DOSTĘPNY SAMORZĄD PLUS - POLSKA ZACHODNIA I PÓŁNOCNA

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:              QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                               DOSTĘPNY SAMORZĄD PLUS - POLSKA ZACHODNIA I PÓŁNOCNA
Okres realizacji:             01.02.2021 - 31.07.2022
Obszar działania:           województwo zachodniopomorskie, województwo pomorskie, województwo wielkopolskie, województwo lubuskie, województwo opolskie, województwo dolnośląskie, województwo śląskie, województwo kujawsko-pomorskie
Numer projektu:             WND-POWR.02.18.00-00-0050/20-2

 

O projekcie: 

Wsparcie w projekcie skierowane jest do minimum 40 JST w/w województw oraz ich 160 pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie gminy/starostwie powiatowym/urzędzie
marszałkowskim, w tym 80 pracowników działu HR (minimum 2 os. z jednego JST) i 80 koordynatorów dostępności lub osób wykonujących zadania koordynatora (minimum 2 os. z jednego JST).

Celem głównym projektu jest wzrost do 31.07.2022 dostępności minimum 40 JST z obszaru Polski Zachodniej i Północnej poprzez wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w urzędach administracji publicznej i nabycie/podniesienie kompetencji przez min. 64 spośród 80 pracowników JST przeszkolonych w tym zakresie, podniesienie kompetencji przez min. 72 spośród 80 koordynatorów dostępności i pracowników wspierających koordynatora dostępności w realizacji zadań w jednostkach administracji publicznej uczestniczących w szkoleniach oraz wdrożenie wypracowanych wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur w JST objętych wsparciem w projekcie do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Grupa docelowa: 

Uczestnikami projektu będzie:
1. minimum 40 JST z województw: ​zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, opolskie, dolnośląskie, śląskie, kujawsko-pomorskie.
2. 160 pracowników samorządowych w rozumieniu ustawy z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2019 r. poz.1282) zatrudnionych w urzędzie gminy/starostwie powiatowym/urzędzie marszałkowskim.

W projekcie nie mogą brać udziału samorządy i ich pracownicy uczestniczący w innych projektach dofinansowanych w konkursie POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 pn.: "Dostępny samorząd" i w projekcie "Samorząd bez barier" nr POWR.02.18.00-00-0001/20.

Struktura grupy docelowej:
I. Pracownicy komórek HR w JST - 80 osób, tj. minimum 2 osoby z jednego JST
II. Koordynatorzy dostępności - 80 osób, tj. minimum 2 osoby z jednego JST*

* W przypadku gdy w danym urzędzie został powołany 1 Koordynator dostępności, ale w wypełnianiu obowiązków wspierają go inne osoby (co wynika np. z ich zakresów obowiązków, upoważnień, poleceń służbowych lub innych dokumentów wewnętrznych JST) to jako Koordynatora Dostępności można uznać również pracownika wykonującego zadania Koordynatora Dostępności.

Rekrutacja: 

Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie będzie odbywał się w trzech rundach odpowiednio w terminach:

 • I runda naboru w terminie od 22.02.2021r. do 11.03.2021r. 
 • II runda naboru w terminie od 10.05.2021r. do 27.05.2021r.
 • III runda naboru w terminie od 09.08.2021r. do 26.08.2021r.

UWAGA! III runda naboru została wydłużona do dn. 08.10.2021r.

Za zgłoszenie się JST do Projektu uznaje się przekazanie do Beneficjenta Formularza Zgłoszeniowego JST - stanowiącego załącznik nr 1 do Równościowego Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie. Wypełniony formularz należy przesłać w formie skanu na skrzynkę e-mail: marlena.pawlik@qszurich.pl w terminach przypisanych do poszczególnych rund naboru.
JST, przed przesłaniem dokumentacji rekrutacyjnej ma obowiązek zapoznać się z Równościowym Regulaminem Rekrutacji i Udziału w Projekcie. Przystąpienie JST do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
Przesyłane dokumenty rekrutacyjne będą weryfikowane przez Beneficjenta po zakończeniu każdej, 14 dniowej rundzie rekrutacyjnej.

Informacja o wyniku rekrutacji w postaci listy rekrutacyjnej JST zakwalifikowanych do udziału w Projekcie / listy rezerwowej JST (jeśli dotyczy) - zostanie opublikowana na stronie internetowej, po każdej rundzie rekrutacyjnej, maksymalnie w ciągu 5 dni.

