Aktywizacja zawodowa furtką do kariery

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:                QS Zurich Sp. z o.o.
Tytuł:                                 Aktywizacja zawodowa furtką do kariery
Okres realizacji:               01.11.2016 - 31.10.2019 (36 miesięcy)
Obszar działania:             woj. wielkopolskie (regionalne Obszary Strategicznej Interwencji – OSI)
Numer projektu:               RPWP.06.02.00-30-0046/15
 

O projekcie: 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych bezpośrednio korzystających z interwencji EFS w wieku powyżej 29 lat z obszaru woj. wielkopolskiego zamieszkujących wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji - OSI.
 
Zakłada wsparcie aktywności zawodowej dla 496 osób. Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo, defaworyzowane na rynku pracy, należące przynajmniej do jednej z poniższych grup:
-osoby długotrwale bezrobotne,
-kobiety,
-osoby z niepełnosprawnościami,
-osoby o niskich kwalifikacjach,
-osoby w wieku 50 lat i więcej.
 
Głównym celem projektu jest wyższy poziom aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 496 uczestników należących do grupy docelowej w okresie 01.11.2016-31.10.2019.
 
Rezultatem założonym w projekcie będzie liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek oraz osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
 
W ramach projektu każdy z uczestników projektu objęty zostanie kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika, jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowania do indywidualnych potrzeb określonych w Indywidualnym Planie Działania (IPD).
 
Projekt polega na ustaleniu dla każdego UP zindywidualizowanej ścieżki pomocy obejmującej identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego. Dla każdego uczestnika zostanie opracowane IPD oraz każdy otrzyma poradnictwo zawodowe, w tym szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie psychologiczno-doradcze oraz pośrednictwo pracy, a na ich podstawie ustalone zostaną kroki działania dla uczestnika.
Uczestnicy projektu zostaną przygotowani do zatrudnienia poprzez udział w szkoleniach, a następnie część uczestników zostanie oddelegowana na staż.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wysokość dofinansowania wynosi 3 475 243,20 zł).
 

Grupa docelowa: 

Projektem zostanie objętych 496 osób (278 kobiet ,218 mężczyzn), w tym:

 • 412 osób bezrobotnych,
 • 84 osoby bierne zawodowo.

Do projektu mogą przystąpić osoby należące przynajmniej do jednej z poniższych grup:

 • 182 osoby długotrwale bezrobotne
 • 278 kobiet
 • 25 osób z niepełnosprawnościami
 • 204 osoby o niskich kwalifikacjach
 • 85 osób w wieku 50 lat i więcej

Uczestnikami projektu będą osoby fizyczne bezpośrednio korzystające z interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Rekrutacja: 

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona w terminie 01/11/2016 – 31/07/2019.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne:

 1. w biurze projektu
 2. w siedzibie firmy
 3. na stronie www projektu: www.projektyunijne.qszurich.pl
 4. mailowo, skrzynka mailowa projektu: konin@qszurich.pl 

Chęć udziału w rekrutacji należy zgłosić osobiście w biurze projektu, mailowo lub telefonicznie. Potwierdzeniem udziału w rekrutacji będą wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne (możliwość złożenia osobistego w biurze projektu, pocztą tradycyjną, kurierem, mailowo).

 
Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania) na dole strony:

 1. Formularz rekrutacyjny (PDF)
 2. Ankieta uwzględniająca sytuację osobistą, domową i zawodową z dyspozycyjnością danego UP (PDF)
 3. Regulamin uczestnictwa w projekcie (PDF)

Warunkiem kwalifikowalności uczestników projektu będzie spełnienie kryterium kwalifikowalności (potwierdzone odpowiednimi dokumentami) i uzyskanie danych potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, a także zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu. Kwalifikowalność uczestników projektu potwierdzona będzie na etapie rekrutacji i weryfikowana przed udzieleniem pierwszego wsparcia w ramach projektu.

