Model doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego z wykorzystaniem materiałów doradczych i informacyjnych przegotowanych zgodnie z metodologią „Easy to Read”

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:             QS Zurich Sp. z o.o., 
Tytuł:                              Model Doradztwa Zawodowego Grupwego i Indywidualnego z wykorzystaniem materiałów doradczych i informacyjnych przygotowanych zgodnie z metodologią Easy to Read
Okres realizacji:             01.07.2019 - 30.06.2020
Obszar działania:           woj. wielkopolskie
Numer projektu:             RPWP.06.02.00-30-0028/17-00

O projekcie: 

Wypracowanie, razem z partnerem ponadnarodowym nowego modelu prowadzenia doradztwa grupowego i indywidulanego z zakresu poszukiwania pracy z wykorzystaniem metodologii Easy-to-Read.
Wsparcie osób bezrobotnych, poszukujacych pracy i biernych zawodowo, znajdujacych się w trudnej sytuacji na rynku pracy w wieku pow. 29 l. na terenie woj. wielkopolskiego.

W ramach Projektu przygotowany zostanie nowoczesny i przystępny  komplet materiałów dydaktycznych i informacyjnych, co pomoże zwiększyć aktywność zawodową i utrzymać zatrudnienie osobom nieaktywnym zawodowo.
Przedstawione uczestnikom infornmacje i  spotkanie z doradcą zawodowym pomogą odnaleźć się na rynku pracy. Możliwość pełnego zrozumienia tekstu zwiększy ich szanse na funkcjonowanie w życiu zawodowym  i społecznym.

Grupa docelowa: 

1. Osoby bezpośrednio korzystające z interwencji EFS w ramach PS, w wieku pow.29 l  z woj. wielkopolskiego zamieszkujące wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwoj. zgodnie z reg.OSI.

Wsparcie aktywizacji zawodowej dla 75 UP. Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne poszukujące pracy i bierne zawodowo, defaworyzowane na rynku pracy:

  • o niskich kwalifik. zawod.
  • słabo wykształcone
  • mające problem ze zrozumieniem dużej ilości tekstu pisanego
  • nierozumiejące terminol. używanej w tekstach pisanych

2.  Kadra merytoryczna w tym 3 pracowników Benificjenta. Osoby te wezmą udział w wizycie studyjnej u partnera zagranicznego oraz w wypracowywaniu i wdrożeniu modelu u Benificjenta oraz jego partnerów krajowych.
 

 

 

Kryteria naboru: 

Osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy w wieku powyzej 29 l. na terenie woj. wielkopolskiego.
Osoby będące mieszkańcami wiejskich obszarów funkcjonalnych wymag. wsparcia procesów rozwoj.(zgodnie z reg.- OSI)-240

  • osoby bezrobote, w tym długotrwale
  • osoby bierne zawodowo
  • osoby w wieku 50 l. i więcej
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby z niepełnosprawnościami

Rodzaje wsparcia: 

Ustalenie dla każdego UP zindywidualizowanej ścieżki pomocy obejmującej identyfikację potrzeb os. pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnoza potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego. Dla każdego UP zostanie oprac. IPD na podstawie którego zostanie określona dalsza ścieżka działań obejmująca:
poradnictwo zawodowe
wsparcie psycholologiczne
pośrednictwo pracy
szkolenia
staże
 

Harmonogram realizacji: 

09.2019 - Wizyta studyjna grupy eksperckiej z ramienia beneficjenta w Hiszpanii
09.2019 - Opracowanie zestawu Materiałów Dydaktycznych i Informacyjnych w oparciu o matodologię EASY-TO-READ.
10.2019 - 05.2020 - Doradztwo Grupowe i Indywidualne dla 75 osób  - TESTOWANIE METODY  
06.2020 - Końcowe opracowanie produktów oraz wdrożenie rozwiązania

Kontakt: 

Karolina Turkiewicz
Członek Zarządu QS Zurich
Karolina.turkiewicz@qszurich.pl
tel: 516 027 264