Model doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego z wykorzystaniem kognitywnej stymulacji dla osób nieaktywnych zawodowo

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:             QS Zurich Sp. z o.o., 
Tytuł:                              Model doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego z wykorzystaniem kognitywnej stymulacji dla osób nieaktywnych zawodowo
Okres realizacji:             01.09.2019 - 31.08.2020
Obszar działania:           woj. wielkopolskie
Numer projektu:             RPWP.06.02.00-30-0028/17-00
 

 

O projekcie: 

Celem głównym projektu grantowego będzie wypracowanie nowego modelu prowadzenia doradztwa grupowego i doradztwa indywidualnego z wykorzystaniem treningu kognitywnego.  Projekt realizowanych w ramach wsparcia os. bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zaw., znajdujących się w trudnej syt. na rynku pracy w wieku powyżej 29 lat na terenie woj. wielkopolskiego. Okres realizacji 01.09 2019-30.08.2020 r.

Cele szczegółówe:

  1. Opracowanie instrukcji przygotowania oraz realizacji warsztatów z zakresu treningu kognitywnego z uwzględnieniem potrzeb tej grupy docelowej.
  2. Stworzenie 5 scenariuszy zajęć (3 warsztatów grupowych i 2 zajęć indywidualnych)z zakresu treningu kognitywnego ( tj. przygotowanie gotowych zestawów ćwiczeń i aktywności w celu, przywrócenia rozwinięcia i poprawy funkcji poznawczych człowieka takich jak pamięć i inteligencja).
  3. Wdrożenie opracowanego modelu warsztatów do praktyki Beneficjenta oraz podmiotów współpracujących.

Rozszerzenie projektu standardowego o komponent współpracy ponadnarodowej, w ramach wypracowania nowego rozwiązania oraz skorzystanie z doświadczeń zagranicznych przyniesie wartość dodaną w kontekście celów i działań określonych w projekcie standardowym oraz efektów planowanych do osiągnięcia w wyniku realizowanego projektu standardowego.

W ramach Projektu zostanie opracowana publikacja zawierająca opis stosowania nowej metody i rekomendacje dot. wdrożenia rozwiązania tj. MODELU DORADZTWA ZAWODOWEGO GRUPOWEGO I INDYWIDUALNEGO Z WYKORZYSTANIEM MODELU KOGNITYWNEJ STYMULACJI DLA OSÓB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO.
Powstaną scenariusze zajęć grupowych i indywidualnych oparte na Modelu Kognitywnej Stymulacji.

Przygotowany zostanie nowoczesny model kompleksowych zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu rozwoju, przywrócenia do działania funkcji poznawczych takich jak pamięć i inteligencja.

Partner ponadnarodowy Ideable Solutions będzie służył praktyczną wiedzą z zakresu kognitywnej stymulacji nabytej podczas tworzenia narzędzia do tele-opieki KWIDO. Eksperci szkoleniowcy zatrudnieni w firmie przedstawią modelowe przykłady ćwiczeń, wspólnie zostaną omówione najczęstsze problemy związane z brakiem ćwiczeń umysłu.

Grupa docelowa: 

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do os. fiz. bezpośrednio korzystających z interwencji EFS w wieku powyżej 29 lat z obszaru woj. wielkopolskiego zamieszkujących wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych zgodnie z reg. Obszarami Strategicznej Interwencji-OSI.
P. zakłada wsparcie akt. zaw. dla 240 UP (144K, 96M).
Grupę docelowa stanowią os. bezrobotne (198 UP - 119K, 79M),
poszukujące pracy i bierne zaw. (42 UP - 25K, 17M),
defaworyzowane na rynku pracy, należące przynajmniej do jednej z poniższych grup:
-os. długotrwale bezrobotne (84 UP);
-kobiety (144 UP);
-os. z niepełnosprawnościami (OzN) (12 UP);
-os. o niskich kwalifikacjach (103 UP);
-os. w wieku 50 lat i więcej (41 UP).
 

Rekrutacja: 

Rekrutacja będzie prowadzona wśród osób fizycznych bezpośrednio korzystających z interwencji EFS w wieku powyżej 29 lat z obszaru woj. wielkopolskiego zamieszkujących wiejskie obszary, wśród osób wymagających wsparcia procesów rozwojowych zgodnie z reg. Obszarami Strategicznej Interwencji-OSI.
 

Kryteria naboru: 

Kryterium naboru stanowią:
osoby bezrobotne (198 UP - 119K, 79M),
poszukujące pracy i bierne zaw. (42 UP - 25K, 17M),
defaworyzowane na rynku pracy, należące przynajmniej do jednej z poniższych grup:
-os. długotrwale bezrobotne (84 UP);
-kobiety (144 UP);
-os. z niepełnosprawnościami (OzN) (12 UP);
-os. o niskich kwalifikacjach (103 UP);
-os. w wieku 50 lat i więcej (41 UP).
 

Rodzaje wsparcia: 

I. Dla osób nieaktywnych zawodowo: Doradztwo Grupowe i Indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego z  wykorzystaniem Modelu Kognitywnej Stymulacji dla osób nieaktywnych zawodow.
 - 3 etapy dla kazdego Uczestnika Projektu.
Etap 1: Każy uczestnik weźmie udział w 8 godzinnym szkoleniu zawierającym elementy doradztwa zawodowego wzbogacone o trening kognitywnej stymulacji.
Etap 2 : Praca domowa - zadanie domowe Uczestnik Projektu otrzyma na zakończenie szkolenia grupowego, do samodzielnego wykonania w domu.
Etap 3:  Indywidualne Doradztwo Zawodowe - 3 godziny. Omówienie pracy domowej, działania doradcze wzbogacone o ćwiczenia stymulujące rozwój funkcji poznawczych uczestnika oraz ustalenie Indywidulanego Planu.

II. Szkolenia podnoszące kompetencje merytoryczne Kadry Benificjenta - szkolenia z zakresu prowadzenia grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego w oparciu o Trening Kognitywny. Szkolenia będą prowadzone przez ponadnarodowego Partnera w Projekcie. Warsztaty zostaną oparte na scenariuszach przygotowanych przez partnera międzynarodowego (wypracowanych w trakcie realizacji projektu Horyzont 2020).
 

Harmonogram realizacji: 

09.2019:  Wizyta studyjna grupy eksperckiej z ramienia beneficjenta w Hiszpanii 

09.2019: Opracowanie wstępnych scenariuszy zajęć

10-2019 do 07-2020:  Doradztwo Grupowe i Indywidualne dla 75 osób - testowanie Metody

08.2020: Końcowe opracowanie produktów oraz wdrożenie rozwiązania

Kontakt: 

Karolina Turkiewicz
Członek Zarządu QS Zurich
Karolina.turkiewicz@qszurich.pl
tel: 516 027 264