Adaptacja platformy KWIDO celem opracowanie nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami.

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:              QS Zurich Sp. z o.o.
Partner:                           Gmina Miasta Sopotu
Partner zagraniczny:      Ideable Solutions/Hiszpania
Tytuł:                               Adaptacja platformy KWIDO celem opracowanie nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami
Okres realizacji:             01.10.2019 - 31.03.2022
Obszar działania:           Cała Polska
Numer projektu:             POWR.04.03.00-00-0130/18

O projekcie: 

Głównym celem projektu jest opracowanie we współpracy z partnerem z Hiszpanii i JST innowacyjnego sposobu świadczenia usług publicznych dostosowanego dla osób starszych, wycieńczonych chorobami i standardu obsługi klienta w zakresie TELE-OPIEKI (SZOSA - STANDARD ZDALNEJ OPIEKI SENIORA AKTYWNEGO) wykorzystując istniejącą platformę KWIDO (www.kwido.com) oraz wdrożenie opracowanych produktów do 31.03.2022 w Gminie Miasta Sopot.

Cele szczegółowe:
I. Wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania w zakresie poprawy funkcjonowania JST w obszare dostępności obejmującego 2 aspekty:

 • opracowanie sposobu świadczenia usług publicznych dostosowanego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach: opracowany costanie sposób świadczenia usługi - szeroko rozumianego wsparcia (monitoring zdrowia, dostępna komunikacja za pomocą komunikatorów, stymulacja kognitywna, analiza stanu zdrowia na podstawie wykonywanych codziennych czynności) starszych mieszkańców JST dzięki zaadaptowaniu platformy KWIDO (narzędzia dostosowanego do potrzeb osób starszych) do standardów polskich.
 • opracowanie standardów obsługi klientów dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach - w ramach co najmniej jednej instytucji: opracowany zostanie standar obsługi klientów w zakresie TELE-OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI I OSŁABIONYMI CHOROBAMI dostosowany do potrzeb o szczególnych potrzebach, tj. seniorów i zostanie wdrożony w 1 JST: Gmina Miasta Sopotu.

II. Objęcie wsparciem odpowiedniej grupy docelowej: pracowników JST
III. Podjęcie współpracy z partnerem z Hiszpanii doświadczonym w zakresie TELE-OPIEKI wykorzystującej BIG DATA i Machine Learning.

Ze zwzględu na wartość dodaną wynikającą ze współpracy ponadnarodowej i doświadczeń partnerów zagranicznych dotyczących instytucji samorządowych zostaną wypracowane nowe rozwiązania dla JST w zakresie dostępności usług i/lub przestrzeni publicznej dla osób starszych a predstawiciele JST podniosą swoje kompetencje aby świadczyć usługi i obsługiwać klientów bardziej efektywnie i z uwzględnieniem szczególnych potrzeb.

Grupa docelowa: 

Grupę docelową bezpośrednią stanowią pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Gminy Miasta Sopotu i podległe jednośtki: MOPS, Dom Pomocy Społecznej - łącznie 20 osób (17K, 3M) - zarówno na etapie testowania jak i wdrożenia nowego rozwiązania.

Grupę docelową pośrednią stanowią mieszkańcy Sopotu - osoby starsze i wycieńczone chorobami (zgodnie z programem Dostępność Plus) - które będą mogły korzystać z przygotowanych dla nich nowych rozwiązań w tym platformy KWIDO - na etapie testowania 32 osóby (25 K, 5M), na etapie wdrożenia 100 osób (70K, 30M).