 

Kryteria naboru: 

Dostępu (obowiązkowe) – udział w projekcie możliwy jedynie przy spełnieniu wszystkich kryteriów dostępu:

 1. Wiek – powyżej 29 roku życia
 2. Miejsce zamieszkania - woj. wielkopolskie - wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji – OSI (wykaz obszarów w punkcie „Definicje pojęć stosowanych w projekcie”)
 3. Status na rynku pracy - osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
 4. Przynależność do odpowiedniej grupy – osoby defaworyzowane na rynku pracy: długotrwale bezrobotni, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej

Premiujące (dodatkowe):

 1. Przynależność do odpowiedniej grupy (punkty dodatkowe przyznane w ramach kategorii innej niż ta, która została wykluczona w ramach kryterium dostępu):
 • osoby powyżej 50 roku życia – 0/2 punkty
 • osoby z niepełnosprawnościami – 0/2 punkty
 • osoby długotrwale bezrobotne – 0/2 punkty
 • osoby o niskich kwalifikacjach – 0/2 punkty
 • kobiety – 0/2 punkty

 
Wszystkie działania w ramach projektu będą dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnych. Specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych będą brane pod uwagę przy opracowywaniu Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika. Możliwość przystąpienia osób niepełnosprawnych do projektu ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności oceniana będzie indywidualnie na etapie rekrutacji - w razie konieczności uwzględnienia specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie uruchomiony mechanizm racjonalnych usprawnień dla uczestników.
 
Dokumenty wymagane w przypadku zakwalifikowania uczestnika do projektu:

 1. Umowa
 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów kwalifikowalności wraz z załącznikami (np. dokument potwierdzający status na rynku pracy)
 3. Deklaracja chęci uczestnictwa w projekcie
 4. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości informacji, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014r.poz.1182,z późn.zm.)
 5. Zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu
 6. Orzeczenie/zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego*

*dotyczy osób z niepełnosprawnościami
 

Rodzaje wsparcia: 

Wsparcie w ramach projektu uwzględnia obligatoryjnie dla każdego uczestnika:

       1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia

 • 5 godzin doradztwa w formie indywidualnych spotkań doradczych

W ramach doradztwa zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania (IPD) na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji każdego z uczestników. Na każdym etapie realizacji projektu uczestnik będzie miał możliwość konsultacji postępów realizowanych działań, czy modyfikacji planu zgodnie z aktualną sytuacją.

      2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

 • 5 godzin spotkań z pośrednikiem pracy

Pośrednictwo pracy ma na celu znalezienie odpowiedniego zatrudnienia. Konsultacje z pośrednikiem mogą odbywać się w dogodnej formie dla uczestnika (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, konsultacje online, korespondencja pisemna).

      3. Poradnictwo zawodowe

 • 3 godziny poradnictwa indywidualnego
 • 10 godzin poradnictwa grupowego (w grupie 16-osobowej)

Wsparcie psychologiczno-doradcze (w tym mentoring) osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia pozwoli uczestnikom na poznanie własnej osoby, predyspozycji zawodowych oraz potencjału, który można wykorzystać na rynku pracy. Uczestnicy będą mieli szansę poznać charakterystykę aktualnego rynku pracy, stworzyć odpowiednie dokumenty aplikacyjne i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas poradnictwa przeprowadzone zostanie także szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy. Podczas poradnictwa grupowego poruszone zostaną kwestie zwalczania stereotypów płci oraz umiejętności godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

oraz opcjonalnie w zależności od wyników Indywidualnego Planu Działania:

 1. Szkolenia prowadzące do nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy
 • 12 dni x 8h szkolenia w grupach 16-osobowych, dotyczących zawodów deficytowych wynikających z badań PUP oraz Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy, tj. Magazynier, Technik prac biurowych, Opiekun osoby starszej, Operator wprowadzania danych, Projektant stron internetowych
 • Możliwość wzięcia udziału w innych szkoleniach, z zachowaniem kryteriów doboru szkoleń z branż o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu, branż przyszłościowych/rozwojowych/strategicznych na podstawie badań Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy lub zawodów deficytowych wynikających z badań PUP

Szkolenia mają na celu do nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

W ramach realizowanych szkoleń uczestnicy otrzymają:
1)materiały szkoleniowe
2)wyżywienie
3)stypendium szkoleniowe

Dodatkowo istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną.
Szkolenie zakończy się egzaminem, po którym uczestnik otrzyma certyfikat uzyskanych kwalifikacji rozpoznawalny i uznawany w środowisku/sektorze/branży.

      2. Staż zawodowy

 • 3 miesiące

3-miesięczny staż umożliwi nabycie uczestnikom projektu zdobycie podstawowych umiejętności praktycznych wymaganych do wykonywania zawodu, do którego posiada odpowiednie predyspozycje oraz doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia jego szans na znalezienie zatrudnienia.

