Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi - DOS

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:             QS Zurich Sp. z o.o., 
Tytuł:                               Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi - DOS
Okres realizacji:             01.04.2017 - 30.09.2019 
Obszar działania:           cała Polska
Numer projektu:             POWR.04.03.00-00-W305/16 

O projekcie: 

Celem projektu jest opracowanie we współpracy z partnerem z Wielkiej Brytanii normy DOS, dotyczącej zarządzania jakością wykorzystującej istniejący w Wielkiej Brytanii system Cared4 w placówkach opieki dla osób starszych i platformy do zarządzania dokumentacją normy on-line oraz wdrożenie opracowanych produktów do dnia 30.09.2019.

Partner posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług związanych z wdrożeniem systemów zarządzania jakością m.in.w domach opieki dla osób starszych. System Zarządzania Jakością Cared4 powstał w 2006 roku i dzięki badaniom wśród osób świadczących usługi opiekuńcze w domach opieki, jest zrozumiały dla innych pracowników takich placówek. Zadania wynikające z procedur są uporządkowane w logicznej kolejności i stanowią doskonałe źródło wiedzy podczas adaptacji nowych pracowników. System jest dostępny online, dzięki czemu można go modyfikować tak, aby móc wdrażać dobre praktyki i stanowi narzędzie do pomiaru ciągłego doskonalenia. Dokumentacja systemowa jest spójna z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015. 

Grupa docelowa: 

Grupę docelową stanowi:
1) Kadra zarządzająca domami opieki nad osobami starszymi - 13 placówek i 13 osób
2) Kadra zarządzajaca domami opieki długoterminowej - 13 placówek i 13 osób
3) Kadra zarządzająca dziennymi domami opieki medycznej -  13 placówek i 13 osób

łącznie 39 podmiotów i instytucji oraz pracownicy i kadra zarządzająca ww.placówek (w tym 21 kobiet,18 mężczyzn, w wieku 28 - 60 lat) z terenu całej Polski posiadające motywację i chęć do poprawienia funkcjonowania placówek, dla których priorytetem jest jak najlepsza jakość świadczonych usług, a tym samym satysfakcja podopiecznych, chcące uatrakcyjnić swoją ofertę na rynku, poszukujące innowacji w zakresie zarządzania podległą placówką, tak aby zmniejszyć nakłady pracy biurowej na rzecz pracy z pacjentami,zachowując przy tym zgodność z polityką krajową. Celem wdrożenia proponowanego modelu jest doskonalenie pracy pracowników domów opieki poprzez wypełnianie wymagań przepisów prawnych, standardów i najlepszych praktyk na rzecz jakości życia podopiecznych.

Rekrutacja: 

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona w terminie 01.04.2017 - 30.09.2017 i ma chatakter otwarty.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne:

  1. w biurze projektu
  2. na stronie www projektu: www.projektyunijne.qszurich.pl
  3. mailowo po zgłoszeniu telefonicznym

Chęć udziału w rekrutacji należy zgłosić osobiście w biurze projektu, mailowo lub telefonicznie. Potwierdzeniem udziału w rekrutacji będą wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne (możliwość złożenia osobistego w biurze projektu, pocztą tradycyjną, kurierem).
Warunkiem kwalifikowalności uczestników projektu będzie spełnienie kryterium kwalifikowalności i uzyskanie danych potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, a także zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu. Kwalifikowalność uczestników projektu potwierdzona będzie na etapie rekrutacji i weryfikowana przed udzieleniem pierwszego wsparcia w ramach projektu. 

