Efektywni, gdy aktywni

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:               QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                                Efektywni, gdy aktywni
Okres realizacji:               2020-09-01 - 31.08.2022 (24 miesiące)
Obszar działania:             woj. małopolskie 
Numer projektu:               RPMP.08.02.00-12-0018/20
 

O projekcie: 

P. "Efektywni, gdy aktywni" skierowany jest do 384 UP (250K, 134M) w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy z obszaru woj. małopolskiego
(powiaty, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla woj. małopolskiego), należących do co najmniej jednej z grup:
- os. powyżej 50 r.ż. (min. 116 UP),
- os. długotrwale bezrobotne (min. 31 UP),
- os. z niepełnosprawnościami (min. 38 UP),
- os. o niskich kwalifikacjach (min. 230 UP),
- kobiety (250 UP)

Obszar realizacji projektu
MAŁOPOLSKIE suski
MAŁOPOLSKIE wielicki
MAŁOPOLSKIE Tarnów
MAŁOPOLSKIE wadowicki
MAŁOPOLSKIE brzeski
MAŁOPOLSKIE gorlicki
MAŁOPOLSKIE chrzanowski
MAŁOPOLSKIE nowosądecki
MAŁOPOLSKIE tatrzański
MAŁOPOLSKIE dąbrowski
MAŁOPOLSKIE nowotarski
MAŁOPOLSKIE proszowicki
MAŁOPOLSKIE oświęcimski
MAŁOPOLSKIE tarnowski
MAŁOPOLSKIE limanowski
MAŁOPOLSKIE olkuski
 

Grupa docelowa: 

Gr. doc. P. stanowi 384 UP (250K, 134M) w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, należących do co najmniej jednej z grup:
- os. powyżej 50 r.ż. (min. 116 UP),
- os. długotrwale bezrobotne (min. 31 UP),
- os. z niepełnosprawnościami (min. 38 UP),
- os. o niskich kwalifikacjach (min. 230 UP),
- kobiety (250 UP).
QS dopuszcza udział bezrobotnych M w wieku 30-49 lat nienależących do w/w gr. z zastrzeżeniem, że udzielenie wsparcia będzie prowadziło do
podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji UP lub
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (maks. 20% ogółu bezrobotnych tj. 30 UP).
Gr. doc. P. stanowią wyłącznie os. bezrobotne (40% tj. 154 UP) oraz bierne zawodowo (60% tj. 230 UP) z obszaru woj. małopolskiego w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego - wyłącznie powiaty, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla woj. małopolskiego zg. z pkt. C.8 (100% tj. 384
UP), ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców miast średnich tj. Andrychów, Brzesko, Chrzanów, Gorlice, Limanowa, Nowy Sącz, Nowy Targ,
Olkusz, Oświęcim, Tarnów, Trzebinia, Wadowice, Wieliczka oraz Zakopane (min. 30% tj. 116 UP).
UP będą os. fizyczne bezpośrednio korzystające z interwencji EFS, które nie są uczestnikami innych P. realizowanych w tym samym czasie w ramach
RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia UP są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla UP. QS
zapewnia również możliwość skorzystania ze wsparcia byłym UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach osi 9 RPO WM, o ile
spełniają przesłanki określone w kryteriach wyboru P.
Wsparcie os. będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej, a także os. będących domownikami,
podlegającymi ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym będzie udzielane wyłącznie os. spełniającym
definicję os. bezrobotnej określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz będzie ukierunkowane na podjęcie
zatrudnienia poza rolnictwem mając na celu przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych.
 

Rekrutacja: 

2) Działania rekrutacyjne (01/09/2020-31/03/2022):
a) rekrutacja otwarta/etapowa - 16 etapów prowadzonych cyklicznie (średnio 1 etap/mc) x 12 UP (możliwość uruchomienia dodatkowego naboru w
przypadku dużego zainteresowania gr. doc. w danym okresie lub ryzyka nieosiągnięcia założonych wskaźników)
b) dokumentacja rekrutacyjna (w tym regulamin) dostępne:
- w biurze P. (woj. małopolskie)
- na stronie internetowej P. (WCAG 2.0)
- mailowo (po zgłoszeniu telefonicznym)
c) procedura rekrutacji obejmuje:
- zgłoszenie potencjalnego UP (osobiście/mailowo/listownie)
- weryfikacja kryteriów rekrutacji
- potwierdzenie kwalifikowalności UP (osobiście/mailowo/listownie) oraz dodatkowo przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia w ramach P.
- ogłoszenie listy podstawowej i rezerwowej (min. 10% na wypadek rezygnacji UP z udziału w P.) za pośrednictwem strony internetowej P. oraz w biurze
P.
- zawarcie umowy P.
d) komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje m.in.:
- formularz rekrutacji (m.in. płeć, wiek, wykształcenie, status na rynku pracy, sytuacja gospodarstwa domowego)
- oświadczenie/zaświadczenie dot. kryterium kwalifikowalności
- oświadczenie dot. braku uczestnictwa w tożsamym P. w ramach RPO WM 2014-2020 w tym samym czasie (uzupełnienie w pkt. M.1.7 – formalne
kryterium rekrutacyjne)
- oświadczenie o przyjęciu do wiadomości informacji o ochronie danych os. zg. z RODO
- deklaracja udziału w P.
- zobowiązanie UP do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu P.
- orzeczenie/zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 

