Efektywniejsze staże zawodowe dzięki międzynarodowej współpracy

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:                     QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                                       Efektywniejsze staże zawodowe dzięki międzynarodowej współpracy
Okres realizacji:                     2021.01.01 - 2021.04.30
Cel projektu grantowego:     Celem projektu grantowego jest w okresie od 1.01.2021 r. do 30.04.2021 r. transfer, zaadaptowanie i wdrożenie do praktyki działania QS Zurich Sp z o.o. (a także dwóch współpracujących podmiotów kształcenia zawodowego: jednego Cechu i jednej Izby Rzemieślniczej nowego rozwiązania o nazwie "Model wsparcia Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu opiekunów w ramach ich działań na rzecz efektywnego i profesjonalnego kształcenia zawodowego uczniów uczęszczających do Placówek Kształcenia Zawodowego" od partnera z Portugalii.

Wsparcie udzielone w ramach Projektu Operatora pt: "Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy międzynarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach POWER lub PRO w perspektywie finansowej 2014-2020. 

O projekcie: 

W ramach projektu grantowego stworzone będzie nowe rozwiązanie tj. „Model wsparcia Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu opiekunów w ramach ich działań na rzecz efektywnego i profesjonalnego kształcenia zawodowego uczniów, uczęszczających do Placówek Kształcenia Zawodowego”.

Nowe rozwiązanie wypracowane w ramach projektu grantowego uzupełni lukę i odpowie na problem jakim jest brak realnego  przygotowania Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu opiekunów stażu do pełnienia tej funkcji.

Model autorstwa portugalskiego partnera przewiduje kompleksowe wsparcie Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu opiekunów stażu poprzez przeprowadzenie szkoleń (4 Bloki szkoleniowe) pełniących funkcję informacyjną dla przyszłego opiekuna stażu oraz skierowane na rozwój kluczowych umiejętności i kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuna. Szkolenia obejmują swoimi zakresem techniki przekazywania wiedzy praktycznej z elementami mentoringu, dobrych praktyk w komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, prewencji konfliktów oraz metod motywacji stażysty do rozwoju zawodowego.

Drugim elementem adaptacji modelu będzie opracowanie kompendium Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu opiekunów stażu w formie Q&A (Pytań i odpowiedzi) na podstawie dokumentu udostępnionego przez partnera ponadnarodowego, lecz opracowanego z uwzględnieniem warunków odbywania stażu w Polsce. Kompendium zawiera informacje dotyczące roli opiekuna stażu w procesie kształcenia zawodowego uczniów, jego zadań, praktycznych porad w zakresie przekazywania wiedzy stażystom, motywacji ich do podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji. Umiejętności reagowania w sytuacjach konfliktowych, sposobach przekazywania informacji zwrotnej stażystom. Kompendium będzie zawierało studium przypadków, na podstawie których opisane zostaną dobre praktyki. Instruktorzy Praktycznej Nauki Zawodu opiekunowie stażu będą mogli samodzielnie korzystać z wypracowanego dokumentu. Kompendium będzie ogólnodostępne i upublicznione na stronie wnioskodawcy. Ponadto rozwiązanie przewiduje utworzenie forum, w ramach którego Instruktorzy Zawodu - opiekunowie stażu będą mogli wymieniać na bieżąco dobre praktyki, oraz szukać wsparcia w rozwiązaniu trudnych sytuacji.

Analizując dostępne rozwiązania w tym zakresie nie znaleźliśmy analogicznego rozwiązania, które dotyczyłoby właśnie staży zawodowych uczniów szkół zawodowych. QS wdrożył już jedno rozwiązanie dotyczące stażystów dorosłych, natomiast to będzie nakierunkowane na problemy młodzieży, ich oczekiwania i potrzeby. Zamierzamy się skupić razem z partnerem międzynarodowym na problemach młodzieży.

 

Grupa docelowa: 

Grupą docelową projektu grantowego będą Instruktorzy Praktycznej Nauki Zawodu pełniące rolę opiekunów stażu dla uczestników projektu standardowego, które wezmą udział warsztatach w ramach których zaadaptowana metoda zostanie przetestowana na gruncie polskim.
Liczba Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu Objęta wsparciem w ramach projektu grantowego: 12
 
Bezpośrednią grupą docelową będzie kadra merytoryczna wnioskodawcy, która podniesie swoje kompetencje w ramach przejmowania metody szkolenia Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu opiekunów stażu od partnera
Liczba  kadry merytorycznej objętej wsparciem w ramach projektu grantowego: 4 osoby
 

Rodzaje wsparcia: 

Nowe rozwiązanie: Model wsparcia Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu opiekunów w ramach ich działań na rzecz efektywnego i profesjonalnego kształcenia zawodowego uczniów, uczęszczających do Placówek Kształcenia Zawodowego.