W dniu 30.09.2017r. Komisja Rekrutacyjna w składzie: Koordynator Projektu – Karolina Turkiewicz oraz Specjalista ds. monitoringu – Natalia Kulik, zakwalifikowały następujące osoby:
 

Lp. Imię i nazwisko Ilość punktów Grupa
1. Iwona W. 6 DDOM
2. Edyta M. 6 DDOM
3. Iwona T. 6 DDOM
4. Kamila K. 6 DDOM
5. Edyta K. 6 DDOM
6. Barbara S. 6 DDOM
7. Bożena S. 6 DDOM
8. Maria K. 6 DDOM
9. Bogumiła Sz. 6 DDOM
10. Maja M. 6 DDOM
11. Kinga J. 6 DPS
12. Małgorzata Ch. 6 ZOL
13. Arkadiusz K. 6 ZOL
14. Dorota S. 6 ZOL
15. Agata L. 6 ZOL
16. Ewa G. 6 ZOL
17. Maria Ch. 6 ZOL
18. Zbigniew T. 6 ZOL
19. Anna H. 6 ZOL
20. Maria G. 6 ZOL
21. Barbara Cz. 6 ZOL
22. Grażyna S. 6 ZOL
23. Ewa W. 6 ZOL
24. Wiesława K. 6 ZOL
25. Beata F. 6 DPS
26. Małgorzata K. 6 DPS
27. Dorota K. 6 DPS
28. Marlena J. 6 DPS
29. Barbara D. 6 DPS
30. Paweł R. 6 DPS
31. Paweł K. 6 DPS
32. Małgorzata W. 6 DPS
33. Aneta T. 6 DPS
34. Dorota Ł. 6 DPS
35. Grzegorz W. 6 DPS
36. Jolanta S. 6 DPS
37. Zofia S. 1 DDOM
38. Anna B. 1 DDOM
39. Beata Ś. 1 DDOM

 
 

Kryteria naboru: 

Dostępu (obowiązkowe) udział w projekcie możliwy jedynie przy spełnieniu wszystkich kryteriów dostępu:

a) zatrudnienie w podmiocie opieki nad osobami starszymi na stanowisku zarządczym - na podstawie oświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające zatrudnienie w podmiocie opieki nad osobami starszymi i wykonywanym stanowisku,CEIDGlub KRS podmiotu.
b) zgodność z przepisami o pomocy de minimis/publicznej, kwalifikowalność przedsiębiorcy do otrzymania ww. pomocy  (jeśli dotyczy) 

Premiujące (dodatkowe):

gotowość do wdrożenia rozwiązania w swojej działalności - 5 pkt.

Działania w ramach Projektu będą dostępne dla wszystkich, w tym dla osób niepełnosprawnych.
Dla istnieje możliwość potwierdzania spełnienia kryteriów uprawniających do udziału w Projekcie oraz złożenia oświadczenia o stanie zdrowia w innych formah niż papierowa - elektronicznej/telefonicznej.

Rodzaje wsparcia: 

W ramach projektu zostanie zrealizowanne:

1) przygotowanie normy zarządzania jakością w domach opieki dla osób starszych oraz platformy on-line do zarządzania dokumentacją normy;
2) testowanie wypracowanego rozwiązania;
3) analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta merytorycznego;
4) opracowanie ostatecznej wersji normy zarządzania jakością w placówkach opieki nad osobami starszymi - DOS oraz platformy do zarządzania dokumentacją normy on-line gotowych do wdrożenia z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy;
5) wdrożenie normy DOS w 39 placówkach opieki nad osobami starszymi biorącymi udział w testowaniu;
6) opracowane instrukcji i rekomendacji dla użytkowników chcących wdrożyć normę w swojej działalności.
 

Harmonogram realizacji: 

                              Harmonogram spotkań Zespołu Roboczego

Dzień spotkania Data Miejsce
I 05.09.2017 ul. Stawy 12/43, Warszawa
II 22.09.2017 ul. Stawy 12/43, Warszawa
III 18.10.2017 ul. Stawy 12/43, Warszawa
IV 10.11.2017 ul. Stawy 12/43, Warszawa
V 08.12.2017 ul. Stawy 12/43, Warszawa
VI 21.03.2017 ul. Stawy 12/43, Warszawa
 

            Harmonogram szkoleń dla kadry zarządzającej domami opieki nad osobami starszymi

Lp. Data Dzień szkolenia Godzina Miejsce
1. 11.12.2017 1 10:00-17:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
2. 14.12.2017 2 10:00-17:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
3. 11.01.2018 3 10:00-17:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa

         Harmonogram spotkań cyklicznych dla kadry zarządzającej domami opieki nad osobami starszymi