Rekrutacja: 

 1. Planowany okres rekrutacji do fazy testowej: 28.02.2020r. – 27.03.2020r.,
 2. Rekrutacja prowadzona jest w oparciu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w etapie testowania za pomocą dokumentów zgłoszeniowych - Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.
 3. Rekrutacja będzie dobywać się zgodnie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym zasady równości płci. Zakłada równy dostęp do Projektu kobiet i mężczyzn spełniających warunki w Projekcie.
 4. Warunkiem uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej jest poprawne wypełnienie i dostarczenie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie:
 • Zespół Strategii i Rozwoju, ul. Kolejowa 14, pokój nr 0 – 7 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00;
 • Dział Pracy Socjalnej, Aleja Niepodległości 759a, pokój nr 0 – 2 (parter), poniedziałek od godz. 13.00 do 15.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 do 10.00 oraz od 14.00 do 15.00 (osoba do kontaktu, p. Ewa Bartkowiak, e-mail: e.bartkowiak@moppsopot.pl).
        5. Dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej.
        6. Za datę złożenia Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami uważa się datę wpływu poprawnie wypełnionych dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej a nie datę wysłania bądź  wypełnienia formularza.
        7. Kandydat do udziału w testowaniu po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem składa do dnia 11.03.2020r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie
 • Zespół Strategii i Rozwoju, ul. Kolejowa 14, pokój nr 0 – 7 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00;
 • Dział Pracy Socjalnej, Aleja Niepodległości 759a, pokój nr 0 – 2 (parter), poniedziałek od godz. 13.00 do 15.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 do 10.00 oraz od 14.00 do 15.00 (osoba do kontaktu, p. Ewa Bartkowiak, e-mail: e.bartkowiak@moppsopot.pl).
w przypadku pracownika JST:
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Deklarację chęci uczestnictwa (Zał. nr 3b)
 • Oświadczenie o zatrudnieniu w JST objętym wsparciem lub jednostce podległej (Zał. nr 2)
 • Oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych (Zał. nr 4).
w przypadku osób starszych i wycieńczonych chorobami:
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia (Zał. nr 1a)
 • Deklarację chęci uczestnictwa (Zał. nr 3a)
 • Oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych (Zał. nr 4)
 • Oświadczenie o dochodach (Zał. nr 5)
       8. Do kolejnego etapu zakwalifikuje się maksymalnie 50 seniorów, którzy zostaną skierowani do lekarza internisty celem uzyskania Zaświadczenia o stanie zdrowia stanowiący Załącznik nr 1b do Formularza Zgłoszeniowego, który złożyć należy do dnia 28.03.2020 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie:
 • Zespół Strategii i Rozwoju, ul. Kolejowa 14, pokój nr 0 – 7 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00;
 • Dział Pracy Socjalnej, Aleja Niepodległości 759a, pokój nr 0 – 2 (parter), poniedziałek od godz. 13.00 do 15.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 do 10.00 oraz od 14.00 do 15.00 (osoba do kontaktu, p. Ewa Bartkowiak, e-mail: e.bartkowiak@moppsopot.pl). 
     9. Dokumenty muszą być wypełnione czytelnie, na właściwych wzorach dokumentów, w języku polskim i podpisane we wszystkich wskazanych miejscach. Rozpatrywane będą tylko kompletnie złożone wnioski. Niekompletne wnioski zostaną odrzucone ze względów formalnych, chyba, że osoba składająca wniosek dokona jego korekty. W powyższym przypadku datą złożenia wniosku będzie data złożenia poprawnie wypełnionej korekty wniosku.
     10. Ocenę złożonych kompletów dokumentów dokona Koordynator Projektu wraz ze Specjalistą ds. Wsparcia Realizacji Działań dwuetapowo:
 1. etap pierwszy – ocena formalna;
 2. etap drugi - ocena merytoryczna;
     11. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych 32 testerów wraz z listą rezerwową nastąpi w dniach 30-31 marca 2020r. – w wyniku przeprowadzonej oceny zostanie przygotowana lista zakwalifikowanych
Uczestników/czek Projektu. Na liście rezerwowej zostaną także umieszczone osoby, które dostarczą dokumenty zgłoszeniowe po zakończeniu wyznaczonego terminu. Kandydaci z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie, zgodnie z zajmowanym miejscem na liście, w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników osoby pierwotnie przyjętej do Projektu. O kolejności na listach decyduje suma uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń w przypadku osób o identycznej sumie punktów.
     12. Informacja o zakwalifikowaniu do Projektu z informacją na temat miejsca i terminu podpisania umowy (oraz wręczenia opaski i tabletu w przypadku osób starszych i wycieńczonych chorobami), będzie
przekazywana Kandydatowi/ce telefonicznie.
     13. W przypadku, gdy osoba zakwalifikowana do udziału w testowaniu nie odbierze telefonu, pracownik zobowiązany jest do podjęcia minimum dwóch dodatkowych prób kontaktu w innych porach dnia lub w  innych terminach.
     14. W przypadku minimum trzech bezskutecznych prób kontaktu telefonicznego z osobą zakwalifikowaną formalnie do projektu lub w przypadku jej nieuzasadnionej nieobecności w miejscu terminie podpisania umowy (oraz wręczenia opaski i tabletu w przypadku osób starszych i wycieńczonych chorobami), Kandydat/tka nie ma zagwarantowanego udziału w Projekcie i zostanie przesunięta na  koniec listy rezerwowej.
     15. Zabronione jest wielokrotne składanie dokumentów rekrutacyjnych dotyczących danej osoby.
     16. Kandydatom nie przysługuje prawo odwołania się do wyników rekrutacji.
     17. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń dopuszcza się wydłużenie okresu rekrutacji.