      3. Wsparcie motywacyjne psychologa

 • 5 godzin spotkań z psychologiem

W przypadku słabej motywacji do podejmowania kolejnych działań zaplanowanych w projekcie uczestnik będzie miał możliwość skorzystać ze wsparcia psychologa.

Harmonogram realizacji: 

Szkolenie: Operator wprowadzania danych, grupa I, rozpoczęcie szkolenia: 29 marca 2017, zakończenie szkolenia: 13 kwietnia 2017, miejsce realizacji szkolenia: Zegarowa 9, 62-600 Koło, godziny realizacji szkolenia: 8.00 - 14.30. 
Szkolenie: Operator wprowadzania danych, grupa II , rozpoczęcie szkolenia: 19 kwietnia 2017 - 28 kwietnia 2017, przerwa na majówkę i kontynuacja szkolenia:   8 maja - 11 maja 2017, miejsce realizacji szkolenia: Zegarowa 9, 62-600 Koło, godziny realizacji szkolenia: 8.00 - 14.30. 
Szkolenie: Operator wprowadzania danych, grupa III , rozpoczęcie szkolenia: 24 kwietnia 2017 - 28 kwietnia 2017, przerwa na majówkę i kontynuacja szkolenia: 4 maja 2017 - 12 maja 2017, miejsce realizacji szkolenia: Kopernika 135, 62-400 Słupca, godziny realizacji szkolenia: 8.00 - 14.30. 
Szkolenie: Operator wprowadzania danych, grupa IV , rozpoczęcie szkolenia: 18 maja 2017 - 2 czerwca 2017, miejsce realizacji szkolenia: Zegarowa 9, 62-600 Koło, godziny realizacji szkolenia: 8.00 - 14.30. 
Szkolenie: Operator wprowadzania danych, grupa V, rozpoczęcie szkolenia: 5 czerwca 2017  - 22 czerwca 2017 (zajęcia nie odbywają się 15 czerwca i 16 czerwca 2017), miejsce realizacji szkolenia: Sienkiewicza 14, 62-300 Września, godziny realizacji szkolenia: 8.00 - 14.30. 
Szkolenie: Operator wprowadzania danych, grupa VI, rozpoczęcie szkolenia: 29 czerwca 2017 - zakończenie szkolenia: 14 lipca 2017, miejsce realizacji szkolenia: Poznańska 41, 62-400 Słupca, godziny realizacji szkolenia: 8.30 - 14.30
Szkolenie: Specjalista ds. kadrowo -płacowych, grupa VII rozpoczęcie szkolenia: 29 czerwca 2017 - zakończenie szkolenia: 14 lipca 2017, miejsce realizacji szkolenia: Powstańców Wielkopolskich 16, 62-510 Konin, godziny realizacji szkolenia. 8.00-16.00 
Szkolenie: Operator wprowadzania danych, grupa VIII, rozpoczęcie szkolenia: 17 lipca 2017  - 1 sierpnia 2017, miejsce realizacji szkolenia: Sienkiewicza 14, 62-300 Września, godziny realizacji szkolenia: 8.30 - 14.30.
Szkolenie: Operator wprowadzania danych, grupa IX , rozpoczęcie szkolenia: 7 sierpnia 2017 - 24 sierpnia 2017, miejsce realizacji szkolenia: Zegarowa 12, 62-600 Koło, godziny realizacji szkolenia: 8.30 - 14.30
Szkolenie: Operator wprowadzania danych, grupa  X , rozpoczęcie szkolenia: 7 września  2017 - 22 września 2017, miejsce realizacji szkolenia: Sienkiewicza 14, 62-300 Września, godziny realizacji szkolenia: 8.30 - 14.30
Szkolenie: Przedstawiciel handlowy, grupa XI, rozpoczęcie szkolenia: 25 września 2017 - 10 pażdziernika 2017,  miejsce realizacji szkolenia: ul. Zegarowa 12, 62-600 Koło, godziny realizacji szkolenia: 8.00 - 16.00
Szkolenie: Technik prac biurowych, grupa XII, rozpoczęcie szkolenia: 16 października 2017 - 31 pażdziernika 2017, miejsce realizacji szkolenia: ul. Kościuszki 14A, 63-200 Jarocin, godziny realizacji szkolenia:  8.30 - 14.30
Szkolenie: Przedstawiciel handlowy, grupa XIII, rozpoczęcie szkolenia: 06 listopada 2017 - 21 listopada 2017, miejsce realizacji szkolenia: ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 62-510 Konin, godziny realizacji szkolenia: 8.00 - 16.00
Szolenie: Przedstawiciel handlowy, grupa XIV, rozpoczęcie szkolenia: 27 listopada - 12 grudnia 2017, miejsce realizacji szkolenia: ul. Kościuszki 14A, 63-200 Jarocin, godziny realizacji szkolenia: 8.00 - 16.00
Szkolenie: Technik prac biurowych, grupa XV, rozpoczęcie szkolenia: 10 stycznia 2018 - 25 stycznia 2018, miejsce realizacji szkolenia: ul. Zegarowa 12, 62-600 Koło, godziny realizacji szkolenia: 8.30 - 14.30
Szkolenie Technik prac biurowych, grupa XVI, rozpoczęcie szkolenia: 29 stycznia 2018 - 13 lutego 2018, miejsce realizacji szkolenia: ul. Kościuszki 14A, 63-200 Jarocin, godziny realizacji szkolenia 8.30 - 14.30
Szkolenie: Technik prac biurowych, grupa XVII,rozpoczęcie szkolenia: 26 lutego 2018 - 13 marca 2018, miejsce realizacji szkolenia: ul. Zegarowa 12, 62-600 Koło, godziny realizacji szkolenia 8.30 - 14.30
Szkolenie: Przedstawiciel handlowy, grupa XVIII, rozpoczęcie szkolenia: 5 kwietnia 2018 - 20 kwietnia 2018, miejsce realizacji szkolenia: ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 62-510 Konin, godziny realizacji szkolenia 8.00 - 16.00
Szkolenie: Technik prac biurowych, grupa XIX, rozpoczęcie szkolenia 8 maja 2018 - 23 maja 2018, miejsce realizacji szkolenia: ul. Kościuszki 14A, 63-200 Jarocin, godziny realizacji szkolenia 8.30 - 14.30
Szkolenie: Technik prac biurowych, grupa XX, rozpoczęcie szkolenia 28 maja 2018 - 30 maja 2018, przerwa 31 maja i 1 czerwca, kontynuacja szkolenia 4 czerwca - 14 czerwca, miejsce realizacj szkolenia: ul. Zegarowa 12, 62-600 Koło, godziny realizacji szkolenia 8.30 -14.30
Szkolenie: Technik prac biurowych, grupa XXI, rozpoczęcie szkolenia 4 lipca - 19 lipca 2018, miejsce realizacji szkolenia: ul.Kościuszki 14A, 63-200 Jarocin, godziny realizacji szkolenia 8.30 - 14.30            
Szkolenie: Technik prac biurowych, grupa XXII, rozpoczęcie szkolenia 23 lipca - 7 sierpnia 2018, miejsce realizacji: ul.Zegarowa 12, 62-600 Koło, godziny realizacji szkolenia:8.30 - 14.30
Szkolenie: Technik prac biurowych, grupa XXIII, rozpoczęcie szkolenia 27 sierpnia - 11 września 2018, miejsce realizacji: ul.Sienkiewicza 14, 63-300 Września, godziny realizacji szkolenia 8.30-14.30
Szkolenie: Przedstawiciel handlowy, grupa XXIV, rozpoczęcie szkolenia 12 września - 27 września 2018, miejsce realizacji ul. Kościuszki 14A, 63-200 Jarocin, godziny realizacji 8.00-16.00
Szkolenie: Przedstawiciel handlowy, grupa XXV, rozpoczęcie szkolenia 1 października - 16 października 2018, miejsce realizacji ul. Zegarowa 12, 62-600 Koło, godziny realizacji 8.00-16.00
Szkolenie: Przedstawiciel handlowy , grupa XXVI , rozpoczęcie szkolenia: 22 października 2018 - 31 października 2018, przerwa 1 i 2 listopada 2018 i kontynuacja szkolenia:   5 listopada do 8 listopada 2018, miejsce realizacji szkolenia: ul. Kościuszki 14A, 63-200 Jarocin, godziny realizacji szkolenia: 8.00 - 16.00
Szkolenie: Technik prac biurowych, grupa XXVII, rozpoczęcie szkolenia: 4 grudnia - 19 grudnia 2018, miejsce realizacji szkolenia: ul.Kościuszki 14A, 63-200 Jarocin, godziny realizacji szkolenia: 8.30-14.30
Szkolenie: Technik prac biurowych, grupa XXVIII, rozpoczęcie szkolenia: 28 stycznia - 12 lutego 2019, miejsce realizacji szkolenia: ul.Harcerska 18, 63-000 Środa Wielkopolska, godziny realizacji szkolenia: 8.30-14.30
Szkolenie: Przedstawiciel handlowy, grupa XXIX, rozpoczęcie szkolenia: 4 marca - 19 marca 2019, miejsce realizacji ul.Kościuszki 14A, 63-200 Jarocin, godziny realizacji 8.00-16.00
Szkolenie: Technik prac biurowych, grupa XXX, rozpoczęcie szkolenia: 18 marca - 2 kwietnia 2019, miejsce realizacji: ul.Sienkiewicza 57a, 62-600 Koło, godziny realizacji: 8.30-14.30
Szkolenie: Przedstawiciel handlowy, grupa XXXI, rozpoczęcie szkolenia: 3 kwietnia - 18 kwietnia 2019, miejsce realizacji: ul. Kościuszki 14A, 63-200 Jarocin, godziny realizacji 8.00-16.00
Szkolenie: Technik prac biurowych, grupa dodatkowa ostatnia XXXII, rozpoczęcie szkolenia: 8 maja - 23 maja 2019, miejsce realizacji: ul.Zegarowa 12, 62-600 Koło, godziny realizacji 8.30-14.30