Lp. Data Dzień spotkania cyklicznego Godzina Miejsce
1.     08.02.2018 1 10:00-16:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
2. 01.03.2018 2 10:00-16:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
3. 22.03.2018 3 10:00-16:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
4. 12.04.2018 4 10:00-16:00 Al. Jana Pawła II 57, 01-024 Warszawa
5. 10.05.2018 5 10:00-16:00 Al. Jana Pawła II 57, 01-024 Warszawa
6. 24.05.2018 6 10:00-16:00 Al. Jana Pawła II 57, 01-024 Warszawa

                Harmonogram szkoleń dla kadry zarządzającej domami opieki długoterminowej

Lp. Data Dzień szkolenia Godzina Miejsce
1. 12.12.2017 1 10:00-17:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
2. 15.12.2017 2 10:00-17:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
3. 12.01.2018 3 10:00-17:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa

               Harmonogram spotkań cyklicznych dla kadry zarządzającej domami opieki długoterminowej

Lp. Data Dzień spotkania cyklicznego Godzina Miejsce
1. 09.02.2018 1 10:00-16:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
2. 02.03.2018 2 10:00-16:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
3. 23.03.2018 3 10:00-16:00 ul. Elektoralna 24 00-892 Muranów, Warszawa
4. 13.04.2018 4 10:00-16:00 Al. Jana Pawła II 57, 01-024 Warszawa
5. 11.05.2018 5 10:00-16:00 Al. Jana Pawła II 57, 01-024 Warszawa
6. 25.05.2018 6 10:00-16:00 Al. Jana Pawła II 57, 01-024 Warszawa

           

             Harmonogram szkoleń dla kadry zarządzającej dziennymi domami opieki medycznej

Lp. Data Dzień szkolenia Godzina Miejsce
1. 13.12.2017 1 10:00-17:00 Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice
2. 18.12.2017 2 10:00-17:00 Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice
3. 15.01.2018 3 10:00-17:00 Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice

           Harmonogram spotkań cyklicznych dla kadry zarządzającej dziennymi domami opieki medycznej

Lp. Data Dzień spotkania cyklicznego Godzina Miejsce
1. 12.02.2018 1 10:00-16:00 Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice
2. 03.03.2018 2 10:00-16:00 Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice
3. 04.03.2018 3 10:00-16:00 Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice
4. 16.04.2018 4 10:00-16:00 Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice
5. 26.05.2018 5 10:00-16:00 Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice
6. 27.05.2018 6 10:00-16:00 Hotel Katowice Al. Korfantego 9 40-951 Katowice

                                                    Debata na temat rozwiązania i zaobserwowanych efektów

Lp. Data Godzina Miejsce
1 2​7.06.2018 10:00-15:30 Centrum konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81,
02-001 Warszawa

                                    Harmonogram szkoleń z zakresu normy zarządzania jakością DOS
 

Lp. Data Godzina Nazwa Placówki Adres
1. 13.12.2018 09:00-15:30 SENIOR MED Sp. z o.o. Sp. k. Chabrowa 10, 05-462 Wiązowna
2. 14.12.2018 09:00-15:30 SENIOR MED Sp. z o.o. Sp. k. Chabrowa 10, 05-462 Wiązowna
3. 17.12.2018 09:00-15:30 Centrum Medyczno - Diagnostyczne Sp. z o.o. Krynka 1c, 21-400 Łuków
4. 18.12.2018 09:00-15:30 Centrum Medyczno - Diagnostyczne Sp. z o.o. Krynka 1c, 21-400 Łuków
5. 17.12.2018 09:00-15:30 Dom Seniora 'SEKWOJA Aleja Krakowska 24A, 05-552 Wola Mrokowska
6. 18.12.2018 09:00-15:30 Dom Seniora 'SEKWOJA Aleja Krakowska 24A, 05-552 Wola Mrokowska
7. 19.12.2018 09:00-15:30 Dom Aktywnego Seniora 'Biały Bez' Główna 153, 05-830 Rusiec
8. 20.12.2018 09:00-15:30 Dom Aktywnego Seniora 'Biały Bez' Główna 153, 05-830 Rusiec
9. 27.12.2018 09:00-15:30 Spokojna Przystań Sp. z o.o. Spokojna 4, 05-532 Baniocha
10. 28.12.2018 09:00-15:30 Spokojna Przystań Sp. z o.o. Spokojna 4, 05-532 Baniocha
11. 02.01.2019 09:00-15:30 SENIOR MED Sp. z o.o. Sp. k. Chabrowa 10, 05-462 Wiązowna
12. 03.01.2019 09:00-15:30 SENIOR MED Sp. z o.o. Sp. k. Chabrowa 10, 05-462 Wiązowna
13. 04.01.2019 09:00-15:30 Centrum Medyczno - Diagnostyczne Sp. z o.o. Krynka 1c, 21-400 Łuków
14. 07.01.2019 09:00-15:30 Centrum Medyczno - Diagnostyczne Sp. z o.o. Krynka 1c, 21-400 Łuków
    09:00-15:30    
    09:00-15:30    
    09:00-15:30    
    09:00-15:30    
    09:00-15:30    
    09:00-15:30    
         