Kryteria naboru: 

Projekt skierowany jest bezpośrednio do pracowników Urzędu Miasta Sopot, którzy spełniają następujące kryteria dostępu:

 •  pracownik Gminy Miasta Sopotu lub jednostki podległej (na podstawie Zał. nr 2 do Formularza Zgłoszeniowego)

kryteria premiujące to:

 • doświadczenie w pracy z osobami o szczególnych potrzebach (seniorach) – dodatkowe 4 pkt;
 • praca na stanowisku związanym ze sprawowaniem opieki nad osobami starszymi – dodatkowe 4 pkt;
 • wykształcenie wyższe – dodatkowe 2 pkt.

Projekt skierowany jest pośrednio do osób starszych i wycieńczonych chorobami, którzy spełniają następujące kryteria dostępu:

 • zamieszkują miasto Sopot
 • wymagają teleopieki  (na podstawie Zał. nr 1b do Formularza Zgłoszeniowego);

pierwszeństwo udziału będą miały osoby

 • mieszkające samotnie – dodatkowe 5 pkt.
 • pozostają w trudnej sytuacji finansowej (wysokość otrzymywanych świadczeń) – najniższy dochód punktowany jest maksymalną ilością punktów – 100 pkt, kolejny dochód mniejszy o 1 pkt. (na podstawie Zał. nr 5 do Formularza Zgłoszeniowego);

Zał. nr 6 Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z listami rankingowymi osób zakwalifikowanych.

Harmonogram realizacji: 

1. Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym (październik 2019-marzec 2020);
2. Testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu, ze wsparciem partnera ponadnarodowego (kwiecień 2020 - wrzesień 2020);
3. Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów oraz wsparcia partnera ponadnarodowego (październik 2020- luty 2021);
4. Opracowanie z partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy (marzec 2021 - sierpień 2021);
5. Wdrożenie rozwiązania do praktyki, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego (wrzesień 2021-luty 2022);
6. Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkowania w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowanego wyracowanego rozwiązania, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego (marzec 2022).

Terminy spotkań Zespołu Roboczego:

Lp. Data Godziny Miejsce
1. 14.11.2019 8:00-16:00 Urząd Miasta Sopotu​, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
2. 21.11.2019 8:00-16:00 ul. Dźwigowa 3 lok. 3, 02-437 Warszawa
3. 10.12.2019 8:00-16:00 ul. Dźwigowa 3 lok. 3, 02-437 Warszawa
4. 07.01.2020 8:00-16:00 ul. Dźwigowa 3 lok. 3, 02-437 Warszawa
5. 09.01.2020 8:00-16:00 Urząd Miasta Sopotu​, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
6. 30.01.2020 8:00-16:00 Urząd Miasta Sopotu​, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
7. 06.02.2020 8:00-16:00 Urząd Miasta Sopotu​, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
8. 02.03.2020 8:00-16:00 ul. Dźwigowa 3 lok. 3, 02-437 Warszawa
9. 04.03.2020 8:00-16:00 ul. Dźwigowa 3 lok. 3, 02-437 Warszawa
10. 06.03.2020 8:00-16:00 ul. Dźwigowa 3 lok. 3, 02-437 Warszawa
11. 10.03.2020 8:00-16:00 ul. Dźwigowa 3 lok. 3, 02-437 Warszawa
12. 12.03.2020 8:00-16:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, 80-001 Sopot

