BEZ KONFIKTÓW W PANDEMII

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:                     QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                                       BEZ KONFIKTÓW W PANDEMII
Okres realizacji:                     01.06.2021 - 30.09.2021
Cel projektu grantowego:     Celem głównym projektu grantowego jest wypracowanie nowego modelu interaktywnych warsztatów z zakresu rozwiazywania sytuacji kryzysowych oraz konfliktowych z wykorzystaniem elementów metody porozumiewania bez przemocy oraz metody Kolba w czasie pandemii. Projekt realizowany w ramach wsparcia osób bezrobotnych.

Wsparcie udzielone w ramach Projektu Operatora pt: "Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy międzynarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach POWER lub PRO w perspektywie finansowej 2014-2020. 

O projekcie: 

Celem głównym projektu grantowego będzie wypracowanie nowego modelu interaktywnych warsztatów z zakresu rozwiazywania sytuacji kryzysowych oraz konfliktowych z wykorzystaniem elementów metody porozumiewania bez przemocy oraz metody Kolba. Projekt realizowany w ramach wsparcia osób bezrobotnych.
Nowe rozwiązanie – Model interaktywnego szkolenia z zakresu radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi i konfliktowymi na rzecz aktywizacji zawodowej w czasie pandemii – będzie realizowany we współpracy z partnerem ponadnarodowym Associação Intercultural Amigos da Mobilidade / Intercultural Association Mobility Friends.
Nowy model pozwoli na podniesienie kompetencji kadry merytorycznej Beneficjenta i polepszenie jakości wsparcia otrzymywanego przez osoby bezrobotne w projekcie standardowym tj. doradztwa zawodowego oraz wsparcia psychologicznego.
W celu wypracowania nowego modelu Grantobiorca weźmie udział w warsztatach zdalnych przeprowadzonych przez Parntnera ponadnarodowego z Portugalii, następnie przeprowadzona zostanie faza testowa.
Grantobiorca korzystając z doświadczenia Partnera ponadnarodowego wdroży do praktyki podmiotu nowy model. Okres realizacji projektu 01.06-30.09.2021 r

Grupa docelowa: 

W ramach niniejszego projektu wsparciem zostaną objęci:
 
a. Beneficjenci ostateczni -zgodnie z wnioskiem standardowym to osoby bezrobotne w tym osoby z niepełnosprawnością, o niskich kwalifikacjach i osób powyżej 50 roku życia - zgodnie z definicją osobą bezrobotną zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 jest zarówno osoba bezrobotna w
rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoba zarejestrowana jako bezrobotna.
Liczba beneficjentów ostatecznych objętych wparciem w ramach projektu grantowego : 12
W grupie docelowej projektu grantowego – osobach bezrobotnych – od ogłoszenia stanu pandemii w Polsce i utratę pracy często „z dnia na dzień” zdiagnozowano większą niestabilność emocjonalną i zwiększoną podatność utraty równowagi emocjonalnej w sytuacjach, w których są wystawieni na stres. Często uczestnicy projektu standardowego mówili iż nie radzą sobie z nową sytuacją tj. bezrobociem i konfliktami w domu rodzinnym z tym związanymi.
 
b. Kadra merytoryczna w tym 4 pracowników beneficjenta. Osoby te wezmą udział w warsztatach online z partnerem ponadnarodowym oraz wezmą udział w wypracowywaniu i wdrożeniu modelu u Beneficjenta.
U kadry merytorycznej beneficjenta zauważono ograniczone możliwości i brak umiejętności pomocy os. bezrobotnym w poprawie sytuacji i pomocy w rozwiązywaniu konfliktów.

Rodzaje wsparcia: 

Zadanie 1. Warsztaty online z partnerem ponadnarodowym 06.2021
Celem warsztatów będzie zapoznanie się z metodami stosowanymi przez partnera z Portugalii, wypracowanie wstępnych wersji scenariuszy warsztatów oraz instrukcji organizacji i realizacji szkoleń.
Działania podejmowane w ramach zadania 1:
- warsztaty online z partnerem ponadnarodowym
- ustalenie planu warsztatów z UP w celu przetestowania nowego modelu
- prace eksperckie – ekspertów ze strony partnera ponadnarodowego, którzy opracują raport z odbytych warsztatów
- ustalenie terminu spotkania po przeprowadzonych warsztatach testowych
 
Zadanie 2. Przeprowadzenie warsztatów testowych z UP projektu
standardowego w ramach wypracowywania nowego rozwiązania.
07.2021
Cel warsztatów: przetestowanie wstępnej wersji materiałów
szkoleniowych, rozszerzenie modelu o wnioski wyciągnięte z
warsztatów oraz ankiet uczestników.
Działania podejmowane w ramach zadania 2.
- prace trenerskie: przeprowadzenie 5 warsztatów z 12 UP projektu
standardowego,
- prace eksperckie: przeprowadzenie ankiet przed i po warsztatach i wywiadów z UP
- prace eksperckie: merytoryczne opracowanie wniosków z
przeprowadzonych warsztatów,
 
Zadanie 3. Warsztaty online z partnerem ponadnarodowym w celu omówienia analizy warsztatów przeprowadzonych z UP 08.2019
Celem kolejnych warsztatów online z partnerem ponadnarodowym będzie ostateczne opracowanie treści scenariuszy zajęć oraz omówienie wniosków wyciągniętych podczas zadania 2.
Działania podejmowane w ramach zadania 3:
- Prace eksperckie: skierowanie na ocenę wniosków zebranych w
ramach wcześniejszych zadań,
- Prace eksperckie: zweryfikowanie z partnerem ponadnarodowym co jeszcze można poprawić oraz czy i jakie błędy popełniono w trakcie testowania
- Prace eksperckie: skierowane na ostateczne opracowanie modelu
warsztatów i jego elementów.
 
Zadanie 4. Końcowe opracowanie produktów oraz wdrożenie rozwiązania 09.2021
Cel zadania: opracowanie publikacji zawierającej opis stosowania
metody i rekomendacje dot. wdrożenia rozwiązania tj. Modelu
interaktywnego szkolenia z zakresu radzenia sobie z sytuacjami
kryzysowymi i konfliktowymi w czasie pandemii na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy .
Działania podejmowane w ramach zadania 4:
- prace eksperckie: ostateczne opracowanie merytoryczne produktów
tj. 5 scenariuszy warsztatów, 10 kart pracy zawierających ćwiczenia
interaktywne dla uczestników, opracowanie instrukcji realizacji
warsztatów z ww. zakresu dla osób bezrobotnych ,
-Prace graficzne: opracowanie graficzne kart pracy wykorzystywanych w
ramach warsztatów, opracowanie instrukcji realizacji warsztatów,
-Wdrożenie nowego rozwiązania do praktyki Beneficjenta i partnerów.