Kryteria naboru: 

Kryteria dostępu (obowiązkowe):
- wiek (30 lat i więcej - 192 UP)
- miejsce zamieszkania (powiaty woj. małopolskiego wskazane w pkt. C.8 - 192 UP)
- status na rynku pracy (os. bezrobotna - 77 UP lub os. bierna zawodowo - 115 UP)
- przynależność do min. 1 z gr. w szczególnej sytuacji (os. powyżej 50 r.ż., os. długotrwale bezrobotna, os. z niepełnosprawnością, os. o niskich
kwalifikacjach lub K - 192 UP)
- uczestnictwo w P. (brak uczestnictwa w tożsamym P. w tym samym czasie - 192 UP)
Kryteria premiujące (dodatkowe - maks. 21 pkt.):
- wykształcenie (os. o niskich kwalifikacjach - min. 115 UP) [+6 pkt.]
- wiek (os. powyżej 50 r.ż. - min. 58 UP) [+5 pkt.]
- status na rynku pracy (os. długotrwale bezrobotna - min. 16 UP) [+2 pkt.]
- sytuacja osobista (os. z niepełnosprawnością - min. 20 UP) [+2 pkt.]
- miejsce zamieszkania (miasta średnie z powiatów woj. małopolskiego wskazanych w pkt. C.8 - min. 58 UP) [+5 pkt.]
- uczestnictwo w P. (byli UP w ramach osi 9 RPO WM - min. 0 UP) [+1 pkt.]
 

Rodzaje wsparcia: 

1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika
 Zadanie realizowane będzie w oparciu o standard usług P. konkursowego realizowanego w ramach działania 8.2 RPO WM na lata 2014-2020
stanowiący zał. 12 do regulaminu konkursu.
2. Pośrednictwo pracy
 Zadanie realizowane będzie w oparciu o standard usług P. konkursowego realizowanego w ramach działania 8.2 RPO WM na lata 2014-2020
stanowiący zał. 12 do regulaminu konkursu.
3. Poradnictwo zawodowe
Zadanie realizowane będzie w oparciu o standard usług P. konkursowego realizowanego w ramach działania 8.2 RPO WM na lata 2014-2020
stanowiący zał. 12 do regulaminu konkursu.
4.  Wsparcie psychologiczne
Zadanie realizowane będzie w oparciu o standard usług P. konkursowego realizowanego w ramach działania 8.2 RPO WM na lata 2014-2020
stanowiący zał. 12 do regulaminu konkursu.
5. Szkolenia  prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji
Zadanie realizowane będzie w oparciu o standard usług P. konkursowego realizowanego w ramach działania 8.2 RPO WM na lata 2014-2020
stanowiący zał. 12 do regulaminu konkursu.
6. Staże
 Zadanie realizowane będzie w oparciu o standard usług P. konkursowego realizowanego w ramach działania 8.2 RPO WM na lata 2014-2020
stanowiący zał. 12 do regulaminu konkursu.

 

Harmonogram realizacji: 

Rekrutacja 
1. Pierwszy nabór trwał w okresie od 1 września 2020 do 16 września 2020. Lista rankingowa poniżej. 
2. Kolejny nabór został otwarty w dniu 17 września 2020. Zachęcamy do udziału w projekcie. 

Wsparcie szkoleniowe

Grupa 1: "Pracownik biurowy z elementami kadr i płac" - 28 września -15  października 2020, 08.30-15.00 - 8 godzin dydaktycznych dziennie/120 h godzin dydaktycznie łącznie, szkolenie realizowane zdalnie za pomocą platformy Click-meeting

Kontakt: 

Biuro projektu w Tarnowie 
Krakowska 25 lok 4
Biuro czynne w godzinach: 8.00-16.00