„Adaptacja platformy KWIDO celem opracowanie nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami.”

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:              QS Zurich Sp. z o.o.
Partner:                           Gmina Miasta Sopotu
Partner zagraniczny:      Ideable Solutions/Hiszpania
Tytuł:                               Adaptacja platformy KWIDO celem opracowanie nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami
Okres realizacji:             01.10.2019 - 31.03.2022
Obszar działania:           Cała Polska
Numer projektu:             POWR.04.03.00-00-0130/18

O projekcie: 

Głównym celem projektu jest opracowanie we współpracy z partnerem z Hiszpanii i JST innowacyjnego sposobu świadczenia usług publicznych dostosowanego dla osób starszych, wycieńczonych chorobami i standardu obsługi klienta w zakresie TELE-OPIEKI (SZOSA - STANDARD ZDALNEJ OPIEKI SENIORA AKTYWNEGO) wykorzystując istniejącą platformę KWIDO (www.kwido.com) oraz wdrożenie opracowanych produktów do 31.03.2022 w Gminie Miasta Sopot.

Cele szczegółowe:
I. Wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania w zakresie poprawy funkcjonowania JST w obszare dostępności obejmującego 2 aspekty:

  • opracowanie sposobu świadczenia usług publicznych dostosowanego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach: opracowany costanie sposób świadczenia usługi - szeroko rozumianego wsparcia (monitoring zdrowia, dostępna komunikacja za pomocą komunikatorów, stymulacja kognitywna, analiza stanu zdrowia na podstawie wykonywanych codziennych czynności) starszych mieszkańców JST dzięki zaadaptowaniu platformy KWIDO (narzędzia dostosowanego do potrzeb osób starszych) do standardów polskich.
  • opracowanie standardów obsługi klientów dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach - w ramach co najmniej jednej instytucji: opracowany zostanie standar obsługi klientów w zakresie TELE-OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI I OSŁABIONYMI CHOROBAMI dostosowany do potrzeb o szczególnych potrzebach, tj. seniorów i zostanie wdrożony w 1 JST: Gmina Miasta Sopotu.

II. Objęcie wsparciem odpowiedniej grupy docelowej: pracowników JST
III. Podjęcie współpracy z partnerem z Hiszpanii doświadczonym w zakresie TELE-OPIEKI wykorzystującej BIG DATA i Machine Learning.

Ze zwzględu na wartość dodaną wynikającą ze współpracy ponadnarodowej i doświadczeń partnerów zagranicznych dotyczących instytucji samorządowych zostaną wypracowane nowe rozwiązania dla JST w zakresie dostępności usług i/lub przestrzeni publicznej dla osób starszych a predstawiciele JST podniosą swoje kompetencje aby świadczyć usługi i obsługiwać klientów bardziej efektywnie i z uwzględnieniem szczególnych potrzeb.

Grupa docelowa: 

Grupę docelową bezpośrednią stanowią pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Gminy Miasta Sopotu i podległe jednośtki: MOPS, Dom Pomocy Społecznej - łącznie 20 osób (17K, 3M) - zarówno na etapie testowania jak i wdrożenia nowego rozwiązania.

Grupę docelową pośrednią stanowią mieszkańcy Sopotu - osoby starsze i wycieńczone chorobami (zgodnie z programem Dostępność Plus) - które będą mogły korzystać z przygotowanych dla nich nowych rozwiązań w tym platformy KWIDO - na etapie testowania 30 osób (25 K, 5M), na etapie wdrożenia 100 osób (70K, 30M).

Rekrutacja: 

Szczegóły wkrótce!

Kryteria naboru: 

Pracownicy JST

1. Kryteria dostępu (0/1): pracownik JST objętych wsparciem w ramach Projektu lub jednostki podległej.

Seniorzy

1.Kryteria dostępu (0/1):
    -> osoba wymagająca tele-opieki (zaświadczenie od lekarza);
    -> osoba zamieszkała w Sopocie
2. Kryteria premiujące:
     -> osoba mieszkająca samotnie (oświadczenie) - 5 pkt.
     -> osoby w trudnej sytuacji finansowej (wysokość otrzymywanych świadczeń) - najniższy przychód maksymalny 100 pkt, kolejny mniejszy o 1 pkt.

Rekrutacja i promocja będą prowadzone zgodnie z polityką równych szans. Na każdym etapie projeku zastosowane zostaną działania równego traktowania i niedyskryminacji zgodnie ze standardem minimum.                        

Harmonogram realizacji: 

1. Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym (październik 2019-marzec 2020);
2. Testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu, ze wsparciem partnera ponadnarodowego (kwiecień 2020 - wrzesień 2020);
3. Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów oraz wsparcia partnera ponadnarodowego (październik 2020- luty 2021);
4. Opracowanie z partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy (marzec 2021 - sierpień 2021);
5. Wdrożenie rozwiązania do praktyki, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego (wrzesień 2021-luty 2022);
6. Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkowania w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowanego wyracowanego rozwiązania, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego (marzec 2022).

Terminy spotkań Zespołu Roboczego:

Lp. Data Godziny Miejsce
1. 14.11.2019 8:00-16:00 Urząd Miasta Sopotu​, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
2. 21.11.2019 8:00-16:00 ul. Dźwigowa 3 lok. 3, 02-437 Waszawa
3. 10.12.2019 8:00-16:00 ul. Dźwigowa 3 lok. 3, 02-437 Waszawa
4. 07.01.2020 8:00-16:00 ul. Dźwigowa 3 lok. 3, 02-437 Waszawa
5. 09.01.2020 8:00-16:00 Urząd Miasta Sopotu​, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot

Wyjazd studyjny

Lp. Data Miejsce
1. 17-19.12.2019 Calle La Virtud 1 Lonja Izquierda, 48901 Barakaldo, Hiszpania

Definicje pojęć stosowanych w projekcie: 

Platforma KWIDO - sposób świadczenia usług publicznych dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach
SZOSA  - Standard Zdalnej Opieki Seniora Aktywnego (standard obsługi klienta)

Kontakt: 

Karolina Turkiewicz
Członek Zarządu QS Zurich
Karolina.turkiewicz@qszurich.pl
tel: 516 027 264