Wyjazd studyjny

Lp. Data Miejsce
1. 17-19.12.2019 Calle La Virtud 1 Lonja Izquierda, 48901 Barakaldo, Hiszpania

Szkolenia z przygotowanego rozwiązania (sposobu i standardu świadczenia usługi)

Lp. Data Godziny Miejsce
1. 22.04.2020 10.00-18.00 Szkolenie on line, platforma Clickmeeting, www.clickmeeting.com, godz. 10:00-14:00 (szkolenie zdalne); godz: 16:00-18:00 (praca własna trenera, sprawdzanie zadań domowych przesłanych przez uczestników szkolenia)
2. 8.07.2020 10.00-18.00 Szkolenie on line, platforma Clickmeeting, www.clickmeeting.com, godz. 10:00-14:00 (szkolenie zdalne); godz: 16:00-18:00 (praca własna trenera, sprawdzanie zadań domowych przesłanych przez uczestników szkolenia)
3. 29.09.2020 10.00-18.00 Szkolenie on line, platforma Clickmeeting, www.clickmeeting.com, godz. 10:00-14:00 (szkolenie zdalne); godz: 16:00-18:00 (praca własna trenera, sprawdzanie zadań domowych przesłanych przez uczestników szkolenia)

Szkolenia użytkowników testowych ostatecznych - indywidualne sesje

Lp. Imię i Nazwisko Data szkolenia Godziny szkolenia Miejsce
1. Marek Ś. 2020.07.06 8.00 - 12.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
2. Ryszard M. 2020.07.06 13.00 - 17.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
3. Krystyna R. 2020.07.07 8.00 - 12.00 MOPS Sopot, ul. Marynarzy 4, 81-704 Sopot
4. Zofia K. 2020.07.07 13.00 - 17.00 MOPS Sopot, ul. Marynarzy 4, 81-704 Sopot
5. Maria G. G.  2020.07.08 8.00 - 12.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
6. Elżbieta W. Ś. 2020.07.08 13.00 - 17.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
7. Maria O. 2020.07.09 8.00 - 12.00 MOPS Sopot, ul. Marynarzy 4, 81-704 Sopot
8. Anna L. 2020.07.09 13.00 - 17.00 MOPS Sopot, ul. Marynarzy 4, 81-704 Sopot
9. Zofia R. 2020.07.10 8.00 - 12.00 MOPS Sopot, ul. Marynarzy 4, 81-704 Sopot
10. Tomasz M. 2020.07.10 13.00 - 17.00 MOPS Sopot, ul. Marynarzy 4, 81-704 Sopot
11. Janina Sz. 2020.07.11 8.00 - 12.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
12. Grażyna H. 2020.07.13 8.00 - 12.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
13. Stanisław L. 2020.07.13 13.00 - 17.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
14. Barbara M. 2020.07.14 8.00 - 12.00 MOPS Sopot, ul. Marynarzy 4, 81-704 Sopot
15. Irena Ch. 2020.07.14 13.00 - 17.00 MOPS Sopot, ul. Marynarzy 4, 81-704 Sopot
16. Ewa R. 2020.07.15 8.00 - 12.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
17. Eugeniusz M. 2020.07.15 13.00 - 17.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
18. Rozalia N. 2020.07.16 8.00 - 12.00 MOPS Sopot, ul. Marynarzy 4, 81-704 Sopot
19. Henryk M. 2020.07.16 13.00 - 17.00 MOPS Sopot, ul. Marynarzy 4, 81-704 Sopot
20. Elżbieta G. K. 2020.07.17 8.00 - 12.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
21. Ewa B. 2020.07.17 13.00 - 17.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
22. Gabriela W. 2020.07.18 8.00 - 12.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
23. Anna Cz. 2020.07.20 8.00 - 12.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
24. Maria K. 2020.07.20 13.00 - 17.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
25. Irena M. 2020.07.21 8.00 - 12.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
26. Zofia L. 2020.07.21 13.00 - 17.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
27. Michalina Ch. 2020.07.22 8.00 - 12.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
28. Jolanta Sz. 2020.07.22 13.00 - 17.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
29. Elżbieta D. S. 2020.07.23 8.00 - 12.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika
30 Iwona P. 2020.07.23 13.00 - 17.00 SOPOT, Prywatne mieszkanie Uczestnika