Do samorządów, które zakwalifikowane zostaną do Projektu zostaną wysłane pisma informujące oraz pozostałe dokumenty (tj. Umowa uczestnictwa JST, Formularz Zgłoszeniowy Uczestnika Projektu, Oświadczenie o zatrudnieniu w JST, Oświadczenie Uczestnika Projektu), które będą podpisywane z JST znajdującymi się na liście rekrutacyjnej po zakończeniu każdej 14 dniowej rundy rekrutacyjnej.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, JST zobowiązana jest do przesłania w ciągu 7 dni roboczych drogą mailową skanów dokumentów na adres marlena.pawlik@qszurich.pl oraz oryginałów dokumentów drogą pocztową w ciągu 14 dni roboczych na adres:
Biuro Projektu QS Zurich Sp. z o.o., ul. Wrocławska 76/3, 63-200 Jarocin, z dopiskiem: Rekrutacja do Projektu „DOSTĘPNY SAMORZĄD PLUS – POLSKA ZACHODNIA I PÓŁNOCNA” - kompletu podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, tj.:

 1. Załącznika nr 1 – Formularza zgłoszeniowego JST;
 2. Załącznika nr 2 – Umowy uczestnictwa JST;
 3. Załącznika nr 3 – Formularza zgłoszeniowego Uczestnika Projektu;
 4. Załącznika nr 4 – Oświadczenia o zatrudnieniu w JST;
 5. Załącznika nr 5 – Oświadczenia Uczestnika Projektu.

Nie dosłanie dokumentów w wyżej wymienionych terminach oznacza rezygnacje z udziału w Projekcie.

Kryteria naboru: 

Punktowe kryteria rekrutacji:
1) JST:

 • brak procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności - 10 pkt.
 • JST zlokalizowane na terenie gmin o liczbie mieszkańców do 20 tys. - 5 pkt.

2) Pracownicy JST:

 • zatrudnienie na stanowisku koordynatora dostępności - 5 pkt.
 • brak udziału w ciągu ostatnich 12 miesięcy w szkoleniach w temacie dostępności - 5 pkt.
 • osoba z niepełnosprawnością (wymagana kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub opinia lekarza potwierdzającego stan zdrowia wydana przez lekarza) - 15 pkt.

Punkty z poszczególnych kryterów sumują się. Maksymalna otrzymana liczba punktów, którą może otrzymać JST to 40.

Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans i dostępu.

Rodzaje wsparcia: 

Dla wszystkich JST objętych wsparciem projekt zakłada:
a) wsparcie szkoleniowe w zakresie stosowanych rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepenosprawności na średnim poziomie 2 pracowników (minimum 2 osoby z jednego JST);
b) przeprowadzenie przeglądu procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności;
c) wsparcie szkoleniowe koordynatorów dostępności na średnim poziomie 2 pracowników (minimum 2 osoby z jednego JST).

Rodzaje wsparcia:
I. Szkolenia dla pracowników HR, ogółem 6 dni szkoleniowych x 8 h. lek. (3 zjazdy 2-dniowe) / 5 grup x 16 osób
Tematyka szkoleń: przeciwdziałanie dyskryminacji, osoby z niepełnosprawnością, projektowanie uniwersalne w zatrudnieniu, aspekty prawne i finansowe zatrudniania osób z niepełnosprawnością, dostosowanie miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

II. Szkolenia dla Koordynatorów Dostępności, ogółem 16 dni szkoleniowych x 8 h. lek. (8 zjazdów 2-dniowych) / 5 grup x 16 osób 
Tematyka szkoleń: dostępność architektoniczna, projektowanie uniwersalne, dostępność cyfrowa, plan działania w zakresie dostępności urzędu, źródła finansowania, współpraca.

III. Indywidualne doradztwo w zakresie opracowania planu wdrożenia procedur dotyczących zapewnienia dostępności w procesie obsługi klienta w JST, ogółem minimum 40 JST x 63 h.
Efektem indywidualnego doradztwa będzie wypracowanie i wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania poszczególnych JST procedur obsługi klienta do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, a tym samym zwiększenia dostępu osób z niepełnosprawnością do usług publicznych. Zakres przeglądu uwzględni zapisy obowiązującej ustawy o dostępności.

Definicje pojęć stosowanych w projekcie: 

 1. EFS – Europejski Fundusz Społeczny.
 2. PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 3. Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 4. JST – jednostka samorządu terytorialnego
 5. Grupa docelowa – co najmniej 40 jednostek samorządu terytorialnego (JST), które spełniają wymogi rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie. Z udziału w Projekcie wyłączone są jednostki samorządu terytorialnego objęte wsparciem w projekcie pozakonkursowym pn.: „Samorząd bez barier” nr POWR.02.18.00-00-0001/20 lub w innym projekcie dofinansowanym w ramach konkursu: POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 pn. „Dostępny samorząd”;
 6. Uczestnik Projektu - pracownik samorządowy zatrudniony w JST (urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim), na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zakwalifikowany do udziału w projekcie i należący do jednego z poniższych segmentów:
            a) pracownicy zatrudnieni w dziale HR lub osoby którym przypisane są obowiązki związane z zatrudnianiem zasobów ludzkich JST;

            b) Koordynatorzy dostępności, rozumiani jako osoby wyznaczone przez organ władzy publicznej do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewni.
       7. Koordynator dostępności - osoba wyznaczona przez organ władzy publicznej do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o             zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 z późn. zm.).
       8. Zespół Rekrutacyjny - Kierownik projektu, Specjalista ds. szkoleń.
       9. Ustawa o zapewnieniu dostępności – ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
      11.OzN – osoba z niepełnosprawnością.

Kontakt: 

Biuro Projektu
ul. Wrocławska 76/3
63-200 Jarocin
tel. +48 695 032 106
marlena.pawlik@qszurich.pl

Pliki do pobrania: