Kompetencje językowe i ICT na rynku pracy sprawdzą się!

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:                Integral Technologies Sp. z o.o.
Tytuł:                                 Kompetencje językowe i ICT na rynku pracy sprawdzą się!
Okres realizacji:               01.01.2017 - 31.12.2018 (24 miesiące)
Obszar działania:             woj. mazowieckie (powiat: Płock, płocki, sierpecki, mławski, żuromiński, przasnyski)
Numer projektu:               RPMA.10.02.00-14-4685/16

O projekcie: 

Projekt skierowany jest do 168 osób o niskich kwalifikacjach w wieku powyżej 25 roku życia, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych oraz językowych, w szczególności osoby z grupy najbardziej potrzebujących (50+, mieszkańcy obszarów wiejskich).
Interwencja w ramach projektu obejmuje przeszkolenie 14 grup x 12 osób w okresie 01.01.2017-31.12.2018, w tym:
-3gr x 12os w zakresie ICT (88 godz. lekcyjnych);
-3gr x 12os w zakresie języków obcych (120 godz. lekcyjnych);
-8gr x 12os w zakresie ICT oraz języków obcych.
 
Kurs z obsługi komputera i Internetu (ICT) realizowany będzie w trzech trybach: dziennym (11 dni x 8h), wieczorowym (22 dni x 4h) i  weekendowym (11 dni x 8h).
 
Głównym celem projektu jest wzrost kwalifikacji i kompetencji cyfrowych w zakresie: poszukiwania i przetwarzania informacji (wyszukiwarki, usługi internetowe), komunikacji (e-mail, komunikatory), tworzenia cyfrowej treści (teksty, grafika, multimedia), zachowania bezpieczeństwa (prawa autorskie, świadomość zagrożeń), rozwiązywania problemów przez 132 uczestników/czek o niskich kwalifikacjach w wieku powyżej 25 roku życia oraz językowych w zakresie: angielskiego/niemieckiego/francuskiego przez 132 uczestników/czek o niskich kwalifikacjach w wieku powyżej 25roku życia w okresie realizacji projektu.
Wsparcie w ramach projektu będzie dopasowane do potrzeb i umiejętności uczestników/czek na etapie wdrażania projektu na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb. Rezultatem projektu będzie poprawa sytuacji uczestników/czek znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu w zakresie ICT i/lub języków obcych.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wysokość dofinansowania wynosi 652 791,33 zł).
 

Grupa docelowa: 

Projektem zostanie objętych 168 osób (92 kobiet, 76 mężczyzn), w tym:

 •          168 osób o niskich kwalifikacjach
 •          103 osoby w wieku 50 lat i więcej
 •          103 osoby zamieszkałe na obszarze wiejskim

 Do projektu mogą również przystąpić osoby należące przynajmniej do jednej z poniższych grup:

 •          Osoby niepełnosprawne
 •          Osoby bezrobotne

Rekrutacja: 

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona w terminie 01/01/2017 – 31/08/2018.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne:

 1.        w biurze projektu
 2.        w siedzibie firmy
 3.        na stronie www projektu: www.projektyunijne.qszurich.pl oraz www.integral-tech.pl
 4.        mailowo po zgłoszeniu telefonicznym

Chęć udziału w rekrutacji należy zgłosić osobiście w biurze projektu, mailowo lub telefonicznie. Potwierdzeniem udziału w rekrutacji będą wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne (możliwość złożenia osobistego w biurze projektu, pocztą tradycyjną, kurierem, mailowo).
 

Kryteria naboru: 

Dostępu (obowiązkowe) – udział w projekcie możliwy jedynie przy spełnieniu wszystkich kryteriów dostępu:

 1. Wiek – powyżej 25 roku życia
 2. Miejsce zamieszkania - woj. mazowieckie (powiat: Płock, płocki, sierpecki, mławski, żuromiński, przasnyski)
 3. Osoba o niskich kwalifikacjach, posiadająca wykształcenie co najwyżej średnie (ponadgimnazjalne)
 4. Osoba nie korzystająca ze wsparcia programu Life Long Learning – edukacja przez całe życie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2013-2015.