24 godziny warsztatów zdalnych przeprowadzonych przez ekspertów zagranicznych
1 opracowany raportu zawierający wnioski z odbytych warsztatów
Liczba spotkań zespołu roboczego
3 telekonferencje
Liczba opracowanych materiałów w wersji testowej, scenariusze 4 modułów szkoleniowych
20 godzin warsztatów dla Instruktorów Zawodowych.
 4 moduły szkoleniowe skierowanych na podniesienie kompetencji Instruktorów Zawodu. Dokumenty będą zawierały szczegółowy program szkolenia uwzględniając część teoretyczną oraz praktyczną. Moduły szkoleniowe będą dotyczyły 4 bloków tematycznych: 
- Praw i obowiązków Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu opiekuna stażu.
- Technik przekazywania wiedzy praktycznej z elementami mentoringu.
- Dobrych praktyk w komunikacji interpersonalnych w zakresie radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi oraz prewencji konfliktów.
- Metod motywacji stażysty do rozwoju zawodowego w kierunku kształcenia zawodowego.
2.Broszura – dostępna w wersji cyfrowej na stronie internetowej beneficjenta skierowanej do pracodawców celem zachęcenie większej ilości podmiotów do oferowania staży zawodowych w swoich zakładach pracy. Znajdujące się w broszurze praktyczne wskazówki jak stać się „stażodawcą” oraz jak wyznaczyć oraz przygotować Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu opiekunów stażu do ich roli. Dokument będzie zawierał katalog korzyści dla zakładu pracy wynikających z oferowania miejsc stażowych  Uczniom uczęszczającym do Placówek Kształcenia zawodowego.
 
3.Kompendium Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu opiekuna stażu w formie Q&A (Pytań i odpowiedzi) dotyczące roli opiekuna stażu w procesie podniesienia efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów, jego zadań, praktycznych porad w zakresie przekazywania wiedzy stażystom, motywowania ich do podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji. Kompendium obejmie również tematykę sposobów reagowania w sytuacjach konfliktowych oraz przekazywania informacji zwrotnej stażystom. Dokument będzie zawierał studium przypadków.
4. Opracowanie forum dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu opiekunów stażu– miejsce do wymiany doświadczeń, zadawania pytań, poszukiwanie rozwiązań, tzw. Dobrych praktyk.
5. Opracowanie wniosków i rekomendacji dla dalszego procesu adaptacji nowego rozwiązania.
 

Harmonogram realizacji: 

Zadanie 1.Adaptacja przygotowywanej metody
Celem zadania będzie zapoznanie się z metodą szkolenia Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu opiekunów stażu, z jakiej korzysta partner ponadnarodowy oraz zidentyfikowanie obszarów, w których metoda może być wdrożona na gruncie polskim. Ze względu ważność poruszanych kwestii i konieczność ich dokładnego przyswojenia w celu zaimplementowania metody na polski rynek niezbędne będzie wsparcie tłumacza konsekutywnego.
W ramach zadania zaplanowano:
- Warsztaty merytoryczne z przekazywanej metody 24 h szkolenia (4 warsztaty x6) – warsztaty z tłumaczem portugalskim lub angielskim
ponadnarodowego
- opracowanie wniosków z odbytych warsztatów
Zadanie 2. Opracowanie modułów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu opiekunów stażu w Polsce. Przeprowadzenie warsztatów testowych z zakresu przejętej metody szkoleń.
Działania realizowane w ramach zadania 2 będą obejmowały:
- Powołanie zespołu roboczego 4 ekspertów w celu odbycia 6 spotkań zespołu roboczego i  opracowania wstępnej wersji modułów szkoleniowych przy wsparciu partnera ponadnarodowego
 – ponadto odbędą się 3 telekonferencje w których weźmie udział 3 ekspertów (zakładamy, że nie będzie tutaj konieczności obecności wszystkich 4 ekspertów).
-  tłumaczenie dokumentów otrzymanych od partnera
- Rekrutację Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu opiekunów stażu, którzy są zainteresowani podniesieniem swoich kompetencji .
- Przeprowadzenie warsztatów dla 12cInstruktorów Praktycznej Nauki Zawodu opiekunów stażu 5 warsztatów, 2 trenerów szkoli x 4h
-  Opracowanie wniosków z przeprowadzonych warsztatów w ramach wypracowania nowej metody
Zadanie 3. Końcowe opracowanie produktów. Ewaluacja zostanie przeprowadzona w formie ankiet przygotowanych dla każdej z grup tj. opiekunów stażu, stażystów, kadry merytorycznej wnioskodawcy oraz pracodawców, z uwzględnieniem jej specyfiki.
W ramach działań zespołu eksperckiego opracowane zostaną ostateczne produkty projektu grantowego tj.
-  4 moduły szkoleniowe, łącznie 4 karty pracy
- cyfrowe kompendium wiedzy dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu opiekunów stażu w formie Q&A.
- broszura dla pracodawców
- opracowanie forum dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu opiekunów stażu
- Opracowanie wniosków i rekomendacji dla dalszego procesu adaptacji nowego rozwiązania. Rekomendacje i wytyczne będą stanowić jeden zbiorczy materiał, obejmujący zarówno część zawierającą praktyczne wskazówki konieczne do wdrożenia rozwiązania,  jak również opis warunków niezbędnych do długotrwałego korzystania z produktu.
Zbiorczy materiał będzie dostarczał podmiotom wdrażającym rozwiązania dotyczące staży zawodowych dla uczniów uczęszczających do Placówek Kształcenia Zawodowego, informacji na temat tego, jakie będą wymagania związane z prawidłowo przeprowadzonym stażem zawodowym.