Definicje pojęć stosowanych w projekcie: 

Osoby bezrobotne:
osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie oszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.
 
Osoby długotrwale bezrobotne:
młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
 
Osoby bierne zawodowo:
osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo.
Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.
 
Osoby o niskich kwalifikacjach:
osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia).
Wykształcenie PODSTAWOWE – poziom ISCED 1
Wykształcenie GIMNAZJALNE – poziom ISCED 2
Wykształcenie PONADGIMNAZJALNE – poziom ISCED 3
 
Osoby niepełnosprawne:
za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011 nr 231, poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
 
Osoby powyżej 50 roku życia:
wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
 
Osoby pracujące:
osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.
 
STATUS NA RYNKU PRACY OKREŚLANY JEST W DNIU ROZPOCZĘCIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.
 
WIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE WYMAGAJĄCE WSPARCIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH ZGODNIE Z REGIONALNYMI OBSZARAMI STRATEGICZNEJ INTERWENCJI – OSI WOJ. WIELKOPOLSKIEGO:
Powiat chodzieski: 1.Budzyń - gmina wiejska 2.Chodzież 3.Chodzież - gmina wiejska 4.Margonin 5.Szamocin
Powiat czarnkowsko-trzcianecki: 6.Czarnków 7.Czarnków – gmina wiejska 8.Drawsko - gmina wiejska 9.Krzyż Wielkopolski 10.Lubasz - gmina wiejska 11.Połajewo - gmina wiejska 12.Wieleń
Powiat gnieźnieński: 13.Kiszkowo - gmina wiejska 14.Mieleszyn - gmina wiejska 15.Trzemeszno
Powiat gostyński: 16.Borek Wielkopolski 17.Gostyń 18.Krobia 19.Pępowo - gmina wiejska 20.Piaski - gmina wiejska 21.Pogorzela 22.Poniec
Powiat grodziski: 23.Granowo - gmina wiejska 24.Grodzisk Wielkopolski 25.Kamieniec - gmina wiejska 26.Rakoniewice 27.Wielichowo
Powiat jarociński: 28.Jaraczewo - gmina wiejska 29.Jarocin 30.Kotlin - gmina wiejska 31.Żerków
Powiat kępiński: 32.Baranów - gmina wiejska 33.Bralin - gmina wiejska 34.Kępno 35.Łęka Opatowska - gmina wiejska 36.Perzów - gmina wiejska 37.Rychtal - gmina wiejska 38.Trzcinica - gmina wiejska
Powiat kolski: 39.Babiak - gmina wiejska 40.Chodów - gmina wiejska 41.Dąbie 42.Grzegorzew – gmina wiejska 43.Kłodawa 44.Koło 45.Koło - gmina wiejska 46.Kościelec - gmina wiejska 47.Olszówka - gmina wiejska 48.Osiek Mały - gmina wiejska 49.Przedecz
Powiat koniński: 50.Grodziec - gmina wiejska 51.Kleczew 52.Rychwał 53.Skulsk - gmina wiejska 54.Sompolno 55.Wierzbinek – gmina wiejska 56.Wilczyn - gmina wiejska
Powiat kościański: 57.Czempiń 58.Kościan 59.Kościan - gmina wiejska 60.Krzywiń 61.Śmigiel
Powiat krotoszyński: 62.Kobylin 63.Koźmin Wielkopolski 64.Krotoszyn 65.Rozdrażew - gmina wiejska 66.Sulmierzyce 67.Zduny