         
1. 27.05.2019 09:00-15:30 Fundacja PETRA SENIOR, Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA ul. Krasińskiego 4, 60-830 Poznań
2. 28.05.2019 09:00-15:30 Fundacja PETRA SENIOR, Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA ul. Krasińskiego 4, 60-830 Poznań
3. 27.05.2019 09:00-15:30 Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Aleja Teodora Dunina 1, 05-320 Mrozy
4. 28.05.2019 09:00-15:30 Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Aleja Teodora Dunina 1, 05-320 Mrozy
5. 29.05.2019 09:00-15:30 Dom Pod Aniołem - Prywatny Dom Opieki dla Osób Starszych Jelitowo 1, 62-220 Jelitowo
6. 30.05.2019 09:00-15:30 Dom Pod Aniołem - Prywatny Dom Opieki dla Osób Starszych Jelitowo 1, 62-220 Jelitowo
7. 03.06.2019 09:00-15:30 Dworek Pod Kasztanami Sp. z o.o. Rzecz 16, 88-420 Rzecz
8. 04.06.2019 09:00-15:30 Dworek Pod Kasztanami Sp. z o.o. Rzecz 16, 88-420 Rzecz
9.

18.06.2019 ZMIANA TERMINU

09:00-15:30 Dom Opieki Willa Olkowo ul. Jaworowa 23, 05-807 Podkowa Leśna
10. 24.06.2019
ZMIANA TERMINU
09:00-15:30 Dom Opieki Willa Olkowo ul. Jaworowa 23, 05-807 Podkowa Leśna
11. 05.06.2019 09:00-15:30 SP ZOZ w Siemiatyczach, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze
12. 06.06.2019 09:00-15:30 SP ZOZ w Siemiatyczach, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze
13. 10.06.2019 09:00-15:30 Dom Pomocy Społecznej w Nowinach Nowiny 101,22-105 Okszów
14. 11.06.2019 09:00-15:30 Dom Pomocy Społecznej w Nowinach Nowiny 101,22-105 Okszów
15. 17.06.2019 09:00-15:30 Dom Pomocy Społecznej w Nowinach Nowiny 101,22-105 Okszów
16. 18.06.2019 09:00-15:30 Dom Pomocy Społecznej w Nowinach Nowiny 101,22-105 Okszów
17. 25.06.2019 09:00-15:30 Dom Pomocy Społecznej w Nowinach Nowiny 101,22-105 Okszów
18. 26.06.2019 09:00-15:30 Dom Pomocy Społecznej w Nowinach Nowiny 101,22-105 Okszów
19. 26.06.2019 09:00-15:30 Dom Opieki Willa Olkowo ul. Jaworowa 23, 05-807 Podkowa Leśna
20. 27.06.2019 09:00-15:30 Dom Opieki Willa Olkowo ul. Jaworowa 23, 05-807 Podkowa Leśna

Kontakt: 

QS Zurich Sp. z o.o.
ul. Słupska 6a
02-495 Warszawa
tel: +48 22 651 74 88

Z dniem 01.12.2018 biuro projektu mieści się w Warszawie (02-467), przy ul. Stawy 12 lok. 43.