyć normę w swojej działalności.
 

Harmonogram realizacji: 

                              Harmonogram spotkań Zespołu Roboczego

Dzień spotkania Data Miejsce
I 05.09.2017 ul. Stawy 12/43, Warszawa
II 22.09.2017 ul. Stawy 12/43, Warszawa
III 18.10.2017 ul. Stawy 12/43, Warszawa
IV 10.11.2017 ul. Stawy 12/43, Warszawa
V 08.12.2017 ul. Stawy 12/43, Warszawa
 

            Harmonogram szkoleń dla kadry zarządzającej domami opieki nad osobami starszymi

Lp. Data Dzień szkolenia Godzina Miejsce
1. 11.12.2017 1 10:00-17:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
2. 14.12.2017 2 10:00-17:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
3. 11.01.2018 3 10:00-17:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa

         Harmonogram spotkań cyklicznych dla kadry zarządzającej domami opieki nad osobami starszymi

Lp. Data Dzień spotkania cyklicznego Godzina Miejsce
1.     08.02.2018 1 10:00-16:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
2. 01.03.2018 2 10:00-16:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
3. 22.03.2018 3 10:00-16:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
4. 12.04.2018 4 10:00-16:00 Al. Jana Pawła II 57, 01-024 Warszawa
5. 10.05.2018 5 10:00-16:00 Al. Jana Pawła II 57, 01-024 Warszawa
6. 24.05.2018 6 10:00-16:00 Al. Jana Pawła II 57, 01-024 Warszawa

                Harmonogram szkoleń dla kadry zarządzającej domami opieki długoterminowej

Lp. Data Dzień szkolenia Godzina Miejsce
1. 12.12.2017 1 10:00-17:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
2. 15.12.2017 2 10:00-17:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
3. 12.01.2018 3 10:00-17:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa

               Harmonogram spotkań cyklicznych dla kadry zarządzającej domami opieki długoterminowej

Lp. Data Dzień spotkania cyklicznego Godzina Miejsce
1. 09.02.2018 1 10:00-16:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
2. 02.03.2018 2 10:00-16:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
3. 23.03.2018 3 10:00-16:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
4. 13.04.2018 4 10:00-16:00 Al. Jana Pawła II 57, 01-024 Warszawa
5. 11.05.2018 5 10:00-16:00 Al. Jana Pawła II 57, 01-024 Warszawa
6. 25.05.2018 6 10:00-16:00 Al. Jana Pawła II 57, 01-024 Warszawa

           

             Harmonogram szkoleń dla kadry zarządzającej dziennymi domami opieki medycznej

Lp. Data Dzień szkolenia Godzina Miejsce
1. 13.12.2017 1 10:00-17:00 Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice
2. 18.12.2017 2 10:00-17:00 Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice
3. 15.01.2018 3 10:00-17:00 Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice

           Harmonogram spotkań cyklicznych dla kadry zarządzającej dziennymi domami opieki medycznej

Lp. Data Dzień spotkania cyklicznego Godzina Miejsce
1. 12.02.2018 1 10:00-16:00 Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice
2. 03.03.2018 2 10:00-16:00 Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice
3. 04.03.2018 3 10:00-16:00 Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice
4. 16.04.2018 4 10:00-16:00 Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice
5. 26.05.2018 5 10:00-16:00 Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice
6. 27.05.2018 6 10:00-16:00 Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice

Kontakt: 

QS Zurich Sp. z o.o.
ul. Słupska 6a
02-495 Warszawa
tel: +48 22 651 74 88