Definicje pojęć stosowanych w projekcie: 

FORUM dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu opiekunów stażu– miejsce do wymiany doświadczeń, zadawania pytań, poszukiwanie rozwiązań, tzw. Dobrych praktyk
Link do FORUM TUTAJ
 

Rozeznanie rynku: 

Rozszerzenie projektu standardowego o komponent współpracy ponadnarodowej w ramach zaimplementowania nowego rozwiązania oraz skorzystanie z doświadczeń zagranicznych, przyniesie wartość dodaną w kontekście celów i działań określonych w projekcie standardowym. Nowe rozwiązanie dzięki poprawieniu jakości odbywanych staży wpłynie pozytywnie na osiągane w projekcie standardowym efekty kształcenia zawodowego, a w dalszej perspektywie zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie.
Wnioskodawca w ramach swoich działań w dziedzinie wspierania procesu aktywizacji kształcenia zawodowego dla uczniów uczęszczających do Placówek Kształcenia zawodowego zidentyfikował problem opuszczania przez uczestników projektów standardowych miejsc stażu lub rezygnacji w udziale w projekcie z powodu konfliktu (10% wszystkich realizowanych staży przez młodocianych), bądź braku zainteresowania jego osobą w miejscu odbywania stażu zawodowego (w przypadku 50% przypadków).  Wnioskodawca po przeprowadzaniu wywiadów z uczestnikami stażu zidentyfikował powtarzający się problem niewystarczających kompetencji do pełnienia funkcji Instruktora Zawodowego opiekującego się stażem jako jeden z głównych powodów opuszczania/ zmieniania miejsca stażu. Mając na uwadze konsekwencje opisanego wyżej problemu tj. niepowodzenie stażu i pozostawanie ucznia poza rynkiem pracy wraz z towarzyszącym spadkiem samooceny i wiary we własne możliwości, szczególne ważne jest stworzenie narzędzi polepszających jakoś i efektywność stażu.
Wnioskodawca jako podmiot kierujący uczestników projektów standardowych na staż, był wielokrotnie proszony przez pracodawców i opiekunów stażystów o przekazanie wytycznych dotyczących opieki i wsparcia dla nowych stażystów. Dotychczas na rynku na którym działa beneficjent brak jest konkretnych modeli szkolenia Instruktorów Zawodu w kontekście opieki nad stażystami. Dlatego wnioskodawca postanowił ubiegać się o grant, w ramach którego będzie miał możliwość zaadaptowania sprawdzonego modelu od partnera ponadnarodowego. Model będzie nieocenionym wsparciem merytorycznym dla stażodawców, z którymi wnioskodawca współpracuje w projektach standardowych.
Dodatkową motywacją wnioskodawcy do rozszerzenia projektu standardowego o komponent ponadnarodowy jest możliwość podniesienia kompetencji kadry o metodę wsparcia  uczniów uczęszczających do Placówek Kształcenia zawodowego w celu osiągnięcia lepszych wyników w integracji ww. osób na rynku pracy poprzez podniesienie jakości oferowanych staży.

Kontakt: 

Karolina Turkiewicz