Spotkania cykliczne użytkoników testowych

Lp. Data usługi Godzina Miejsce
1. 3.07.2020 10.00-13.00 UM Sopotu, Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
2. 24.07.2020 10.00-13.00 UM Sopotu, Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
3. 7.08.2020 10.00-13.00 UM Sopotu, Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
4. 28.08.2020 10.00-13.00 UM Sopotu, Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
5. 4.09.2020 10.00-13.00 UM Sopotu, Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot

Debata:
10.02.2021 r. godz 10.00 - 16.00 - Debata odbyła się w formie zdalnej, platforma ZOOM. Celem debaty była ocena rozwiązania i zaobserwowanych efektów. W trakcie debaty omówiono przebieg sześciomiesięcznej fazy testowej oraz osiągnięte efekty.
 

Definicje pojęć stosowanych w projekcie: 

Projekt – oznacza projekt partnerski pn.: „Adaptacja platformy KWIDO celem opracowanie nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.
 
Realizator Projektu – firma QS Zurich Sp. z o.o., z siedzibą ul. Słupska 6A, 02-495 Warszawa.
 
Partner Projektu – Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.
 
Ponadnarodowy Partner Projektu – Ideable Solutions, Hiszpania.
 
Biuro Projektu – firma QS Zurich Sp. z o.o., przy ul. ul. Stawy 12 lok 43, 02-467 Warszawa.
 
Kandydat – osoba ubiegająca się o udział w etapie testowania.
 
Grupa docelowa projektu -  Gmina Miasta Sopotu oraz pracownicy Gminy Miasta Sopotu: Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i podległe jednostki: MOPS, Dom Pomocy Społecznej – łącznie 20 osób zarówno na etapie testowania jak i wdrożenia nowego rozwiązania.
 
Tester rozwiązania – 20 pracowników Gminy Miasta Sopotu oraz 30 osób starszych i wycieńczonych chorobami mieszkających w Sopocie, testujących rozwiązanie w okresie IV 2020 – IX 2020.
 
Pośrednia grupa docelowa projektu –  mieszkańcy – osoby starsze i wycieńczone chorobami, które  będą mogły korzystać z przygotowanych dla nich nowych rozwiązań w tym platformy KWIDO –  na etapie testowania 30 osób i na etapie wdrożenia - 100 osób zamieszkujących Sopot.
 
Standard SZOSA –  Standard „System Zdalnej Obsługi Seniora Aktywnego” zawierający:

 • wytyczne dla JST dotyczące zarządzania usługami publicznymi świadczonymi zdalnie, a skierowanymi do osób starszych i wycieńczonych chorobami,
 • platformę do świadczenia zdalnie usług publicznych dostosowanych dla osób starszych i wycieńczonych chorobami (monitoring zdrowia, stymulacja kognitywna, analiza stanu zdrowia na podstawie wykonywanych codziennych czynności i aktywności).

 
NW (nowe rozwiązania) – Standard „System Zdalnej Obsługi Seniora Aktywnego”.
 
Teleopieka – usługa opiekuńcza, wykorzystująca nowoczesne technologie, kierowana jest do osób starszych i wycieńczonych chorobami mająca na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa w czasie przebywania samotnie w domu a także zwiększenie aktywności seniorów zapobieganie demencji i depresji.
 
Telecentrum – świadczy całodobowe wsparcie w zakresie wezwania pomocy, analizy codziennej aktywności Uczestnika, rozmów, umówienia porady telefonicznej z lekarzem internistą i/lub lekarzem psychiatrą.
 
Zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Kontakt: 

Karolina Turkiewicz
Członek Zarządu QS Zurich
Karolina.turkiewicz@qszurich.pl
tel: 516 027 264