Premiujące (dodatkowe):

 1. osoby powyżej 50 roku życia – 0/2 punkty
 2. osoby z niepełnosprawnościami – 0/2 punkty
 3. osoby zamieszkałe na obszarze wiejskim – 0/2 punkty
Wszystkie działania w ramach projektu będą dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnych. Specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych będą brane pod uwagę przy opracowywaniu Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika. Możliwość przystąpienia osób niepełnosprawnych do projektu ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności oceniana będzie indywidualnie na etapie rekrutacji - w razie konieczności uwzględnienia specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie uruchomiony mechanizm racjonalnych usprawnień dla uczestników.

HARMONOGRAM:

ICT:

Grupa I – tryb dzienny, 20.03-28.04.2017r. - ZREALIZOWANA

Grupa II – tryb wieczorowy, 26.04-11.07.2017 r. - ZREALIZOWANA

Grupa III – tryb dzienny, 27.04-06.06.2017r. - ZREALIZOWANA

Grupa IV – tryb weekendowy, 19.08-23.09.2017r. - ZREALIZOWANA

Grupa V – tryb dzienny, 20.10-24.11.2017r. - ZREALIZOWANA

Grupa VI – tryb wieczorowy, 02.01-19.03.2018r.- ZREALIZOWANA

Grupa VII – tryb weekendowy, 13.01-17.02.2018r. - ZREALIZOWANA

Grupa VIII – tryb dzienny, 10.05- 19.06.2018r. - ZREALIZOWANA

Grupa IX – tryb dzienny, 21.08-19.10.2018r.- ZREALIZOWANA

Grupa X – tryb wieczorowy, 20.09-14.12.2018r. - ZREALIZOWANA

Grupa XI – tryb dzienny, 28.09-27.11.2018r ZREALIZOWANA

JĘZYKI:

Grupa I – j. angielski, 26.04-25.08.2017r. - ZREALIZOWANA

Grupa II – j. angielski, 18.04-25.08.2017r - ZREALIZOWANA

Grupa III – j. angielski, 29.08-14.12.2017r - ZREALIZOWANA

Grupa IV – j. angielski, 24.10.2017-27.03.2018r - ZREALIZOWANA

Grupa V – j. angielski, 15.12.2017-26.04.2018r - ZREALIZOWANA

Grupa VI – j. angielski, 16.01-22.03.2018r.- ZREALIZOWANA

Grupa VII – j. angielski, 14.05-16.07.2018r. - ZREALIZOWANA

Grupa VIII – j. niemiecki, 23.05-14.08.2018r. - ZREALIZOWANA

Grupa IX – j. niemiecki, 05.07-24.09.2018r. - ZREALIZOWANA

Grupa X - niemiecki 20.09-14.12.2018r. - ZREALIZOWANA

Grupa XI -francuski, 04.10.2018 - 07.11.2018r. – ZREALIZOWANA
 

 

Definicje pojęć stosowanych w projekcie: 

Osoby bezrobotne:
osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie oszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.
  
Osoby bierne zawodowo:
osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo.
Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.
 
Osoby o niskich kwalifikacjach:
osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia).
Wykształcenie PODSTAWOWE – poziom ISCED 1
Wykształcenie GIMNAZJALNE – poziom ISCED 2
Wykształcenie PONADGIMNAZJALNE – poziom ISCED 3
 
Osoby niepełnosprawne:
za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 nr 231, poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
 
Osoby powyżej 50 roku życia:
wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
 
Osoby pracujące:
osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.
 
STATUS NA RYNKU PRACY OKREŚLANY JEST W DNIU ROZPOCZĘCIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

Kontakt: 

Biuro Projektu:
Integral Technologies Sp. z o. o.
ul. Wspólna 50A lok. 37
00-684 Warszawa
tel. +48 22 254 79 97
 
Partner Projektu:
QS Zurich Sp. z o.o.
ul. Słupska 6a
02-495 Warszawa
tel: +48 22 651 74 88