Powiat leszczyński: 68.Krzemieniewo - gmina wiejska 69.Wijewo - gmina wiejska 70.Włoszakowice - gmina wiejska
Powiat międzychodzki: 71.Chrzypsko Wielkie - gmina wiejska 72.Kwilcz - gmina wiejska 73.Międzychód 74.Sieraków
Powiat nowotomyski: 75.Kuślin - gmina wiejska 76.Lwówek 77.Miedzichowo - gmina wiejska 78.Nowy Tomyśl 79.Opalenica 80.Zbąszyń
Powiat obornicki: 81.Rogoźno 82.Ryczywół - gmina wiejska
Powiat ostrzeszowski: 83.Czajków - gmina wiejska 84.Doruchów - gmina wiejska 85.Grabów nad Prosną 86.Kobyla Góra - gmina wiejska 87.Kraszewice - gmina wiejska 88.Mikstat 89.Ostrzeszów
Powiat pilski: 90.Białośliwie - gmina wiejska 91.Łobżenica 92.Miasteczko Krajeńskie - gmina wiejska 93.Wyrzysk
Powiat pleszewski: 94.Chocz - gmina wiejska 95.Czermin - gmina wiejska 96.Dobrzyca 97.Gizałki - gmina wiejska 98.Pleszew
Powiat rawicki: 99.Bojanowo 100.Jutrosin 101.Miejska Górka 102.Pakosław - gmina wiejska 103.Rawicz
Powiat słupecki: 104.Lądek - gmina wiejska 105.Orchowo - gmina wiejska 106.Ostrowite - gmina wiejska 107.Powidz - gmina wiejska 108.Słupca 109.Słupca - gmina wiejska 110.Strzałkowo - gmina wiejska 111.Zagórów
Powiat szamotulski: 112.Duszniki - gmina wiejska 113.Kaźmierz - gmina wiejska 114.Obrzycko 115.Obrzycko - gmina wiejska 116.Ostroróg 117.Pniewy 118.Wronki
Powiat średzki: 119.Dominowo - gmina wiejska 120.Krzykosy - gmina wiejska 121.Nowe Miasto nad Wartą - gmina wiejska 122.Środa Wielkopolska 123.Zaniemyśl - gmina wiejska
Powiat śremski: 124.Brodnica - gmina wiejska 125.Dolsk 126.Książ Wielkopolski
Powiat turecki: 127.Brudzew - gmina wiejska 128.Dobra 129.Kawęczyn - gmina wiejska 130.Malanów - gmina wiejska 131.Przykona - gmina wiejska 132.Tuliszków 133.Turek 134.Turek - gmina wiejska 135.Władysławów - gmina wiejska
Powiat wągrowiecki: 136.Damasławek - gmina wiejska 137.Gołańcz 138.Mieścisko - gmina wiejska 139.Wapno - gmina wiejska 140.Wągrowiec 141.Wągrowiec - gmina wiejska
Powiat wolsztyński: 142.Przemęt - gmina wiejska 143.Siedlec - gmina wiejska 144.Wolsztyn Powiat wrzesiński: 145.Kołaczkowo - gmina wiejska 146.Miłosław 147.Nekla 148.Pyzdry 149.Września
Powiat złotowski: 150.Jastrowie 151.Lipka - gmina wiejska 152.Okonek 153.Tarnówka - gmina wiejska 154.Zakrzewo - gmina wiejska 155.Złotów 156.Złotów - gmina wiejska

Rozeznanie rynku: 

Dokumenty związane z realizacją zasady konkurencyjności i rozeznania rynku znajdują się odpowiednio

na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl lub na dole strony, w części PLIKI DO POBRANIA. 

Zachęcamy potencjalnych Wykonawców do współpracy! 

 

Kontakt: 

QS Zurich Sp. z o.o.
Biuro projektu na terenie woj. wielkopolskiego: 
ul. Aleje 1 Maja 10
62-510 Konin
tel. +48 63 222 75 00
e-mail: konin@qszurich.pl

Siedziba firmy: 
ul. Słupska 6a
02-495 Warszawa
tel: +48 22 651 74 88